Ścieżka nawigacyjna

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Informacje

 1. Decyzje wydaje się dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (zwanej dalej ustawą ooś), przed uzyskaniem decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ww. ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 3. Postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.
 4. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek – wg wzoru
 2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś - kartę informacyjną przedsięwzięcia)
 3.  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych
 4. kartę informacyjną przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)
 5. kara informacyjna przedsięwzięcia w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych
 6. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś;
 7. mapa, w postaci papierowej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w  art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś;
 8. mapa, w postaci elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w  art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś;
 9. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a ustawy ooś.
 10. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 11. opłata skarbowa;
 12. w przypadku gdy inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3Kpa.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (po 4 szt.).

Termin załatwienia sprawy

 • Terminy przewidziane w KPA oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska

Tryb odwoławczy

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

Opłata

 • Opłata skarbowa 205 zł:

Opłata winna być wniesiona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku

Rachunek bankowy 86 92260005 00008035 20000010 - Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

 • Jeżeli strona działa poprzez pełnomocnika zgodnie z art. 33 § 3 KPA, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł,

Pliki do pobrania:

 wzór wniosku wydanie decyzji

Pliki do pobrania:

 • autor: Inspektor do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Ewa Klukiewicz, data: 2019-10-23

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.