Ścieżka nawigacyjna

ZNIŻKI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.).

Przez rodzinę wielodzietną, zgodnie z w/w ustawą, należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do uzyskania przez nie pełnoletności, do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z podjętą uchwałą, wysokość zwolnienia wynosi 3 zł miesięcznej opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej w przypadku oddawnia odpadów segregowanych oraz 8 zł miesięcznej opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej w przypadku oddawania odpadów niesegregowanych.

W celu uzyskania zniżki, właściciele nieruchomości, którzy są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną, zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór dostępny w załączniku poniżej) oraz dołączyć do niej dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi tj. kopie Karty Dużej Rodziny poszczególnych członków rodziny wielodzietnej, a w razie jej braku:

- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość np. dowodu osobistego,

-dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – kopie aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość,

-dzieci pełnoletnich kontynuujących naukę – kopię legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni o planowanym terminie ukończenia nauki w tej placówce,

-dzieci o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – kopię orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

- dzieci z rodzin zastępczych – kopię orzeczeń sądów o przysposobieniu lub umieszczeniu w rodzinie zastępczej.

 

Obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie począwszy od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złoży deklarację i wykaże spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania zwolnienia.

O wszelkich zmianach skutkujących zaprzestaniem spełniania któregokolwiek z warunków niezbędnych do uzyskania zwolnienia, właściciel nieruchomości jest obowiązany powiadomić pisemnie Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Prawo do zwolnienia w takich przypadkach będzie wygasać z końcem miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

« wstecz

Promocja

  • Lokalny rozkład jazdy
  • Ostrzeżenia meteorologiczne
  • 500 plus
  • Głos Ziemi Mińskiej
  • Wojaska Obrony Terytorialnej
  • Gospodarka odpadami
  • Mapa gminy
  • Ceidg
  • Przetargi
  • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.