Ścieżka nawigacyjna

Sprawozdawczość podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Opis usługi

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) w Rozdziale 4b reguluje zagadnienie dotyczące Sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Art. 9n reguluje obowiązki przedsiębiorcy w zakresie składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.

Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi sprawozdanie zerowe.

W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa podmiot, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.

 

Termin przekazania sprawozdania

Sprawozdanie półroczne (również zerowe) należy przekazać do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, tj.:

 • do dnia 31 lipca,
 • do dnia 31 stycznia.
 •  

Termin złożenia sprawozdania półrocznego (także zerowego), zgodnie z art. 9ta ustawy, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem sprawozdanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub wysłane w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.

 

Miejsce złożenia Sprawozdania:

- osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pok. nr 102

- za pośrednictwem poczty, na adres Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

kary

Art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza kary administracyjne, które zostaną nałożone m.in. wtedy gdy przedsiębiorca:

 • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
 • przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 250 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

Druki do pobrania

Do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, w których określony zostanie wzór sprawozdania półrocznego, sprawozdania składać należy zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. na druku sprawozdania półrocznego.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.