Ścieżka nawigacyjna

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

 • Ogólny opis

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

 • Opis skrócony
  1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
  2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
   • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
   • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
  3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
  4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
  5. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:
   • niezalegania w podatkach i opłatach lub stwierdzenia stanu zaległości;
   • wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego;
   • stwierdzenia posiadania gospodarstwa rolnego;
   • uzyskiwanego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z ha przeliczeniowego;
   • innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.
  6. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej PESEL lub nr identyfikacji podatkowej NIP, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu, do którego kierowane jest żądanie.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

 • Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

Opłata

 • 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach;
 • 17 zł pozostałe zaświadczenia;
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726);
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Podatki i opłaty lokalne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Podatki i opłaty lokalne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Podatki i opłaty lokalne

Kategorie życiowe

 1. Podatek

Słowa kluczowe

zaświadczenie, podatki

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Uwagi

Brak

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.