Ścieżka nawigacyjna

WYŁOŻENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ETAP- A1

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego Etap „A1” – tereny położone w miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zamienie, Maliszew, Prusy, Kluki, Iłowiec, Wólka Iłówiecka, Grabina, Chmielew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073) w brzmieniu przed wejściem ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXXIV/176/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, nr XXV/224/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku oraz nr XXXIII/225/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego Etap „A1” – tereny położone w miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zamienie, Maliszew, Prusy, Kluki, Iłowiec, Wólka Iłówiecka, Grabina, Chmielew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 lipca 2017 r. do 2 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna) w godz. pracy urzędu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą odziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna) o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 lub ustnie do protokołu pok. 110 (I piętro, sala konferencyjna), albo w za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki.

Tekst i rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Etap A1 wraz z prognozą oddziałania na środowisko dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

LINK DO BIP

  • autor: Urszula Milewska, data: 2017-06-28

« wstecz

Promocja

  • Ostrzeżenia meteorologiczne
  • 500 plus
  • Głos Ziemi Mińskiej
  • Wojaska Obrony Terytorialnej
  • Gospodarka odpadami
  • Mapa gminy
  • Ceidg
  • Przetargi
  • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.