Ścieżka nawigacyjna

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Informacje

 • Decyzje wydaje się dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska, przed uzyskaniem decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ww. ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 • Postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa ooś)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek – wg wzoru
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy ooś, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 3. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia; (3 egzemplarze wraz z  zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) zgodnie z art.62a ustawy ooś 

  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
 4. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 5. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • Terminy przewidziane w KPA oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska

Tryb odwoławczy

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

Opłata

 • Opłata skarbowa 205 zł:

Opłata winna być wniesiona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku

Rachunek bankowy 86 92260005 00008035 20000010 - Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

 • Jeżeli strona działa poprzez pełnomocnika zgodnie z art. 33 § 3 KPA, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł,

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.