Menu

Nawigacja

Treść Strony

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Opis skrócony

 1. Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie (pochodzące ze stosunku pracy, stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej) przysługuje żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy.
 2. Uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego jest zobowiązany złożyć udokumentowany wniosek nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Wymagane dokumenty

 1.  Wypełniony formularz wniosku.
 2. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywał ćwiczenia
 3. Zaświadczenie o wysokości kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu wystawione przez:
  > naczelnika urzędu skarbowego w przypadku żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
  > pracodawcę w przypadku żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
  > wójta w przypadku żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
  > Odbiorca usługi: Obywatel​​​​​​
  > Termin załatwienia sprawy: 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Dodatkowe informacje:

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski
Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata
> Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia jest wolny od opłat.
> 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Informacje dodatkowe

 1.  Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 2. Żołnierz rezerwy, który otrzymał wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo uzyskali dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej za okres odbywania ćwiczeń wojskowych nie jest uprawniony do występowania z wnioskiem o uzyskanie świadczenia pieniężnego za okres ćwiczeń.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Klasyfikacje usługi
Usługi dla obywateli - Sprawy obronne


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek: 8.00 – 16.00
Piątek: 8.00 – 14.00
tel. 25 756 25 00
gmina@minskmazowiecki.pl

 • autor: Inspektor spraw przeciwpożarowych i organizacyjnych - Paweł Tafil

Załączniki:

 • Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego PDF (PDF)
 • Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego DOC (DOC)

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...