Gmina Mińsk Maz. - Zasiłek celowy i specjalny
Temp.:
Środa, 25. listopada 2015
Środ. i OdpadyŚrod. i Odpady pliki cookiespliki cookies PrzetargiPrzetargi Zapyt. ofertoweZapyt. ofertowe KontaktKontakt PrzetargiPrzetargi Galeria ZdjęćGaleria Zdjęć KontaktKontakt
Elektronicza Skrzynka Podawcza
Zasiłek celowy i specjalny
PRZEZNACZENIE ZASIŁKU:
·koszt zakupu leków, leczenia,
·kupno opału, odzieży, żywności;
·pobyt dziecka w żłobku (przedszkolu),
·koszty pogrzebu,
·straty materialne w wyniku wypadku losowego lub klęski ekologicznej,
·ekonomiczne usamodzielnienie się,
·bilet kredytowy;
Zasiłek ten może również przybrać formę pomocy rzeczowej np.: odzież, opał, żywność, gorący posiłek - dzieciom w okresie nauki w szkole.

KIEDY MOŻNA OTRZYMAĆ ZASIŁEK?
O pomoc finansową mogą się starać osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:
1.Trudna sytuacja życiowa;
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, klęską żywiołową lub ekologiczną;
2.Trudna sytuacja finansowa.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

Można się ubiegać o zasiłek jeśli po odliczeniu okazuje się, że dochód nie jest wyższy od dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe)
- osoby samotnej - 477 zł;
- osoby dorastającej w rodzinie, na osobę w rodzinie- 351 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Należy pamiętać, że podane wysokości dochodów (dla osoby mieszkającej samotnie lub z rodziną) zmieniają się w ciągu roku. Ogłasza je Minister Pracy i Polityki Socjalnej w "Monitorze Polskim"

KIEDY ZASIŁEK NIE ZOSTANIE PRZYZNANY?
1.Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową czyli np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.
2.Jeśli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe").
3.Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody.
4.Jeśli nie zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia.
5.Jeśli ubiegający się o pomoc nie chcą współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystywania własnych możliwości i uprawnień.
6.Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy.

Dokumenty
1. Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za ostatni miesiąc,
2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym Urzędzie Pracy - karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w PUP oraz decyzję urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku,
3. Osoba niepełnosprawna - odcinek od renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
4. Emeryt/Rencista/ - odcinek emerytury/renty z poprzedniego miesiąca,
Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury). Nie wystarczy samo oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc.,

Informacje o gminie
Gmina Mińsk Mazowiecki położona jest we wschodniej części woj. mazowieckiego (odległość od Warszawy - 50 km), w powiecie mińskim, należącym do historycznej dzielnicy Polski - Mazowsza, na terenie której już w X w. zaczęła kształtować się organizacja państwa piastowskiego...
Mapa gminy
Kalendarium
27.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Targówka - godz. 17:00, Świetlica w Targówce
25.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Podrudzie - godz. 18:00, Podrudzie, ul. Willowa 49 (u p. Sołtysa)
22.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Budy Barcząckie - godz. 19:00, Świetlica w Barczącej
21.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Zamienie - godz. 18:00, Remiza OSP Zamienie
21.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Maliszew - godz. 18:00, Remiza OSP w Zamieniu
21.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Huta Mińska - godz. 18:00, Zespół Szkół w Hucie Mińskiej


Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: (025) 758-24-89