Ścieżka nawigacyjna

Przedsiębiorco ‼ #zostanwdomu Złóż wniosek w CEIDG bez wychodzenia z domu

Odpowiadając na Twoje obecne potrzeby, które wymagają złożenia wniosku do CEDG,
udostępniamy informację
ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej a w niej:

Jak krok po kroku załatwić sprawy w CEIDG przez Internet  ➡ CEIDG

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 • Ogólny opis

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Opis skrócony

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Wymagane dokumenty
  1. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN i CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 • Odbiorca usługi

Obywatel

 • Termin załatwienia sprawy
  1. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i wydaje potwierdzenie jego przyjęcia oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku, złożonego przez uprawnioną osobę.

Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje:

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Opłata

 1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).

UWAGA! W przypadku tzw. anonimowych wniosków (wypełnianych w systemie CEIDG) dniem złożenia wniosku jest dzień zgłoszenia do urzędu i dokonania podpisu.

 

Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) 2.Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173, poz. 1808 ze zm.), 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622 ze zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.)

 

PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU, WNIOSEK O ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ, WŁASNA FIRMA

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

 [zobacz schemat] [asystent wyboru]

 Przejdź do rejestracji konta w celu zalogowania i złożenia wniosku 

 Przejdź do przygotowania wniosku on-line bez logowania

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP.

OKRES PRZEJŚCIOWY

Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestawał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostawał organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.

Sprawdź czy twoja gmina korzysta już z CEIDG i zobacz czy twój wpis został już przeniesiony do CEIDG. Jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy, w którym rejestrowałeś firmę w celu aktualizacji danych. Jeżeli wpis został opublikowany i chcesz go poprawić możesz udać się w tym celu do najbliższego Urzędu Gminy lub złożyć wniosek o zmianę online.

 Przejdź do wyszukiwania przedsiębiorców

Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencjach gminnych tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje zawarte w tych rejestrach różniły się, w zależności od daty dokonania wpisu oraz od sposobu prowadzenia ewidencji.

Ministerstwo Rozwoju zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i aktualizowania swoich wpisów w CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem.

 Przejdź do obowiązujących przepisów

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

Nowy wzór wniosku obowiązujący po wejściu w życie przepisów Konstytucji Biznesu.

 Formularz CEIDG-1

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.