Ścieżka nawigacyjna

Kryterium dochodowe na pierwsze dziecko

Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne ( tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama ( np. wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej od dochodu, należnego podatku, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne), wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

PIERWSZE DZIECKO:

Jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku- dziecko wskazane przez wnioskodawcę.

PRZYKŁAD: Rodzina 5- osobowa z trójką dzieci w wieku 19 lat, 16 lat i 10 lat ubiega się o świadczenie wychowawcze na dziecko. Zgodnie z zamieszczoną wyżej definicją uprawnionych do świadczenia wychowawczego będzie zatem dwoje dzieci w wieku 16 lat i 10 lat. Pierwszym dzieckiem będzie dziecko w wieku 16 lat.

19-letnie dziecko może być w składzie rodziny, jeżeli zamieszkuje wspólnie z rodzicami  i pozostaje na ich utrzymaniu.

JAK USTALANY BĘDZIE SKŁAD RODZINY?

W skład rodziny wchodzą: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami dzieci, które pozostają na ich utrzymaniu.

UWAGA!!! Dziecko do 25 r.ż., które mieszka z rodzicami i nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Do składu rodziny nie zalicza się:

- dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego

- dziecka pozostającego w związku małżeńskim

- pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko

Osoba samotnie wychowująca dziecko ( tj. panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie musi mieć zasądzonych alimentów aby otrzymać świadczenie wychowawcze. Osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie musi zatem wykazywać drugiego rodzica w składzie rodziny i nie dołącza do wniosku informacji o jego dochodach.

w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko do wniosku należy dołączyć:

a) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację ( dot. osoby rozwiedzionej, osoby pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu)

b) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka ( gdy ojciec dziecka jest nieznany)

c) odpis skrócony aktu zgonu małżonka ( dot. wdowy, wdowca) lub rodzica dziecka

Osoby pobierające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z uwagi na fakt, iż dokumenty dotyczące dochodu rodziny są już w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim składają jedynie wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami dostępnymi na stronie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ( jeżeli sytuacja dochodowa i rodzinna nie uległa zmianie).

Promocja

  • Głos Ziemi Mińskiej
  • Bezpieczeństwo
  • Gospodarka odpadami
  • Mapa gminy
  • Ceidg
  • Przetargi
  • zapytania ofertowe
  • 500 plus

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.