Ścieżka nawigacyjna

Informacja o RODO w związku z wyłożeniem MPZP A5.1, A5.2, A6.1, A6.2

INFORMACJA !!!

 

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla etapów:

 

1. Etap „A5.1” – tereny położone w miejscowości: Królewiec.

2. Etap „A5.2” pn. „Węzeł” – tereny położone w miejscowości Arynów.

3. Etap „A6.1” pn. „Obwodnica zachód” – tereny położone w miejscowościach Brzóze i Żuków.

4. Etap „A6.2” pn. „Obwodnica wschód” – tereny położone w miejscowości Brzóze. 

 

oraz na podstawie art. 17a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018r.:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14, tel. (25) 756 25 00.

2)      Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica, e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4)      Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 

5)      Posiada Pani/Pan prawo do:

·     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do sprostowania tych danych,

·     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·     przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·     przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę.

·     przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

·     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

·     wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.

6)      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

7)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

8)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie z dnia 14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217).

 

Jednocześnie oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) tj. „W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano”.

 

Mińsk Mazowiecki, dnia 05.06.2019 r.
 

« wstecz

Promocja

  • Lokalny rozkład jazdy
  • Ostrzeżenia meteorologiczne
  • 500 plus
  • Głos Ziemi Mińskiej
  • Wojaska Obrony Terytorialnej
  • Gospodarka odpadami
  • Mapa gminy
  • Ceidg
  • Przetargi
  • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.