Ścieżka nawigacyjna

Wyłożenie MPZP dla etapów A5.1, A5.2, A6.1, A6.2

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuję o:

1.    wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego Etap „A5.1” – tereny położone w miejscowości: Królewiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

2.    wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego  Etap „A5.2” pn. „Węzeł” – tereny położone w miejscowości Arynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

3.    wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego  Etap „A6.1” pn. „Obwodnica zachód” – tereny położone w miejscowościach Brzóze i Żuków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

4.    wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego  Etap „A6.2” pn. „Obwodnica wschód” – tereny położone w miejscowości Brzóze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

·        Wyłożenie powyższych projektów planu będzie miało miejsce w dniach od 18 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzędu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

·        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami  dla etapów A5.1 i A5.2 odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna) o godz. 16.00.

·        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami  dla etapów A6.1 i A6.2 odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna)  o godz. 16.00.

·        Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

·        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2019 r. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 lub ustnie do protokołu pok. 110 (I piętro, sala konferencyjna) podczas dyskusji publicznej, albo w za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

!!! Indywidualne informacje w sprawie konkretnych działek dotyczące ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udzielane są w pokoju nr 11 (parter) lub pod numerem telefonu 25 756 25 11.

!!! Ewentualne uwagi prosimy składać na formularzach do tego wyznaczonych. (formularze dostępne w pokoju nr 11).

!!! Druki z uwagami składamy w kancelarii Urzędu Gminy – Sekretariat pok. 102 (I piętro)

 

Obwieszczenie etap A5.1

Obwieszczenie etap A5.2

Obwieszczenie etap A6.1

Obwieszczenie etap A6.2

« wstecz

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer