Ścieżka nawigacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018r. :

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14,
tel. (25) 756 25 00.

2)  Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica,
e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze.

4)  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających
z  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994).

5)  Posiada Pani/Pan prawo do:

· żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo
do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do  sprostowania tych danych,

·  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

· przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę.

o  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

· wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.

6)  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

7)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

8)  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

9)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie
z dnia 14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2018r. poz. 217).

 • autor: Albert Woźnica, data: 2018-05-25

« wstecz

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer