Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Wyniki konkursu fotograficznego - 10.11.2015r.

Komisja konkursowa w dniu 10 listopada 2015r. dokonała oceny zdjęć oraz przyznała nagody w Konkursie Fotograficznym „Gmina Mińsk Mazowiecki w obiektywie”.

W przewidzianym terminie prace w Konkursie złożyło 7 Uczestników.

 Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w składzie:

1. Jolanta Damasiewicz – Sekretarz Gminy Mińsk Mazowiecki;

2. Paweł Tafil – Podinspektor w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki;

3. Albert Woźnica – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

dokonała oceny zdjęć zgłoszonych przez wszystkich Uczestników Konkursu.

 Jednogłośnie zdecydowano o nie przyznaniu pierwszego miejsca z oraz przyznaniu pozostałych nagród, w tym równorzędnych, według następującej kolejności:

II miejsce – Agnieszka Biaduń zam. Anielew

III miejsce – Grzegorz Skrzyński zam. Huta Mińska

IV miejsce – Sławomir Kotara – zam. Mińsk Mazowiecki

IV miejsce – Bartłomiej Kotara – zam. Wólka Mińska

IV miejsce – Damian Urbański – zam. Barczaca

V miejsce – Joanna Olesiejuk – zam. Królewiec

 Gratulujemy wyróżnień i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 

Wyróżnione prace w konkursie
"Gmina Mińsk Mazowiecki w obiektywie"

 • -
  II miejsce - Agnieszka Biaduń, zam. Anielew
 • -
  III miejsce - Grzegorz Skrzyński, zam. Huta Mińska
 • -
  IV miejsce - Sławomir Kotara, zam. Mińsk Mazowiecki
 • -
  IV miejsce - Bartłomiej Kotara, zam. Wólka Mińska
 • -
  IV miejsce - Damian Urbański, zam. Barcząca
 • -
  V miejsce – Joanna Olesiejuk, zam. Królewiec
 • -
  Uczestnicy konkursu

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki!

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późń. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o  opracowaniu projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027.

1.    Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego i pozostałymi załącznikami został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późń. zm.).

2.    Wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowuje się dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości. Ma na celu wprowadzenie, zgodnego z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w sposób gwarantujący ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości, a także uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury.

3.    Zgodnie z art. 36 ust. 2ustawy o odpadach organem właściwym do uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

4.    Wersje elektroniczne dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie www.bip.mazovia.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl: w dziale Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz w zakładce Ekologia i Środowisko/Odpady/Plan gospodarki odpadami – aktualizacje, a wersja papierowa w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa (Wydział Gospodarki Odpadami – III piętro, pok. 325), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-16.00.

5.    Uwagi i wnioski do projektu dokumentów należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w w/w lokalizacjach.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do: 15 stycznia 2016 r.:

Pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Środowiska

ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

Drogą elektroniczną na adresy: wpgo@mazovia.pl oraz wpgo@atmoterm.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zastępca Wójta

/-/ Radosław Legat

Informacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.960.000,00 zł

drukuj (Informacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)

 • data: 2015-12-30

logo WFOŚiGW w Warszawie

 • -

Nowa strona WWW

Szanowni państwo

      Oddajemy do użytkowania całkowicie zmienioną nową stronę informacyjną Gminy Mińsk Mazowiecki. Strona ta spełnia wszelkie wymogi ustwawowe dotyczące osób niepełnosprawnych (WCAG 2.0) (w tłumaczeniu na jęz. polski: wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie) to dokument, który zawiera wskazówki na temat tego, jak budować serwisy internetowe dostępne dla wszystkich. We WCAG szczególnie ważna jest dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami, ale doświadczenie wskazuje, że dostępność jest ważna z uwagi na wszystkich użytkowników internetu.

      Staraliśmy się by jak najbardziej trafić w potrzeby mieszkańców, dlatego szczególnie zapraszamy do odwiedzenia zakładki "Załatw sprawę" gdzie znajdą państwo szczegółowe opisy spraw wraz z załącznikami, oraz sposobem przesyłania ich do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

      Mimo wszelkich starań jakie dołożyliśmy podczas tworzenia tej strony zdajemy sobie sprawę, że może ona zawierać błędy merytoryczne, inetrpunkcyjne lub inne. Jeśli znajdą państwo jakieś niedociągnięcia, lub nie znajdą państwo na stronie informacji, które uznają za szczególnie ważne prosimy wysłać e-mail na adres urzad@minskmazowiecki.pl

      Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna, przejrzystość, oraz systemowe rozwiązania wynikające z WCAG 2.0 spowodują, że szybko i sprawnie dotrą państwo do wszelkich potrzebnych informacji.

Uruchomienie Agencji Pocztowej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcie Agencji Pocztowej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w miejscowości położonej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Poczta zapewnia: specjalistyczny sprzęt, szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach - atrakcyjną prowizję! Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarza, dysponowaniem prawem do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo - usługowej.

Wiecej informacji: tel. (22) 557 96 63

e-mail: Aneta.Kowalczyk1@poczta-polska.pl

Azbest 2016

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Mińsk Mazowiecki środków (do 85% kosztów kwalifikowanych) na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuję o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.

O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym również wspólnoty mieszkaniowe). Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych, natomiast dofinansowanie obejmuje koszty: demontażu płyt azbestowych, przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz samego unieszkodliwienia. Prace związane z ww. zadaniem prowadzone będą przez firmę wskazaną przez Gminę. Wobec powyższego osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej) zainteresowane udziałem w zadaniu, proszone są o złożenie stosownych wniosków wraz z kompletem wymaganych załączników. Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w pokoju nr 10 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.minskmazowiecki.pl Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim - pok. 10, w godz.: poniedziałek 800–1800, wtorek – czwartek 800 – 1600, piątek 800-1400. Do dofinansowania zakwalifikowane zostaną tylko kompletne wnioski, wypełnione prawidłowo - według kolejności złożenia. W ramach powyższego zostanie opracowana lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa. Demontaż wyrobów zawierających azbest oraz odbiór płyt azbestowych nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem budynku a firmą wykonująca usługę – wskazaną przez gminę Mińsk Mazowiecki. Nadmieniam, iż wysoce prawdopodobne jest, że w ramach dotacji wnioskodawcy zobligowani będą do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych – w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Informuję również, iż demontaż pokryć azbestowych będzie związany z obowiązkowym zgłoszeniem przez wnioskodawcę zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. (-) Antoni Janusz Piechoski Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

RUSZYŁ RPOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Szanowni Państwo,

Z początkiem 2016 roku zaczął funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.

Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

 • młodzież do 26 roku życia
 • osoby powyżej 65 roku życia
 • osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu :

 • decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 • Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • legitymację weterana,
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej :

 • sprawy administracyjne,
 • sprawy rodzinne,
 • sprawy cywilne,
 • sprawy karne,
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • z zakresu prawa podatkowego,
 • związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna będzie polegała na :

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie uprawnieniach, a także obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, o ustanowienie adwokata radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawniona o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazywanej Staroście.

Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach.

OBWIESZCZENIE Starosty Mińskiego z dnia 08 stycznia 2016r.

 • autor: Arkadiusz Nowak, data: 2016-01-08
 • -

Obowiązek przyłączenia się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Targówce

 • -

Ogłoszenie w sprawie przyłączania posesji do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karolina, Stara Niedziałka, Osiny, Nowe Osiny

 • -

OGŁOSZENIE kanalizacja sanitarna w miejscowościach Karolina, Stara Niedziałka, Nowe Osiny i Osiny

Informacja dotycząca możliwości przyłączania nieruchomości do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej

 • -
 • -
  • autor: Albert Woźnica, data: 2016-02-02

Tymczasowa zmiana dzielnicowego w Gminie Mińsk Mazowiecki

Począwszy od dnia 1 lutego 2016 roku, w związku ze zmianą miejsca pełnienia służby przez sierż. szt. Wiesława Sałatę, dotychczasowego dzielnicowego południowo-zachodniej części gminy Mińsk Mazowiecki obejmującej miejscowości: Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Gamratka, Gliniak, Grabina, Grębiszew, Iłówiec, Wólka Iłowiecka, Józefów, Kluki, Maliszew, Marianka, Mikanów, Huta Mińska, Podrudzie, Prusy, Stojadła, Tartak, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, tymczasowo rejon ten będzie obsługiwał dzielnicowy części północno-wschodniej mł. asp. Kamil Kaliński, dostępny pod tel.
600 997 007. KAMIL KALIŃSKI BĘDZIE OBSŁUGIWAŁ CAŁĄ GMINĘ MIŃSK MAZOWIECKI

 • -
 • -

OGŁOSZENIE - brak wody TARGÓWKA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

informuje, że w dniu 02.02.2016 r.  w godz. 9:00 - 13:00.

w miejscowości: TARGÓWKA ul. Kolejowa i ulice przyległe do ulicy Kolejowej oraz ul. Cicha

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 • autor: Arkadiusz Nowak, data: 2016-02-01

OBWIESZCZENIE Starosty Mińskiego z dnia 01 lutego 2016r. Realizacja inwestycji drogowej w Arynowie

 • autor: Waldemar Zychowicz, data: 2016-02-03
 • -
 • -

Seniorze, nie masz HIV?

 • -

Wybory uzupełniające Sołtysa wsi Wólka Mińska

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki działając na podstawie uchwały Nr XV/107/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Wólka Mińska ustalił termin zebrania wiejskiego, celem przeprowadzenia wyborów, na dzień 22 lutego 2016 roku, godz. 18:00 (poniedziałek).

Zebranie odbędzie się w kaplicy przy kościele w Wólce Mińskiej.

Jednocześnie ustala się II termin zebrania na dzień 22 lutego 2016 roku, godz. 18:15, jeżeli w I terminie nie będzie uczestniczyło w Zebraniu Wiejskim 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa.
4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.
 


 

Konkurs ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ogłasza konkurs ofert na realizatora szczepień profilatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki, wywoływanego przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18 - dziewcząt urodzonych w 2003 roku w ramch gminnego programu zdrowotnego pn.: "Program Profilatyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016 - 2020"

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo TUTAJ oraz na stronie www.bip.minskmazowiecki.pl

 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert (PDF)
  • autor: Teresa Okrzeja

Informacja o dofinansowaniu

2015.10.05

 • -

XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

odbędzie się 26 lutego (piątek) 2016 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14

Porządek XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

Projekty uchwał
 

 • autor: Arkadiusz Nowak

Obwieszczenie Starosty Mińskiego z dnia 24 lutego 2016 r

Nowy Dzielnicowy w Gminie Mińsk Mazowiecki

Nowym dzielnicowym południowo-zachodniej części gminy Mińsk Mazowiecki, od dnia 16 lutego na mocy rozkazu Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nadkomisarza Bartłomieja Dydka, został starszy sierżant Rafał Bieńko, dotychczas pełniący służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym mińskiej komendy. Nowy dzielnicowy dysponuje telefonem służbowym o nr. 600 997 008 i przyjmuje interesantów w Rewirze Dzielnicowych Wydziału Prewencji w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44 w Mińsku Mazowieckim. Gratulujemy awansu i życzymy nowemu dzielnicowemu nawiązania jak najlepszych kontaktów i zacieśniania więzi z lokalnym społeczeństwem.

 • st. sierż. Rafał Bieńko
  st. sierż. Rafał Bieńko
 

Rejon Służbowy nr 8, w którym służbę obchodową będzie pełnił starszy sierżant Rafał Bieńko, obejmuje teren południowo-zachodniej części gminy Mińsk Mazowiecki i w jego granicach znajdują się następujące miejscowości:

 • Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Gamratka, Gliniak, Grabina, Grębiszew, Iłówiec, Wólka Iłowiecka, Józefów, Kluki, Maliszew, Marianka, Mikanów, Huta Mińska, Podrudzie, Prusy, Stojadła, Tartak, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo.

Z dzielnicowym można się kontaktować osobiście w Mińsku Mazowieckim w biurze rewiru przy ulicy Piłsudskiego 44 lub w godzinach pełnienia przez niego służby – telefonicznie pod nr. tel. 600 997 008.

Dokładne informacje na temat grafiku pełnienia służby przez starszego sierżanta Rafała Bieńko, można uzyskać od kierownika rewiru dzielnicowych aspiranta sztabowego Sebastiana Mataska pod nr telefonów: 25 759 60 04 lub 600 997 001.

Życzymy nowemu dzielnicowemu samych sukcesów w policyjnej służbie i jak najlepszej współpracy z mieszkańcami gminnych miejscowości.

UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim odnotowali wzrost aktywności przestępców działających metodą „na policjanta” i „na prokuratora”. Ofiarami oszustów padła w ostatnich dniach 75-letnia mieszkanka Sulejówka , którzy przekazała oszustom pieniądze w gotówce, w przekonaniu, że kontakt z nią nawiązał funkcjonariusz Policji rozpracowujący grupę przestępców działających metodą „na wnuczka”. Na terenie Mińska Mazowieckiego natomiast oszuści podejmowali wyłącznie próby telefoniczne, podając się nie tylko za policjanta, ale również za prokuratora. Policjanci ostrzegają i apelują o natychmiastowe zgłoszenia.

 •  
 

POLICJANCI OSTRZEGAJĄ: ZNOWU POJAWILI SIĘ OSZUŚCI, KTÓRZY OSZUKUJĄ METODĄ „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA” ! ! !

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim odnotowali wzrost zagrożenia, związanego z nagłą aktywnością przestępców – oszustów działających metodą „na wnuczka lub krewniaka”, a ostatnio metodą „na policjanta”, „na prokuratora” lub „na funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji”.

Ofiarą oszustów padła w ostatnich dniach 75-letnia mieszkanka Sulejówka , którzy przekazała oszustom pieniądze,  w przekonaniu, że pomaga Policji w rozbiciu grupy działającej metodą „na wnuczka.

Z kolejnymi osobami, tym razem mieszkańcami Mińska Mazowieckiego, oszuści nawiązali jedynie kontakt telefoniczny, jednak ci ludzie nie uwierzyli w wymyśloną historię i nie zgodzili się na przekazanie pieniędzy.

Dotychczas sprawcy, którzy wyłudzali pieniądze od starszych ludzi, podając się za syna, córkę, wnuczka, wnuczkę oraz innych krewnych całkowicie zmienili taktykę, aby jeszcze bardziej zmylić swoje ofiary. Oszuści zaczęli bowiem podawać się za policjantów, prokuratorów lub funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Wygląda to tak: zwykle tego samego dnia, po telefonie od fałszywego krewnego, dzwoni drugi oszust, podający się za policjanta, prokuratora lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, który informuje, że rozpracowuje grupę oszustów działających metodą „na wnuczka” lub „na krewnego”. Prosi on o pomoc i udział w policyjnej operacji oraz przygotowanie pieniędzy, po które zgłosi się ktoś wysłany przez niego,  a nawet on sam. Często osoba podająca się za funkcjonariusza, prosi o przekazanie pieniędzy na wskazane konto bankowe bądź przekazanie ich w umówionym miejscu.

Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców powiatu mińskiego i proszą, aby w przypadku zetknięcia się z tego typu telefonicznymi prośbami, jeżeli zachodzi chociaż cień podejrzenia, że mamy do czynienia z oszustem działającym w opisywany sposób, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

Policjanci radzą też, aby nie przekazywać żadnym obcym osobom pieniędzy, ani nie dokonywać przelewów na konta.

Jeżeli podejrzewacie Państwo, że osoba która się z wami kontaktuje nie jest policjantem, ani też funkcjonariuszem innej służby, czy też nie jest waszym krewnym - dzwońcie natychmiast CAŁODOBOWO:

 • pod nr 22 603 32 22, który jest całodobowym numerem przeznaczonym do takich zgłoszeń w Komendzie Stołecznej Policji,
 • pod nr 25 759 72 00, który całodobowo obsługuje oficer dyżurny mińskiej komendy.

Można również dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 na następujące numery telefonów w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Wyszyńskiego 15/17:

 • wydział kryminalny: 25 759 72 64, 25 759 72 34
 • wydział dochodzeniowo-śledczy 25 759 72 67
 • sekretariat ogólny 25 759 72 60

DOTACJE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w wysokości do 80% na odnawialne źródlła energii dla mieszkanców, w tym np. pompy ciepła, kolektory słoneczne, w ramach działania 4.1. "Odnawialne źródła energii" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zapraszam zainteresowanych mieszkańców na spotkania ze specjalistami, w trakcie których będzie można uzyskać podstawową wiedzę oraz odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Terminy i miejsca spotkań:
21.03.2016r. - budynek szkoły w Brzózem, godz. 17:00
21.03.2016r. - budynek szkoły w Starej Niedziałce, godz. 19:00
22.03.2016r. - budynek szkoły w Stojadłach, godz. 17:00
22.03.2016r. - budynek szkoły w Zamieniu, godz. 19:00
23.03.2016r. - budynek szkoły w Hucie Mińskiej, godz. 17:00
23.03.2016r. - budynek szkoływ Janowie, godz. 19:00

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
/-/ Antoni Janusz Piechoski

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

22 marca (wtorek) 2016 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 odbędzie się XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

Porządek XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

Projekty uchwał

 • autor: Arkadiusz Nowak, data: 2016-03-18

Informacja w sprawie dotacji na odnawialne żródła energii

Gmina Mińsk Mazowiecki przeprowadziła w dniach 21-23 marca szereg szkoleń w placówkach oświatowych, na temat planowanego udziału w konkursie na uzyskanie dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii.  Po przeanalizowaniu danych przedstawionych przez specjalistów prowadzących szkolenia oraz opinii wyrażanych przez mieszkańców zadecydowano o wyborze wyłącznie jednego typu urządzenia, które będzie przedmiotem starań o dofinansowanie. Tym urządzeniem jest powietrzna pompa ciepła. O jej zaletach możecie Państwo przeczytać w załączonej prezentacji. Poniżej podajemy najważniejsze powody, dla których odrzucono możliwość ubiegania się o inne typy urządzeń:

 1. Zbyt duże ryzyko odpowiedzialności Gminy za szkody wynikające z jakości instalacji należących do  mieszkańców np. za stan wewnętrznej instalacji elektrycznej, stan instalacji odgromowej (fotowoltaika, wiatraki),
 2. Obniżenie szans na uzyskanie dotacji poprzez wprowadzenie urządzeń mało efektywnych kosztowo, produkujących stosunkowo mało energii w porównaniu do zainwestowanych środków finansowych (fotowoltaika),
 3. Problemy z funkcjonowaniem urządzenia dla mieszkańców, np. przegrzewanie i rozszczelnianie się instalacji (kolektory słoneczne), brak możliwości sfinansowania remontów pomieszczeń uszkodzonych w wyniku montażu urządzeń (przewody glikolowe/uszkodzenia ścian, absorbery/uszkodzenia pokryć dachowych – dotyczy kolektorów słonecznych oraz fotowoltaiki),
 4. Problemy z zawarciem umowy na sprzedaż nadmiaru prądu z małych instalacji do przedsiębiorstwa energetycznego (fotowoltaika, wiatraki),
 5. Czasochłonna procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę (pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem – pozwolenia wymaga kolektor gruntowy).

Informujemy, że zgodnie z zapowiedziami wzory dokumentów umożliwiających zgłoszenie uczestnictwa w projekcie zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2016 roku. Zbieranie zgłoszeń będzie trwało do 15 kwietnia 2016 roku. Osoby, które złożą swoje zgłoszenia po tym terminie będą wpisywane na listę rezerwową.

 • autor: Radosław Legat

Prezentacja

 • Prezentacja - Power Point (PPT)

Życzenia Wielkanocne

 • autor: Jolanta Damasiewicz, data: 2016-03-24
 • -
  Życzenia Wielkanocne 2016

Zaproszenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla rolników, które odbędzie się 07-04-2016 roku o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w związku z planowanym od dnia 31 marca 2016r. do dnia 29 kwietnia 2016r. naborem wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramnach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW na lata 2014 - 20120 w nastęujących obszarach:
a) rozwój produkcji prosiąt,
b) rozwój produkcji mleka krowiego,
c) rozwój produkcji była mięsnego,
d) w obszarze związanycm z racjonalizacją technologii produkcji wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
- zasady ubiegania się o pomoc.
- zasady przygotowywawnia i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej,
ogólne informacje na temat oceny wniosków o przynanie pomocy.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zpraszamy.

Dyrektor Oddziału Regionalnego
Beata Kalinowska

 

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na udział w konkursie o dotację na dofinansowanie instalacji powietrznej pompy ciepła

Gmina Mińsk Mazowiecki informuje  o rozpoczęciu naboru wniosków na udział w konkursie o dotację na dofinansowanie instalacji powietrznej pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej na potrzeby bytowe mieszkańców. Wzory dokumentów umożliwiających zgłoszenie uczestnictwa zostały przedstawione w załączeniu. W skład zgłoszenia wchodzą wypełnione druki:

- wniosku o uczestnictwo w projekcie

- ankiety

Pozostałe dokumenty zostały zamieszczone informacyjnie.

 Zbieranie zgłoszeń będzie trwało do 15 kwietnia 2016 roku. Osoby, które złożą swoje zgłoszenia po tym terminie będą wpisywane na listę rezerwową.

 • autor: Radosław Legat
 • -

Teaching English in Poland 2016

Warsztaty letnie dla dzieci prowadzone przez NATIVE SPEAKERS z USA 18-29 lipca 2016r w Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Kazikowskiego 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Organizatorzy: FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA I SZKOŁY SALEZJAŃSKIEWRAZ Z PARTNEREM ZSE

Cena za warsztaty: 450 zł. za 2 tygodnie z wyżywieniem: śniadanie, obiad, podwieczorek

Godziny warsztatów: 7:45 - 16:30

Wiek dzieci: 7 - 14

Szczegóły na stronie http://salezjanieminsk.pl/pl/info/normalna/warsztaty-jezykowe-tip-2016

Obwieszczenie Starosty Mińskiego z dnia 30 marca 2016 r

Turniej piłkarski MINI CUP - I edycja

Klub Sportowy KS Activum Sports zaprasza na wiosenną edcję turnieju piłki nożnej dla osób w wieku 16+

Turniej zostanie rozegrany na Orliku w miejscowości Zamienie 10 kwietnia 2016 of godziny 12:00

 • -
  kliknij na plakat aby powiększyć

OGŁOSZENIE

Projekt kanalizacji sanitarnej w nowych Osinach i Osinach - część południowa w stosunku do ul. Warszawskiej.

ul. Warszawska, Polna, Jesionowa, Paderewskiego, Władysława, Lipowa, Dębowa, Łąkowa

 • Ogłoszenie o projektowaniu Nowe Osiny_Osiny płd. (JPG)
 • Sytuacja - mapa (PDF)
 • nowe osiny-koncept-KS1 (1) (PDF)
 • nowe osiny-koncept-KS1 (2) (PDF)
 • nowe osiny-koncept-KS1 (3) (PDF)
 • nowe osiny-koncept-KS1 (4) (PDF)
 • nowe osiny-koncept-KS1 (5) (PDF)
 • nowe osiny-koncept-KS1 (6) (PDF)
 • nowe osiny-koncept-KS1 (7) (PDF)
 • nowe osiny-koncept-KS1 (8) (PDF)
 • nowe osiny-koncept-KS1 (9) (PDF)
 • nowe osiny-koncept-KS1 (10) (PDF)

Przypomnienie o możliwości składania wniosków o udział w konkursie na uzyskanie 80% dofinansowania unijnego na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła

Gmina Mińsk Mazowiecki przypomina mieszkańcom o możliwości składania wniosków o udział w konkursie na uzyskanie 80% dofinansowania unijnego na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie to jest bardzo tanie w eksploatacji  (ok. 25 zł/miesiąc/rodzinę 4 osobową w okresie kwiecień-wrzesień) i nie wymaga żadnej obsługi. Mieszkaniec uczestniczący w projekcie otrzyma pompę ciepła wraz z montażem o równowartości około 12.000 zł i będzie zobowiązany do wpłaty jedynie 20% wartości czyli około 2.400 zł (jest to kwota maksymalna). Wpłaty będą pobierane tylko w sytuacji podpisania umowy na dofinansowanie przez Gminę Mińsk Mazowiecki i po wybraniu w postępowaniu przetargowym firmy realizującej dostawy i montaż.

Zbieranie zgłoszeń o udział w konkursie będzie trwało do 15 kwietnia 2016 roku. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki oraz w sekretariacie urzędu gminy. Osoby, które złożą swoje zgłoszenia po tym terminie będą wpisywane na listę rezerwową.

Przewidywany harmonogram realizacji projektu:

- maj 2016 - złożenie przez Gminę Mińsk Mazowiecki wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnych załączników,

- grudzień 2016 – styczeń 2017 – uzyskanie informacji o uzyskaniu dofinansowania lub o braku uzyskania dofinansowania,

W przypadku uzyskania dofinansowania:

- luty 2016 – marzec 2016 – przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy dostaw i montażu pomp ciepła,

- kwiecień –wrzesień 2017 - dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkańców.

 

Konsultacje społeczne

szanowni państwo!

Na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późń. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/261/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 października 2013 roku poz. 9925) uprzejmie informujemy, iż dnia 14 kwietnia 2016r. rozpoczną się konsultacje projektów uchwał:

 1. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 3. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki; 
 4. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 5. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki do udziału w tych konsultacjach.

Termin konsultacji ustala się od 14 kwietnia 2016 roku do 28 kwietnia 2016 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektów uchwał a następnie do przekazania swoich spostrzeżeń. Opinie i uwagi do projektów uchwał należy zgłaszać na formularzu dostępnym poniżej.

Wypełnione formularze konsultacji należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2016 roku na adres siedziby Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki bądź na adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl

 • autor: Kamila Andrasik
 • formularz konsultacji (DOC)
 • deklaracja (PDF)
 • metoda ustalenia opłaty (PDF)
 • regulamin utrzymania czystości (PDF)
 • szczególowy sposób świadczenia usłg (PDF)
 • termin czestotliwość tryb uiszczania opłaty (PDF)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

W związku z brakiem osiągnięcia wymaganego limitu 151 złożonych wniosków w konkursie na uzyskanie 80% dofinansowania unijnego na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki przedłuża okres składania wniosków. Zamknięcie naboru nastąpi w momencie uzyskania minimalnej, oczekiwanej ogólnej liczby na poziomie 151.

Osoby zainteresowane zachęcamy do szybkiego działania.

 

Więcej informacj o składaniu wniosków: TUTAJ

227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI

Serdecznie zapraszamy na obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Mińsku Mazowieckim.

 • -

Obóz wypoczynkowy nad morzem dla dzieci i młodzieży

Jak co roku komenda Hufca Mińsk Mazowiecki organizuje obóz wypoczynkowy nad morzem dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do 17 lat.

 • -
 • -

Ważna informacja dla petentów!

Na podstawie Zarządzenia Nr 43/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 maja 2016 roku - 27 MAJA 2016 r. (PIĄTEK) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY, w zamian  Urząd Gminy będzie czynny dłużej w dniach:

1. 20.05.2016 r. (piątek) - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki będzie czynny w godzinach 8.00 - 16.00.

2. 03.06.2016 r. (piątek)  - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki będzie czynny w godzinach 8.00 - 16.00.

3. 24.06.2016 r. (piątek)  - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki będzie czynny w godzinach 8.00 - 16.00.

 • -
 • -

I MIŃSKI DZIEŃ SENIORA

Z  inicjatywy  członków  Stowarzyszenia  „Radość  Trzeciego  Wieku” 15 maja br. organizowany jest  I  Miński Dzień Seniora przy Miejskim Domu Kultury od strony stawu. Początek  godz. 13.00, zakończenie godz. 18.00 Wydarzenie objął honorowym patronatem Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski.  Seniorzy Stowarzyszenia „RTW” organizując te uroczystości, chcą włączyć  się  w obchody 595-lecia nadnia praw miejskich Mińskowi Mazowieckiemu.                                                                                  
Głównym założeniem  imprezy  jest integracja środowiska seniorów w mieście oraz    upowszechnienie  idei pod nazwą  PUDEŁKO  ŻYCIA. Wśród seniorów jest wiele osób samotnych. W sytuacjach zagrażających życiu  służby ratunkowe w PUDEŁKU ŻYCIA  znajdą niezbędne informacje o stanie zdrowia pacjenta, lekarzu prowadzącym i przychodni,   możliwych kontaktach z bliskimi  oraz wiele innych wiadomości przydatnych w kryzysowej sytuacji.
Pudełko znajdować się będzie w oznaczonym specjalną nalepką miejscu /np. lodówka, szafka/.  Specjalna ankieta umieszczona w pudełku powinna być wypełniona przy pomocy kogoś bliskiego,  kto uwzględni najistotniejsze informacje.
I Miński Dzień Seniora to również wiele imprez towarzyszących: marsz Nordic Walking  po parku  /z losowaniem nagród/, badanie poziomu cukru i ciśnienia, pokaz udzielania pierwszej pomocy, plener malarski dla amatorów, występy śpiewno – taneczne  seniorów oraz występ Zespołu Regionalnego „ Dąbrówka”.
Zapraszamy wszystkich seniorów wraz z rodzinami.

Źródło: http://www.minsk-maz.pl

Ogłoszenie - ćwiczenia wojskowe 16-20 maja 2016

Aby powiększyć ogłoszenie, proszę na nie kliknąć lewym przyciskiem myszy.

 • -

ŻTC Bike Race

poniżej 2 plakaty przewodnie dot. naszej sobotniej imprezy w Mrozach. Ponadto na stronie www.vmaxkolarze.pl oraz stronach FB ("Klub Kolarski V-MAX" oraz "Przyjaciele V-MAX") - zamieściłem najważniejsze informacje. 


Pozdrawiam
J.Tomkiewicz

 • -
 • -

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza  osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie turystyki wiejskiej, hotelarskiej, gastronomicznej, wypoczynkowej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,  jak też wszystkich zainteresowanych na  bezpłatne szkolenie.

Tematyka szkolenia:  Jak  stworzyć atrakcyjny produkt turystyczny i skutecznie go promować, jak zwiększyć dochody z turystyki zacieśniając współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i lokalnym samorządem. Jakie środki finansowe mogą pozyskać osoby prowadzące działalność w zakresie turystyki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Termin: 13 czerwca 2016 r. - poniedziałek godz. 10.00

Miejsce:  Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, sala konferencyjna I piętro.

Szczegóły w załączonym programie.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o mailową informację zwrotną do poniedziałku dnia 6 czerwca 2016r . z podaniem danych uczestnika tj. imienia i nazwiska, nazwy firmy/prowadzonej działalności, adresu, numeru telefonu i adresu mailowego.

Z poważaniem,
Piotr Rawski - Wiceprezes Zarządu LGD Ziemi Mińskiej

 • Program szkolenia (PDF) 2694.59kB

100-lecie Szkoły Podstawowej w Brzózem

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózem serdecznie zapraszają na uroczystość obchodów 100-lecia szkoły, która odbędzie się 5 czerwca 2016 roku, w godz. 13:00 - 18:00

Program uroczystości:

13:00 Masza święta na terenie szkoły
Cześć oficjalna
Część artystyczna
Zwiedzanie ekspozycji
Część rekreacyjna

Patronat na obchodami 100-lecia placówki objął Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

 • -

Próba syren alarmowych

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że w dniu 7 czerwca 2016 roku w godz. 11:30 - 13:00 prowadzona będzie próba syren alarmowych w ramach sprawdzania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania województwa mazowieckiego w czasie ćwiczeń wojskowych pod kryptonimem RENEGADE-SAREX-16/I. W czasie tych porób wykorzystywane będą sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które służą do informowania ludności o zagrożeniach.

W związku z tym, iż sygnały i komunikaty dotyczą jedynie ćwiczeń, proszę o nie podejmowanie żadnych działań w związku z ich ogłoszeniem.

Rodzaje sygnałów i komunikatów ostrzegawczych ogłaszanych w czasie zaistnienia zagrożenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organóww tych sprawach.

Rodzaje sygnałów i komunikatów ostrzegawczych znajdziecie Państwo TUTAJ

XIV Mińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

18 czerwca 2016 roku na placu Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, w godzinach 10.00-14.00 odbędą się XIV Mińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości w ramach II dni Powiatu Mińskiego. Podczas targów odbędzie się m.in. konferencja pt.  "Warunki rozwoju firmy – pozyskiwanie funduszy na rozwój", w której udział wezmą min. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 • -

Obowiązkowe badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa
w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej
http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku.

Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy. 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu przebudowy ulic Huberta, Żołnierskiej, Lotników i Sezamkowej w miejscowości Karolina

Świetlica Barcząca zaprasza na rozpoczęcie wakacji

Świetlica Barcząca zaprasza 25 czerwca 2016 roku (sobota) o godzinie 14:00

Kliknij na plakat aby go powiększyć.

 • -

ZAPROSZENIE

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie osób młodych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 80 osób w tym 48 kobiet, 32 mężczyzn i 4 osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałych
w województwie mazowieckim.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 15 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

W ramach projektu realizowane  będą następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.
 3. Szkolenia i kursy zawodowe dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb uczestników. Każdy z uczestników oraz uczestniczek będzie miał możliwość skorzystania z tzw. szkoleń „miękkich”, a także z indywidualnego wsparcia psychologicznego. W ramach szkoleń każdy uczestnik otrzyma dodatek szkoleniowy, a w trakcie stażu stypendium.
 4. 3-miesięczne staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.

Wsparcie dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz kobiety.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 13 do 24 czerwca 2016 r.

Liczba miejsc ograniczona

Więcej informacji na stronie www.wsparcieosobmlodych.pl

lub pod numerem telefonu: 22 208 26 78, 22 208 21 10

 • -
 • -

Zapraszamy mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki na debatę społeczną, poświęconą poprawie bezpieczeństwa

Policjanci z mińskiej Komendy organizują kolejną gminną Debatę Społeczną - z cyklu zaplanowanych w tym roku spotkań ze społeczeństwem. Planowana debata odbędzie się w poniedziałek 27 czerwca 2016 roku w godzinach 18:00-20:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Chełmońskiego 14. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim nadkomisarz Bartłomiej Dydek i Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski, zapraszają wszystkich mieszkańców mińskiej gminy i wszystkich gminnych miejscowości do udziału w Debacie Społecznej, której przewodnim tematem będzie omówienie występujących zagrożeń i lokalne poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Po serii debat, które organizowane są przez mińską komendę począwszy od 2012 roku, policjanci co roku organizują podobne spotkania w całym powiecie mińskim, po to - aby dotrzeć bezpośrednio do wszystkich mieszkańców poszczególnych miast i gmin.

Do tej pory w powiecie mińskim odbyły się już 2 debaty powiatowe zorganizowane w Mińsku Mazowieckim, pierwsza w 2012 roku, druga w 2014 roku oraz 3 miejsko-gminne w 2013 roku, w Sulejówku, Halinowie oraz w Dębem Wielkim. W 2014 roku policjanci zorganizowali dwie debaty gminne w Dobrem i Cegłowie. Natomiast w 2015 roku policjanci zorganizowali debaty społeczne w Mrozach, Latowiczu i Kałuszynie. Na początku tego roku policjanci spotykali się z mieszkańcami w ramach konsultacji do map zagrożeń.

Policjanci zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa, a także ocenić dotychczasowe działania Policji. Bardzo liczymy na aktywny udział w debacie i będziemy niezmiernie wdzięczni za wskazanie dziedzin, w których należałoby zwiększyć prace na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 • -
 • -

INFORMACJA - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki

INFORMACJA

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – w roku 2016 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 28 996,00 zł”.

 • -

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce

Sz. P. Starosto, Burmistrzowie, Pani  Wójt i Panowie Wójtowie

W związku z faktem, że na terenie Garnizonu Stołecznego będzie w dnia 1-31 lipca prowadzony pilotaż Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce poprzez udostępnienie mieszkańcom tego narzędzia na stronach internetowych jednostek Policji, bardzo proszę o umieszczenie tej informacji na administrowanych i urzędowych stronach internetowych.

SZCZEGÓŁY W LINKU:

http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39146,Odwiedz-Krajowa-Mape-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html

Mapa zagrożeń: TUTAJ
 
Z wyrazami szacunku

kom. Daniel Niezdropa

 

 • -

XI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Po raz jedenasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwać będzie do 20 lipca br.

Więcej informacji na stronie Marszałka Województwa Mazowieckiego:

http://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,15,xi-edycja-konkursu-fotograficznego-mazowsze-bliskie-sercu.html

INFORMACJA Policji o konieczności umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

Rusza budowa kanlizacji sanitarnej na ul. Jesionowej w Nowych Osinach

W dniu 11 lipca 2016 roku nastąpi rozpoczęcie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny ul. Jesionowa gm. Mińsk Mazowiecki.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: R.D.B. Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk ul. Konstytucji 3 Maja 2/103 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2016 roku.

Informujemy kierowców korzystających z drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Targówka oraz ul. Jesionowej w miejscowości Nowe Osiny oraz przyległych dróg
o możliwości wystąpienia trudności w komunikacji drogowej. Wiedząc, z jakimi niedogodnościami wiąże się wykonanie tego typu prac, prosimy mieszkańców i kierowców
o wyrozumiałość oraz zwrócenie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie robót budowlanych na czas realizacji zadania inwestycyjnego.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

 

 • -

Ogłoszenie o dofinansowaniu na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, informuje, że w związku z osiągnięciem minimalnej, oczekiwanej liczby wniosków od mieszkańców o udział w konkursie na uzyskanie dofinansowania unijnego na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej, kolejne wnioski, które wpłyną po 15 lipca 2016r. będą wpisywane na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej będą zapraszane do współpracy tylko w przypadku konieczności wykreśłenia lub rezygnacji osób znajdujących się na liście podstawowej.

Ponadto informuje, że w związku z przesunięciem terminu składania wniosków przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ulega zmianie przewidywany harmonogram realizacji projektu:

- wrzesień 2016 - złożenie przez Gminę Mińsk Mazowiecki wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnednych załączników,

- styczeń 2017 - marzec 2017 - uzyskanie informacji o uzyskaniu dofinansowania lub o braku uzyskania dofinansowania.

W przypadku uzyskania dofinansowania:

- kwiecień 2017 - maj 2017 - przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy dostaw i montażu pomp ciepła,

czerwiec 2017 - listopad 2017 - dostwa i montaż pomp ciepła w budynkacjh mieszkańców.

 • -

Zgnilec amerykański atakuje pszczoły!!!

W związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu otwockiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że Gmina Mińsk Mazowiecki znalazła się w obrębie obszaru zagrożonego chorobą.

Jednocześnie infomujemy, że obszar zagrożony zostanie oznakowany tablicami z napisem "UWAGA - OBSZAR ZAGROŻONY - ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ"

Obszary zagrożone zgnilcem amerykańskim na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki znajdują się w granicach administracyjnych następujących miejscowości:

- Grębiszew,

- Wólka Iłówiecka,

- Iłówiec,

- Grabina.

XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

4 sierpnia 2016 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjneh Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Porządek XXII/2016 nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

Projekty uchwał na nadzwyczajną XXII sesję Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 4 sierpnia 2016 (1 plik PDF)

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2016 r.

stan na dzień 20 września 2016

 • autor: Paweł Drobotowski

Zagłosuj i pomóż szkole podstawowej w Starej Niedziałce WYGRAĆ 10 000 zł

 • -
 • -

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki, którzy nie złożyli jeszcze wymaganych dokumentów, o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w terminie do 30 września 2016 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy pokój nr 10, na stronie internetowej www.minskmazowiecki.pl w zakładce Aktualności oraz u Sołtysa.

Wypełnione druki prosimy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: kamila.andrasik@minskmazowiecki.pl lub dostarczać do Sołtysa.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 • autor: Kamila Andrasik, data: 2016-07-22
 • ewidencja zbiornika 2016 (DOC) 44kB

Realizacja zadań priorytetowych przez dzielnicowych mińskiego rewiru, w tym również dzielnicowych mińskiej gminy

Dzielnicowi z mińskiego rewiru począwszy od miesiąca sierpnia będą prowadzić działania w ramach opracowanych półrocznych planów działania priorytetowego dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, które zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi dzielnicowych, ma w swoisty sposób uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i będzie służyło zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych określonych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń. Dzielnicowych w realizacji tych zadań będą wspomagać strażnicy miejscy.

Więcej informacji na stronie:

http://kppminsk.policja.waw.pl/pmm/aktualnosci/65615,Dzielnicowi-z-minskiego-rewiru-od-sierpnia-rozpoczynaja-realizacje-zadan-prioryt.html

XXIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

25 sierpnia (czwartek) 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Porządek XXIII/2016 Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 25 sierpnia 2016 roku

TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMI MIŃSKIEJ W GMINACH CZŁONKOWSKICH

SPOTKANIA INFORMACYJNO DORADCZE DLA Z MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE

 

Gmina

Data

Godzina

Miejsce dyżuru

Cegłów

Pierwszy
piątek miesiąca

2 IX, 7 X, 4XI, 2XII, 6 I, 3 II

Od 8.00 do 12.00

Urząd Gminy w Cegłowie
sala numer 13
ul. Tadeusza Kościuszki 4; 05-319 Cegłów

Dębe Wielkie

Pierwszy poniedziałek miesiąca

5 IX, 3 X, 7XI, 5XII, 2 I, 6 II

Od 8.00 do 12.00

Urząd Gminy w Dębem Wielkim
sala konferencyjna nr 42
ul. Strażacka 3; 05-311 Dębe Wielkie

Dobre

Drugi
wtorek miesiąca

13 IX, 11 X, 8 XI, 13 XII, 10 I, 14II

Od 8.00 do 12.00

Urząd Gminy w Dobrem
ul. Kościuszki 1; 05-307 Dobre

Halinów

Pierwszy
wtorek miesiąca

6 IX, 4 X, 1XI, 6XIII, 3 I, 7 II

Od 10.00 do 14.00

Urząd Miejski w Halinowie
sala konferencyjna
ul. Spółdzielcza 1; 05 - 074 Halinów

Jakubów

Pierwszy
czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 8.00 do 12.00

Urząd Gminy w Jakubowie
sala nr 4
ul. Mińska 15; 05-306 Jakubów

Kałuszyn

Drugi
wtorek miesiąca

13 IX, 11 X, 8 XI, 13 XII, 10 I, 14II

Od 9.00 do 13.00

Urząd Miejskiw Kałuszynie
sala konferencyjna
ul.  Pocztowa 1; 05 - 310 Kałuszyn

Latowicz

Pierwszy
czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3 XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 12.00 do 16.00

Urząd Gminy w Latowiczu
sala nr 12
ul. Rynek 6; 05-334 Latowicz

Gmina Mińsk Mazowiecki

Druga
środa miesiąca

14 IX, 12 X, 9 XI, 14 XII, 11 I, 8 II

Od 8.00do 12.00

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
sala nr 105
ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki

Gmina Mrozy

Pierwszy
czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3 XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 8.00do 12.00

Urząd Miasta w Mrozach
sala konferencyjna
ul. Adama Mickiewicza 35; 05-320 Mrozy

Siennica

Ostatni
czwartek miesiąca

29 IX, 27 X, 24 XI, 29 XII, 26 I, 23 II

Od 9.00 do13.00

Urząd Gminy w Siennicy
sala konferencyjna
ul. Kołbielska; 05-332 Siennica

Stanisławów

Pierwszy
wtorek miesiąca

6 IX, 4 X, 1XI, 6XIII, 3 I, 7 II

Od 9.00do13.00

Urząd Gminy w Stanisławowie
sala nr 14
ul. Rynek 32; 05-304 Stanisławów

Sulejówek

Drugi
poniedziałek miesiąca

12 IX, 10 X, 14 XI, 12 XII, 9 I, 13II

Od 10.00do 14.00

Urząd Miasta w Sulejówku
sala nr 2
ul. Dworcowa 55; 05-070 Sulejówek

77 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski.
Jak co roku, przy kwaterach wojskowych cmentarza parafialnego w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczystość upamiętniająca już 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obchodach udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, przedstawiciele biur Posłów Daniela Milewskiego i Teresy Wargockiej, Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Krzysztof Michalik, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski, Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, Sekretarz Miasta Kałuszyn Arkadiusz Czyżewski, radni powiatu mińskiego i gmin z terenu powiatu, przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej oraz poczty sztandarowe szkół, instytucji, organizacji pozarządowych i związków kombatanckich. Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym, a następnie została zmówiona modlitwa za poległych w czasie wojennej pożogi. Odczytany został również apel poległych oraz oddano salę honorową, po czym zebrani na uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy.

 • -
  Foto: http://powiatminski.pl
 • -
  Foto: http://powiatminski.pl
 • -
  Foto: http://powiatminski.pl
 • -
  Foto: http://powiatminski.pl
 • -
  Foto: http://powiatminski.pl

ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA

Gmina Mińsk Mazowiecki ogłasza otwarty nabór Partnerów prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 217). do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej 4: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedmiotowy projekt będzie polegał na wybudowaniu infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej, jak również w indywidulanych budynkach mieszkalnych.

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14- 017/16 zamieszczone są na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu.

Zgodnie z pkt. 7.1 wspominanego regulaminu Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa;
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemu ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
 • organizacje pozarządowe ( w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym);
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki”. Zadanie obejmować będzie zakup i instalację odnawialnych źródeł energii zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców dla istniejących budynków jednorodzinnych i budynków użyteczności publicznej oraz przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki. Działania mają na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:

 • Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych (m.in. przygotowanie strony www projektu, publikacje prasowe),
 • Współpraca z Liderem przy realizacji projektu,
 • Udział w przygotowaniu materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • Udział w planowaniu, przygotowywaniu i przeprowadzeniu konferencji podsumowującej projekt,
 • Upowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • Rozliczanie projektu po stronie Partnerów (sporządzanie kompletnej dokumentacji finansowej potwierdzającej poniesienie wydatków).

Przy wyborze Partnera/ Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z instytucją publiczną.
 4. Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
 5. Posiadany potencjał kadrowo - organizacyjny niezbędny do realizacji projektu.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze zgłoszeń w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie na wybór partnera do projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki”” osobiście lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 28 września 2016 roku na adres: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 • data: 2016-09-06

Załączniki:

 • Regulamin konkursu na wybór Partnera (PDF)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze Partnera (DOC)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Partnera (PDF)
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze Partnera (DOC)

Ogłoszenie - kanalizacja sanitarna w miejscowości Targówka

Gmina Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż prace związane z budową 3 etapu pn.:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonach objętych tym projektem od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. od 07 września 2016 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonach objętych tym projektem mają obowiązek podłączyć swoje budynki do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do

30 listopada 2016 roku.

Aby spełnić wszelkie formalności związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego i odprowadzenia ścieków należy spełnić poniższe warunki:

 1. Pobrać wyciąg z projektu budowlanego - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 Mińsk Mazowiecki pok. nr 21 tel. 25 756 25 23.
 2. Wykonać przyłącze kanalizacyjne przez osobę uprawnioną, zgodnie z opracowanym przez Gminę projektem budowlanym.
 3. Po wykonaniu przyłącza a przed jego zasypaniem ustalić odbiór techniczny ze strony Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zgłoszenie wykonania robót w celu ustalenia terminu odbioru przyłącza należy uzgodnić z pracownikiem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej:
 • Pan Mirosław Wieczorek, tel. 605 301 335
 • Pan Andrzej Bartoszewski, tel. 517 589 104
 • Pan Ryszard Wieczorek, tel. 880 718 233
 1. Po dokonaniu odbioru wykonanego przyłącza przez przedstawiciela GZGK podpisać umowę na odprowadzenie ścieków – pok. 27.

Kierując się ustawowym obowiązkiem podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej apelujemy
o podjęcie stosownych działań. Mając na uwadze ochronę środowiska, informujemy iż będziemy monitorować sposób odprowadzania ścieków z poszczególnych nieruchomości oraz likwidację szamb.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

 

 • -

Dzień otwarty w ramach święta 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego

PROGRAM
PKINIKU LOTNICZEGO W 23. BAZIE LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

Mińsk Mazowiecki – Janów 2016
 
10 września 2016 r. (sobota)

Godz. 10.00 - 15.00 otwarcie lotniska 
Parkingi dla przyjezdnych znajdować się będą w następujących rejonach: przy  rampie kolejowej, dyskotece „REAKTOR” – autobusy z 23.BLT będą dowozić uczestników pikniku sukcesywnie do rejonu lotniska z w/w miejsc parkingowych. 

Godz. 12:00 – 13:30 I BLOK POKAZÓW LOTNICZYCH /
•    Pokaz dynamiczny samolotu MiG -29  
•    Pokaz dynamiczny samolotu SU - 22 
•    Pokaz dynamiczny śmigłowca W3-W SOKÓŁ 
•    Pokaz walki samolotu MiG -29  z  samolotem XA – 41 

Ponadto: wystawy sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych oraz prezentacje modeli samochodów dilerów poszczególnych marek. Pokaz dynamiczny działania Wojskowej Straży Pożarnej – ewakuacja rannego z pojazdu oraz działania ratownictwa medycznego na motocyklach. Można będzie sprowadzić  swoje umiejętności na symulatorach: samolotów, nauki jazdy pojazdów, symulator dachowania samochodu volvo, symulator błędnika.

SEREDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PASJONATÓW LOTNICTWA!

 • -

BRAK WODY - STOJADŁA

19.09.2016 (poniedziałek) w godzinach 8:00-14:00 będzie zamknięty dopływ wody dla posesji zlokalizowanych między ul. Kołbielską i ul. Warszawską, od strony zachodniej ul. Kołbielskiej (ul. Wspólna, Kołbielska, Strażacka, Leśna, Książęca i przyległe sięgacze)

Przepraszamy Odbiorców za niedogodności

 • -
 • -

Wielkie święto rowerów w Mińsku Mazowieckim

Kilkugodzinny blok imprez dla zawodników i kibiców wraz z rodzinami rozpocznie się 17.09.2016 r. (sobota) o godz. 13:30 w centrum miasta przy ul.Konstytucji 3 Maja.

W tym roku przygotowaliśmy szereg atrakcji również dla najmłodszych rowerzystów czyli przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych którzy rozegrają I Mistrzostwa Powiatu Mińskiego ścigając się na rowerach dowolnych. Dla tych dzieci warunkiem startu jest tylko posiadanie kasku rowerowego oraz obecność pełnoletniego opiekuna.
W trakcie imprezy zobaczyć będzie można pokazy profesjonalnego sprzętu kolarskiego oraz sprawdzić formę na stacjonarnych rowerkach z funkcjami pomiarowymi. Podobnie jak w poprzednich latach odbędzie się widowiskowy konkurs jazdy rowerem po szynie kolejowej a wszystko rozpocznie się od wspólnego swobodnego przejazdu honorowego ulicami miasta gdzie corocznie uczestniczy olbrzymia grupa miłośników rowerów. Organizatorzy przewidzieli również losowanie nagród dla zgromadzonych gości.
Kolarze wyczynowi natomiast rozegrają znany już od ośmiu lat wyścig kolarski "Memoriał Feliksa Rawskiego" gdzie wszyscy będziemy głośno dopingować zawodników z Klubu Kolarskiego V-MAX - Mińsk Mazowiecki.

Szczegółowy program imprezy i regulamin dostępny jest w poniższym linku.

W imieniu Burmistrza Miasta, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Klubu Kolarskiego V-MAX gorąco zapraszam do wspólnej zabawy wszystkich kibiców kolarstwa oraz sympatyków aktywnego wypoczynku na "dwóch kółkach"

Jacek Tomkiewicz - Prezes K.K. V-MAX.

 • Regulamin VIII Kolarskiego Kryterium Ulicznego - Rawski 2016.pdf (PDF)
 • -
 • -

Utrudnienia w ruchu w dniu 17 września w Mińsku Mazowieckim - Policyjne zalecenia

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim niniejszym informuje, że w związku z organizacją wyścigu kolarskiego w ramach 8 Kolarskiego Kryterium Ulicznego im. Feliksa Rawskiego w Mińsku Mazowieckim w dniu 17 września 2016 roku, będzie zmieniona w tym dniu organizacja ruchu. Zmiana obejmie: ulicę Konstytucji 3-ego Maja, Kazikowskiego, Armii Ludowej, Wyszyńskiego, Kościuszki, Piękną i Kopernika. Ograniczenia w ruchu będą obowiązywały od już godziny 13 do 20 na ulicy Konstytucji 3-ego Maja i na wyznaczonej trasie wyścigu w godzinach 14.30 – 19.15. W zabezpieczeniu tego przedsięwzięcia wezmą udział policjanci z wydziału ruchu drogowego mińskiej komendy.

Policjanci apelują do mieszkańców, aby tego dnia w wyznaczonych godzinach nie korzystali z transportu samochodowego, a ewentualną podróż zaplanowali tak, aby uniknąć utrudnień i wyłączeń w ruchu.

Szczegóły dotyczące zmiany organizacji ruchu znajdziecie Państwo tutaj:
http://kppminsk.policja.waw.pl/pmm/aktualnosci/66242,Utrudnienia-w-ruchu-w-dniu-17-wrzesnia-w-Minsku-Mazowiecki-policyjne-zalecenia.html

 • -

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. NIEDZIAŁKA DRUGA I CZĘŚCI STAREJ NIEDZIAŁKI”

Dnia 12 sierpnia 2016 roku w Warszawie Gmina Mińsk Mazowiecki reprezentowana przez Wójta Gminy Antoniego Janusza Piechoskiego podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki. W ramach umowy zostało  udzielone wsparcie w formie pożyczki w łącznej kwocie do 1.300.000,00 zł. Prace są realizowane przez Wykonawcęwybranego w drodze przetargu nieograniczonego: Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe„STOLMEX” Kozłowski Stanisław ul. Lipska 40 22-400 Zamość.
Ze strony Gminy Mińsk Mazowiecki nad poprawną realizacją inwestycji czuwa referat inwestycyjny Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, tel. kontaktowy: (25) 756 25 23.

 • -

Aplikacja „Moja Komenda” – kontakt z Policją i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania. Aplikacja zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Jest dostępna na telefony z Android. Wersja na iOS zostanie opublikowana w ciągu kilku najbliższych dni. Usługa jest bezpłatna, a użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym. 
„Moja Komenda” jest dostępna na telefony z Android. Wersja na iOS zostanie opublikowana w ciągu kilku najbliższych dni. Usługa jest bezpłatna.

 • -
 • -

NIE DAJ SZANSY ZŁODZIEJOWI - oznakuj swój rower

Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!! Znakowanie rowerów w Mińsku Mazowieckim rozpoczęło się 27 maja tego roku. Głównym  celem projektu jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery. Działania pn. "Oznakuj swój rower" prowadzone są przez Komendy Rejonowe Policji.

Procedura programu polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu "engrawer", oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Mikroudarowa technologia "engrawera" pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:

- rama roweru pod kierownicą,

- ramię przekładni sprzężone z przekładnią,

- przedni widelec.

W rowerach o znacznej wartości materialnej zaleca się rozważenie możliwości oznakowania na prośbę właściciela dodatkowych elementów, takich jak: sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół.

Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy oznakowania roweru należy wypełnić przed znakowaniem roweru w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu.

kształt cyfr musi być taki, aby każda ich przeróbka była wyraźnie widoczna a ich wysokość nie powinna przekraczać 7 mm.

Nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów.

Uzupełnienie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane ta sama technologią.

Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie:

- dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),

- dowodu zakupu - paragon lub faktura, umowa kupna - sprzedaży, (wg. oświadczenia ustnego właściciela).

Zapraszamy serdecznie, każdy może zapisać się na najbardziej dogodny dla siebie termin.

 • -
 • -

„Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2016”

Szanowni Państwo,
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, jak co roku, zorganizowało konkurs: „Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2016”. Konkurs skierowany był do artystów uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny, a także do studentów wyższych szkół artystycznych. Przedmiotem konkursu były prace o charakterze satyryczno-humorystycznym i karykatury dotychczas nienagrodzone w innych konkursach, wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi lub malarskimi.
W tegorocznej edycji wzięło udział 52 autorów, którzy nadesłali 179 prac. Warto w tym miejscu podkreślić, że jednym z nagrodzonych w konkursie jest mieszkaniec Naszej Gminy – Pan Czesław Gańko, za pracę pt. „Suweren” – III nagroda –„Wiosna 2016”.
Gratulujemy tak wysokiego wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów.

 • -
  Czesław Gańko, „Suweren” – III nagroda –„Wiosna 2016”
  Źródło: http://muzeumkarykatury.pl/

Szosowe Kolarskie Mistrzostwa Mazowsza MWZKOL - Chmielew 25.09.2016 r.

W kolarskiej hierarchii w peletonie szosowym wszystko jest już jasne. W ostatnią niedzielę w Chmielewie k.Mińska Mazowieckiego rozegrano Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Kolarstwie Szosowym. Warto podkreślić, że ta impreza rozegrana pod egidą MWZ-KOL daje możliwość startu wyłącznie zawodnikom posiadającym licencje kolarskie. Na starcie pojawiło się blisko 90 zawodników nie tylko z Mazowsza... Rywalizacja przebiegała kolejno we wszystkich kategoriach wiekowych gdzie w ciągu sześciu godzin miano wyłonić Mistrzów Mazowsza. Miński Klub Kolarski V-MAX miał w tym gronie swoich faworytów, którzy jak się okazało - nie zawiedli... Najpierw w kategorii "Młodziczek" Zuzia Sierhej (V-MAX) nie dała szans rywalkom wygrywając swój wyścig w sprinterskim stylu. Nieco później ruszył wyścig "Juniorów Młodszych". Tutaj sytuacja wyklarowała się dość szybko kiedy Kuba Soszka (V-MAX) wraz z zawodnikiem BSA PRO-TOUR Maciejem Noceniem przeprowadził udaną ucieczkę wypracowując nad peletonem sporą przewagę. Niestety tym razem nasz utytułowany zawodnik musiał zadowolić się srebrem. W najmocniejszym ostatnim wyścigu zawodników pełnoletnich od początku najaktywniejszy w peletonie był Mateusz Mikulski (V-MAX). Znany i lubiany "Mati" inicjował wiele dobrych akcji z których jedna zwiastowała sukces... Powiodła się 2-osobowa ucieczka Mateusza z kolarzem ACTIVE-JET Bogdanem Banaszkiem. Ta dwójka w końcowej fazie wyścigu miała przewagę nad grupą około jednej minuty. Niestety bezlitosny peleton unicestwił poczynania dwóch śmiałków i już było wiadomo, że zobaczymy "finisz z peletonu" gdzie walczyli łącznie reprezentanci najmocniejszych kategorii wiekowych. Mateusz Mikulski (V-MAX) po bardzo udanym sezonie 2016 postawił przysłowiową "kropkę nad i.." zdobywając tytuł Mistrza Mazowsza w kategorii 17-29 lat !!!!
Klub Kolarski V-MAX powoli kończy ten długi i wyczerpujący sezon, który przyniósł tyle radości i satysfakcji. Niedzielna impreza sportowa w Chmielewie była doskonałym zwieńczeniem całego okresu startowego kolarzy trenera Jacka Tomkiewicza. "Chmielewskie ściganie" to już impreza z tradycjami... Jak zawsze patronat honorowy na zawodami sprawował Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski a główni organizatorzy dostali świetne wsparcie mińskiej policji oraz Jednostki OSP z Zamienia. Szczegółowe wyniki i galerie zdjęć: www.vmaxkolarze.pl
Słońce już coraz niżej - czas powoli "zwalniać obroty", ale o odstawieniu roweru nie ma mowy... Aby do wiosny !!!
Opracował: Jacek Tomkiewicz
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"ABY 1 i 1 DAWAŁO 11. CZYLI JAK SPRAWIĆ, BY TWÓJ ZESPÓŁ PRACOWAŁ EFEKTYWNIE? - PRAKTYCZNE INFORMACJE"

Prowadzisz firmę i zastanawiasz się:

 • jak stworzyć dobry zespół?
 • co zrobić, aby znaleźli się w nim właściwi ludzie?
 • jak sprawić, aby zespół pracował efektywnie?

 

Jeśli tak, to zapraszamy Cię na spotkanie szkoleniowe pt:"Aby 1 i 1 dawało 11. Czyli jak sprawić, by Twój zespół pracował efektywnie? - Praktyczne informacje".

Swoją wiedzą podczas spotkania podzieli się Artur Krysik - Interim Manager od 13 lat pomagający małym i średnim firmom w rozwoju. Więcej informacji na temat tego, czym się zajmuje, znajdziesz na www.arturkrysik.pl

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Otrzymasz praktyczną wiedzę, gotową do wykorzystania.
 • Dowiesz się, na co zwrócić uwagę tworząc zespół.
 • Dowiesz się, jak usprawnić działanie istniejącego zespołu.
 • Będziesz mógł zadać pytania uszczegóławiające otrzymane informacje.

Spotkanie będzie miało miejsce 6 października w godz. 17.00 - 19.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14. Wstęp BEZPŁATNY. ZAPRASZAMY!!!

Poszukujemy Stomatologa na zastępstwo

na minimum 1 miesiąc (październik 2016 r.)

godziny i miejsca pracy:

poniedziałek: Szkoła w Stojadłach w godzinach 8:00-12:30

wtorek: Szkoła w Hucie Mińskiej w godzinach 8:00-11:30

środa: Szkoła w Janowie w godzinach 8:00-13:00

czwartek: Szkoła w Starej Niedziałce w godzinach 8:00-12:30

piątek: Szkoła w Hucie Mińskiej w godzinach 8:00-11:30

więcej informacji: Sekretarz Gminy pani Jolanta Damasiewicz: tel. 25 756 25 07

Wyniki konsultacji społecznych Programu współpacy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 • -
 • -

"Nie mogę porozumieć się z dziećmi/współmałżonkiem/rodzicami, mam konflikt z sąsiadem - czy muszę iść do Sądu?"

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji zaprasza wszystkich chętnych do udziału w otwartym spotkaniu przy udzile Polskiego Centrum Mediacji Filia Siedlce na temat:

"Nie mogę porozumieć się z dziećmi/współmałżonkiem/rodzicami, mam konflikt z sąsiadem - czy muszę iść do Sądu?"

Termin spotkania: 20 października 2016r. o godz. 13:00, gmach budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14.

Serdecznie zapraszamy.

Dyżury leśnika w Urzędzie Gminy

Niniejszym informujemy, że od dnia 1 października 2016r. dyżur pracownika Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki w sprawach związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowwymi na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, odbywać się będzie w Urzędzie Gminy, ul. Chełmońskiego 14, pok. 11 (parter) w każdą środę w godz. 9:00 - 11:00

Informacja w sprawie naboru na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu

Załączniki:

 • -

PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.
Badania są bezpłatne i ukierunkowane na wykrywanie chorób w zakresie:

 • układu krążenia - tarczycy - schorzeń w obrębie jamy brzusznej
 • zaburzeń metabolicznych - cukrzycy - otyłości - niedoboru witaminy D –boreliozy

Pacjent będzie miał wykonane następujące badania:

 • badania laboratoryjne z pobranej krwi: glukoza, lipidogram, wit. D, borelioza, TSH, badanie usg jamy brzusznej i usg tarczycy,test wydolnościowy.

Pacjent po badaniu otrzyma wyniki badań i wskazania, a w razie konieczności ma możliwość leczenia w warunkach klinicznych, m.in. w IMW

Kompleksowe badania przesiewowe na terenie powiatu siedleckiego odbywać się będą w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26, który współpracuje w tym zakresie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie.

Miejsce badań: POZ OMEGA wejście od ulicy Bema. Badania USG jamy brzusznej i tarczycy wykonywane będą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni USG.

Badania odbywać się będą od 10 października do 18 listopada 2016 r. według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Zapisy na badania przyjmowane są w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39, tel. 25 - 640 - 93 - 17

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w dniu 31 października 2016r.

Niniejszym informujemy, że w dniu 31 października 2016r. (poniedziałek) Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki będzie czynny w godz. 8:00 - 14:00

W związku z powyższym zmianie ulegają również godziny funkcjonowania Urzędu w następujących dniach:

 • 7 października 2016r. (piątek ) - 8:00 - 15:00
 • 14 października 2016r. (piątek - 8:00 - 15:00
 • 21 październia 2016r. (piątek) - 8:00 - 15:00
 • 4 listopada 2016r. (piątek) - 8:00 - 15:00
   

SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA!!!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.
Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.
O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;

e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl

 • -

Targi Turystyczne w Nadarzynie

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych z terenu powiatu mińskiego do współtworzenia stoiska Ziemi Mińskiej podczas Targów Turystycznych w Nadarzynie w dniach 14-16 października 2016r.
Zaproszenie kierowane jest do wytwórców produktów kulinarnych, rękodzielniczych, a także do osób prowadzących działania folklorystyczne (śpiew, taniec, granie na instrumentach ludowych).
W sprawach związanych z udziałem w Targach należy kontaktować się z LOT Ziemi Mińskiej (tel. 603 - 07-07-87, e-mail: sekretariat@lotziemiminskiej.pl)

 • -

UWAGA ROWERZYŚCI 60+!!!

Z ramienia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - ARS Communication Sp. z o.o organizuje projekt skierowany do rowerzystów 60+. Projekt obejmuje cykl 5 weekendów - 5 wydarzeń w 5 różnych województwach na przełomie września i października.
W województwie mazowieckim całość odbędzie się w weekend 8 - 9 października (8 października w Mińsku Mazowieckim, 9 października w Chotomowie). W sobotę w godz. 10.00 - 16.00 na terenie Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim organizujemy dzień otwarty dla mieszkańców, kierując jednak głównie nasze działania dla osób 60+. Przygotowane zostaną: otwarte warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które zakończone będą quizem ze zdobytej wiedzy. Osoba, która otrzyma najwyższy wynik w konkursie otrzymuje nagrodę główną czyli nowy rower z kaskiem, a także zostaje też przyznany drobny upominek dla II miejsca. Oprócz tego zostanie rozstawiona mata drogowa, na której rowerzyści pod okiem eksperta z WORD oraz policjanta, mogliby sprawdzać swoje umiejętności zdobyte na warsztatach. Dodatkowo ARS Communication Sp. z o.o organizuje również punkt bezpłatnego przeglądu technicznego roweru oraz drobnych napraw dla wszystkich mieszkańców z pierwszeństwem dla seniorów 60+.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo TUTAJ

 • -

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO NABORU DO PARTNERSTWA W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI”

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że w otwartym naborze Partnerów prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 217). do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej 4: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 dla projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki” wpłynęły oferty następujących podmiotów:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Brzóze z siedzibą: ul. Strażacka 2, Brzóze, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 2. Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-110 Płońsk
 3. Wspólnota Mieszkaniowa w Janowie z siedzibą: ul. Miła 2/11, Janów, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Stojadłach z siedzibą: ul. Strażacka 3, Stojadła, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie. Podmioty składające wnioski zostaną zaproszone do zawarcia umowy Partnerstwa.

 

 • data: 2016-10-06

Gratka dla fanów kulturystyki i fitness!

W dniach 15 - 16 października 2016 roku w Hali Sportowej przy ZSM Nr 1, ul. Kopernika 9, odbędą się VII Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych w Kulturystyce i Fitenss.

 • -

Zawiadomienie o ustaleniu terminu Zebrania Wiejskiego wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Osiny

wszelkie informacje TUTAJ

Obwieszczenie Starosty Mińskiego z dnia 13.10.2016r.

 • -

BRAK WODY - STOJADŁA

23.01.2016 r. (niedziela) w godzinach 22:00 do godziny 07:00 24.10.2016 r. (poniedziałek) będzie zamknięty dopływ wody dla posesji zlokalizowanych między ul. Kołbielską i ul. Warszawską (strona zachodnia) powyżej ul. Wspólnej i południowa strona ul. Warszawskiej. Pozbawione wody będą posesje zlokalizowane przy ul. Leśnej,  ul. Książęcej, przy ul. Warszawskiej od strony południowej oraz przyległe sięgacze do tych ulic.

Prace modernizacyjne mogą przedłużyć się ok.2 godz.

Przepraszamy Odbiorców za niedogodności.

Afrykański pomór świń

Więcej informacji TUTAJ

 • -

APEL Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej

 • -
 • -

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770),

od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Link do komunikatu na stronie:

http://piwminsk.pl/index.php/aktualnosci/216-komunikat-glw

 • -

Zapraszamy loklanych liderów na warsztaty w ramach "Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+"

Szanowni Mieszkańcy, Lokalni Liderzy

Trwają prace nad „Programem rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+”, a udział interesariuszy jest nieodzownym elementem na każdym etapie tego procesu.
Obecnie kończymy prace nad diagnozą i przystępujemy do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac na tym etapie chcemy przeprowadzić warsztaty z lokalnymi liderami.
Zaplanowaliśmy je na 7 listopada tj. poniedziałek na godzinę 16.00.
Warsztaty odbędą się w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ulicy Chełmońskiego 14 (w sali konferencyjnej).
Chcemy na nich zaprezentować wstępne wyniki prac diagnostycznych oraz wspólnie, warsztatowo przepracować problemy (bariery) rozwojowe i ich przestrzenną koncentrację.
Przewidujemy,  że warsztaty potrwają ok. 3 godziny.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach i do aktywnego włączenia się w prace nad przygotowaniem „Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+”.

Kontakt w sprawie rewitalizacji: rewitalizacja@minskmazowiecki.pl

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 Listopada 2016 rok

 • -

OBWIESZCZENIE Starosty Mińskiego

 • Obwieszczenie do pobrania w formacie pliku PDF (PDF)

Obwieszczenie Starosty Mińskiego - Rozbudowa drogi w miejscowości Arynów

Zaproszenie na VIII Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych

W załączeniu przesyłamy zaproszenie Starosty Mińskiego Pana Antoniego Jana
Tarczyńskiego na VIII Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych, które
odbędzie  się  w dniu 24 listopada 2016 r. w Mińsku Mazowieckim, wersja
papierowa została wysłana na adres Państwa urzędu.

Równocześnie prosimy o przekazanie zaproszenia działaczom sportowym i
potencjalnie zainteresowanym mieszkańcom Państwa miasta/gminy poprzez
umieszczenie plakatu na stronie internetowej urzędu.  Bardzo dziękujemy za
pomoc w promocji tego wydarzenia.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Pozdrawiam,

Urszula Soroka
zastępca naczelnika  Wydziału Oświaty i Promocji
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25/ 756 40 83, 25/759 87 08, fax. 25/ 759 87 02
e-mail: u.soroka@powiatminski.pl
www.powiatminski.pl

 

 • -
  PLAKAT
 • -
  ZAPROSZENIE

Ćwiczenia wojskowe - KRYZYS 2016

 • -

Czad i Ogień - obudź czujność

W związku z kampanią społeczną pod nazwą
„Czad i Ogień - obudź czujność”

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim
informuje

W okresie jesienno-zimowym znacznie wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.
Na przestrzeni ostatnich lat zarówno na terenie woj. mazowieckiego, jak i w całym kraju, odnotowano drastyczny wzrost ilości wypadków zatrucia czadem, w tym zatruć ze skutkiem śmiertelnym.

Przyczyny tych wypadków tkwią najczęściej w złej wentylacji mieszkań, w których eksploatowane są urządzenia grzewcze zasilane gazem, olejem opałowym, węglem, drewnem lub spowodowane są niesprawnością samych urządzeń. Często przyczyną tych zdarzeń jest również niedrożność przewodów wentylacyjnych w wyniku zasłaniania przez mieszkańców kratek wentylacyjnych oraz nieprawidłowa eksploatacja lub eksploatacja wadliwych urządzeń grzewczych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych informuję, że zabronione jest użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny
z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającym z przepisów prawa budowlanego (art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów budowlanych mają obowiązek, zgodnie
 wymaganiami § 34 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na
6 miesięcy.

W obiektach lub ich częściach, o których mowa powyżej, należy usuwać zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Dodatkowo, pomimo że przepisy przeciwpożarowe nie nakładają na użytkowników lokali mieszkalnych wymagań w zakresie ich zabezpieczenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, w celu ograniczenia ilości pożarów w mieszkaniach i ich skutków, Państwowa Straż Pożarna radzi, aby użytkownicy mieszkań wyposażali je w podstawowe urządzenia zabezpieczające, takie jak:

 • autonomiczne czujki dymu (posiadające zasilanie bateryjne) - umożliwiające już przy pierwszych oznakach pożaru zaalarmowanie sygnałem akustycznym osób przebywających w mieszkaniu i w sąsiednich mieszkaniach. Jest to szczególnie istotne w czasie nieobecności mieszkańców w domu lub w porze nocnej;
 • detektory gazu ziemnego i płynnego - instalowane w pomieszczeniach kuchennych i z kotłami grzewczymi;
 • detektory tlenku węgla - instalowane przede wszystkim w łazienkach z tzw. piecem kąpielowym;
 • gaśnice proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup A, B, C o masie środka gaśniczego 2 kg - umieszczane w miejscach łatwo dostępnych i znanych wszystkim domownikom (najlepiej w przedpokoju), zabezpieczone przy tym zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed dostępem małych dzieci.

Przedkładając powyższe pod rozwagę należy podkreślić, że wyposażanie lokali mieszkalnych w autonomiczne czujki dymu oraz podręczny sprzęt gaśniczy staje się standardem w zabezpieczeniu mieszkań.

 • -

STOP AGRESJI DROGOWEJ

"STOP AGRESJI DROGOWEJ" - to nazwa otwartej w Komendzie Stołecznej Policji elektronicznej skrzynki pocztowej, służącej do przesyłania materiałów filmowych1 o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, dysponującymi tzw. "rejestratorami jazdy".

Skrzynka pocztowa ułatwia, a przede wszystkim usprawnia komunikację z Komendą Stołeczną Policji, realizującą zadania w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów ościennych.2

Należy pamiętać, aby zakres informacji - niezależnie od przekazanego materiału filmowego - obejmował niezbędne dane do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy wykroczenia w ruchu drogowym, tj.:

 • datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulicę),
 • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
 • dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego.

Materiał filmowy należy przesłać na adres e-mail: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 format (rozszerzenie) - MPEG4, AVI - max. wielkość pliku - 25 Mb
2 w przypadku zarejestrowania zdarzenia w ruchu drogowym poza obszarem działania Komendy Stołecznej Policji, materiał filmowy należy przekazać do właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji. Adresy skrzynek pocztowych "STOP AGRESJI DROGOWEJ" dostępne są na stronach internetowych Komend Wojewódzkich Policji.

WAŻNA INFORMACJA

Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

 • -

ODBLASKuj...

Mały lub duży, biały, żółty, a może zielony? Każdy sprawi, że będziesz lepiej widoczny na drodze. Każdy ma olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo. Mowa oczywiście o odblasku. Niezbędnym dodatku, który każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, powinien mieć umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. „ODBLASKuj” to kampania społeczna Komendy Stołecznej Policji, której spot można będzie zobaczyć między innymi w komunikacji miejskiej i podmiejskich pociągach.

Szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego w okresie jesienno – zimowym są piesi. Ciemne ubrania, kaptury i parasole utrudniają oraz ograniczają widoczność. To problem zwłaszcza w terenie niezabudowanym, nieoświetlonym, gdzie piesi poruszają się skrajem pasa ruchu. Warto podkreślić, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Ta dodatkowa odległość pozwala kierowcy na bezpieczne ominięcie pieszego lub wyhamowanie pojazdu.

Zgodnie z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat do 100 zł.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementy odblaskowe bez względu na formę lub kolor zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Pamiętajmy, że prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w taki sposób, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków.

Policjanci garnizonu stołecznego prowadzą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Ich elementami są zarówno spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć szkolnych, jak i czynności kontrolno-prewencyjne.

Wsparciem dla tych działań jest kampania społeczna „ODBLASKuj”, w której ramach powstał spot filmowy mający zwrócić uwagę osób w każdym wieku, szczególnie zaś dzieci i ich opiekunów na kwestie związane z bezpieczeństwem na drodze.

Do udziału w kampanii zaprosiliśmy partnerów, którzy wielokrotnie wspierali nas w działaniach na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa – Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Zakłady Autobusowe, Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Koleje Mazowieckie oraz Szybką Kolej Miejską. Dzięki ich zaangażowaniu spot filmowy będzie można zobaczyć na ekranach umieszczonych w autobusach, tramwajach, metrze i pociągach.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo pieszego zależy zarówno od niego, jak i kierowców. Każdy kierowca będzie mógł skuteczniej zareagować, gdy pieszy zostanie wcześniej zauważony.

 • -
 • -

Nowa stacja stacja dializ w Mińsku Mazowieckim

Otwarcie nowej stacji dializ na terenie Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej to bardzo ważne wydarzenie dla regionu. Dotychczasowy niedobór stanowisk do dializ mógł utrudniać pacjentom dostęp do terapii nerkozastępczej. Dzięki pierwszej stacji dializ w regionie, bezpieczeństwo pacjentów znacząco wzrosło.

Pierwsza w powiecie stacja dializ, ratująca życie pacjentom z przewlekłą niewydolnością nerek działa na terenie SPZOZ w Mińsku Mazowieckimjuż od kilku tygodni. Obecnie leczy się tutaj 18 pacjentów.

Centrum Dializ Fresenius powstało przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, który dotychczas nie prowadził leczenia nerkozastępczego. Stacja dializ mieści się w specjalnie wybudowanym, piętrowym budynku na terenie szpitala. Pacjenci mogą leczyć się w niej za darmo, w ramach kontraktu z NFZ. Stacja wyposażona jest w najnowszej generacji aparaturę medyczną firmy Fresenius MedicalCare, która umożliwia przeprowadzanie dializy wysokoprzepływowej zamiast tradycyjnie stosowanej hemodializy. To innowacyjna metoda oczyszczania krwi z toksyn, które zapewniają nie tylko poprawę wyników pacjentów, ale także lepsze samopoczucie dializowanych w trakcie i po zabiegu. Co ważne spada również ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i wzrasta szansa chorego na przeszczep. O komfort i bezpieczeństwo pacjentów zadba zespół wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek.

Ośrodek działa wyłącznie na podstawie kontraktu z NFZ, a więc leczenie dla wszystkich ubezpieczonych pacjentów jest tutaj bezpłatne.

Powstanie Centrum Dializ Fresenius w Mińsku to bardzo duże udogodnienie dla pacjentów z miasta i regionu. Nie muszą już oni dojeżdżać na kilkugodzinne zabiegi do Siedlec, Otwocka czy Wołomina.. „Dla mnie to bardzo duża ulga i wygoda – mówi pan Eugeniusz, pacjent stacji dializ w Mińsku Mazowieckim. Do tej pory na dializy musiałem dojeżdżać z Mińska do Siedlec co drugi dzień i traciłem dodatkowy czas w transporcie. Bardzo się cieszę, że mam nowoczesny i ładny ośrodek tak blisko miejsca zamieszkania.”

Nowy ośrodek dializ to także duża korzyść dla regionu. Miasto wzbogaciło się o nowoczesny obiekt, w którym stosowane są zaawansowane technologie medyczne. To także ważny partner dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, który do tej pory nie posiadał stacji dializ i nie mógł konsultować pacjentów nefrologicznych na miejscu.

Profesjonalną opiekę medyczną w Mińsku Mazowieckimzapewnia pacjentom 12 -osobowy zespół pracowników stacji dializ. Wszyscy członkowie personelu mają wieloletnie doświadczenie w pracy w ośrodku dializ i leczeniu nerkozastępczym. „W ciągu kilku tygodnirozpoczęło leczenie  3 pacjentów w naszym ośrodku – mówi dr Arkadiusz Bogucki, nefrolog i dyrektor Centrum Dializ Fresenius w Mińsku Mazowiecki. Cieszymy się, że nowy ośrodek cieszy się zaufaniem mieszkańców. To pokazuje, że ta inwestycja była w Mińsku bardzo potrzebna.”

Centrum Dializ Fresenius to największy w Polsce dostawca usług dializacyjnych. W województwie mazowieckim prowadzi od wielu lat ośrodki w Sochaczewie, Wołominie, Radomiu, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Mławie, Płońsku, Piasecznie i Owocku. Oferuje bezpłatne zabiegi dializacyjne na najwyższym światowym poziomie. Ośrodki Freseniusa pracują według rygorystycznych kryteriów jakościowych – podlegają nadzorowi korporacyjnemu, tak by osiągane parametry medyczne były zgodne z międzynarodowymi normami (EuropeanDialysis and Transplant Association, European Best PracticeGuidelines) oraz zasadami jakie wyznacza polskie prawo, Krajowy Nadzór Nefrologiczny i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Centrum Dializ Fresenius w Mińsku Mazowieckim znajduje się przy ul. Szpitalnej 37. Telefon:25 756 3540

BRAK WODY - STOJADŁA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zawiadamia mieszkańców miejscowości Stojadła, że w związku z utrudnieniami podczas wykonywanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej dnia: 06.12.2016 r. od godz. 9:00 do godz. 15:00 będzie zamknięty dopływ wody dla posesji zlokalizowanych między ul. Kołbielską (od strony zachodniej) i ul. Warszawską  (od strony południowej).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zawiadamia mieszkańców miejscowości Stojadła, że w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej dnia: 02.12.2016 r. od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz 05.12.2016 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 będzie zamknięty dopływ wody

dla posesji zlokalizowanych między ul. Kołbielską (od strony zachodniej) i ul. Warszawską  (od strony południowej).

Pozbawione wody będą posesje zlokalizowane przy ulicach: Wspólna, Kołbielska od strony zachodniej, Strażacka, Leśna, Książęca i przyległe sięgacze oraz przy ul. Warszawskiej od strony południowej oraz przyległe sięgacze.

Przepraszamy Odbiorców za niedogodności.

 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie Starosty Mińskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Stojadłach

OBWIESZCZENIE w wersji PDF

 • Obwieszczenie Starosty Mińskiego (PDF)

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24 grudnia 2016 roku (Wigilia) oraz 31 grudnia 2016 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mińsku Mazowieckim (PSZOK) czynny będzie w godzinach 1000-1300.

 • wykaz nieruchomości.pdf (PDF)

INFORMACJA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zgodnie z art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami) z dnia 7 czerwca 2001 r. informuje mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki, że zgodnie z art. 24 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku będzie obowiązywała taryfa cenowa:

 • -

WESOŁYCH ŚWIĄT !

Na zbliżające się Święta
pragnę złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
/-/ Antoni Janusz Piechoski

 

ZAWIADOMIENIE

 • Zawiadomienie w wersji PDF (PDF)

Usuwanie azbestu w 2017 roku

Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WIĘCEJ

 • data: 2016-12-30
 • -

Szczęśliwego Nowego Roku!

Szanowni Państwo!

Minął kolejny rok. Trudny i ważny dla naszej społeczności lokalnej. Rok zapisany wysiłkiem i nadzieją. Spróbujmy oderwać się od codziennego zgiełku, spojrzeć na mijające 12 miesięcy z dystansu, aby móc zebrać myśli i siły na Nowy 2017 Rok!
Życzę, aby Nadchodzący Nowy Rok przyniósł nam jak najwięcej nadziei i poczucia satysfakcji. Aby nasze domy wypełniała radość i miłość, abyśmy wszyscy mogli dostrzec, jak wiele życzliwych i pomocnych dłoni i twarzy jest wokół nas.
Życzę wszystkim pomyślności, sukcesów, zrealizowanych marzeń i udanych przedsięwzięć.
Naszej małej Ojczyźnie życzę, by pomyślnie rozwijała się, pokonując z sukcesem wszelkie trudności. By niezmiennie cieszyła się szacunkiem i uznaniem społeczności. Chciałbym, by Gmina Mińsk Mazowiecki nadal pozostawała wzorem dobrze rozwijającego się samorządu, pełnego ciekawych atrakcji i wydarzeń, by umacniało się przekonanie, że... tu warto żyć!
Niech Nowy 2017 Rok dla każdego z Państwa, będzie czasem: pokonania przeciwności, pomyślności i pokoju. Niech to będzie dobry Nowy Rok.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
/-/ Antoni Janusz Piechoski

 

 • -

Dofinansowania dla mieszkańców!

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI O DOFINANSOWANIACH DLA MIESZKAŃCÓW

Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

PROGRAM DOTACYJNY skierowany jest do osób fizycznych - NIE MA KONIECZNOŚCI ZACIĄGANIA KREDYTU

Dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowalnych na:  ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA

 

Termin naboru wniosków od 09.01.2017 – do wyczerpania alokacji

 

Informacje szczegółowe:

http://www.wfosigw.pl/content/oa-07-ograniczenie-emisji-zanieczyszcze%C5%84-do-powietrza-poprzez-zakup-i-monta%C5%BC-kolektor%C3%B3w

Nowe stawki za odpady komunalne

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwałą Nr XXVII/191/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty przyjęła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z tą uchwałą należne od dnia 1 stycznia 2017 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

- 6 zł. od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku oddawania odpadów segregowanych,

- 16 zł. od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku oddawania odpadów niesegregowanych.

Wysokość opłaty ponoszona przez właściciela danej nieruchomości zostanie ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wynikających ze złożonej do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki deklaracji.

W związku z powyższym mieszkańcy nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilość osób zamieszkujących nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Obwieszczenie Starosty Mińskiego

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Arynów

OGŁOSZENIE kanalizacja sanitarna Niedziałka Druga i część Starej Niedziałki

OGŁOSZENIE

kanalizacja sanitarna

Niedziałka Druga i część Starej Niedziałki

 

Gmina Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż prace związane z budową etapu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki” zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. od 29 grudnia 2016 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

 

Właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonach objętych tym projektem mają obowiązek podłączyć swoje budynki do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do

30 czerwca 2017 roku.

Aby spełnić wszelkie formalności związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego i odprowadzenia ścieków należy spełnić poniższe warunki:

 

 1. Wykonać przyłącze kanalizacyjne przez osobę uprawnioną, zgodnie z opracowanym przez Gminę projektem budowlanym – wyciąg z projektu można pobrać w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 Mińsk Mazowiecki pok. nr 21 tel. 25 756 25 23.

 

 1. Po wykonaniu przyłącza a przed jego zasypaniem ustalić odbiór techniczny ze strony Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zgłoszenie wykonania robót w celu ustalenia terminu odbioru przyłącza należy uzgodnić z pracownikiem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej:

 

 • Pan Mirosław Wieczorek, tel. 605 301 355
 • Pan Andrzej Bartoszewski, tel. 517 589 104
 • Pan Ryszard Wieczorek, tel. 880 718 233
 1. Po dokonaniu odbioru wykonanego przyłącza przez przedstawiciela GZGK podpisać umowę na odprowadzenie ścieków – pok. 27.

Kierując się ustawowym obowiązkiem podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej apelujemy
o podjęcie stosownych działań. Mając na uwadze ochronę środowiska, informujemy iż będziemy monitorować sposób odprowadzania ścieków z poszczególnych nieruchomości oraz likwidację szamb.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

 

Antoni Janusz Piechoski

 

 • autor: Ewelina Miros, data: 2017-01-23
 • -

Zakładanie firmy przez telefon

Szanowni Państwo
Wprowadziliśmy nowe  usługi dla przedsiębiorców, w szczególności możliwość zakładania działalności gospodarczej przez telefon.
Prosimy o zapoznanie się z załączonym komunikatem i informowanie o tym osób odwiedzających wydziały obsługujące przedsiębiorców

 • zakładanie firmy przez telefon.pdf (PDF)

Aktualizacja ogłoszenia w sprawie dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców do ogrzewania

 • -

Ogłoszenie w sprawie dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców do ogrzewania

 • DEKLARACJA_UDZIAŁU MODERNIZACJA KOTŁOWNI 2017 1z2.pdf (PDF)
 • DEKLARACJA_UDZIAŁU MODERNIZACJA KOTŁOWNI 2017 2z2.pdf (PDF)
 • -
 • -

Uwaga Ptasia Grypa

 • autor: Anna Zabłocka, data: 2016-12-23
 • Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim (PDF)
 • Apel do hodowców drobiu (PDF)
 • Rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi (PDF)
 • -

Konkurs ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy , rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk mazowiecki wywoływanego przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18, dziewcząt urodzonych w 2004 roku w ramach programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016 - 2020".

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

 • Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sparwie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym... (PDF)
 • Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy... (PDF)

Obwieszczenie Starosty Mińskiego

Obwieszczenie Starosty Mińskiego dot. pozwolenia na realizację inwestycji drogowej: ul. Szkolna w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki

 • autor: Waldemar Zychowicz, data: 2017-02-03
 • -
 • autor: Jolanta Damasiewicz, data: 2017-02-03

Nowoczesne Usługi dla Biznesu

 ZAPROSZENIE

Zapraszamy do udziału w projekcie „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu”. Projekt skierowany jest do osób, które chcą z własnej inicjatywy podnieść, uzupełnić i formalnie potwierdzić kwalifikacje.
 
W ramach projektu, przewidziano realizację szkoleń w zakresie Nowoczesnych Usług dla B iznesu, tj.:
• Akademia Kadr i Płac
• Akademia Zarządzania Dokumentację i Back-Office
• Akademia Finansów i Księgowości
• Akademia Zarządzania Logistyką
• Akademia Menedżera Nowoczesnych Usług Biznesowych

Po zakończonych szkoleniach zostaną przeprowadzone zewnętrzne egzaminy, czego potwierdzeniem będzie certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

 

Projekt skierowany jest do 360 osób dorosłych, w tym 220 kobiet i 140 mężczyzn spełniających następujące kryteria formalne:

• miejsce zamieszkania (zgodnie z K.C.), pracy lub nauki na terenie województwa mazowieckiego
• wiek 18 lat i więcej
• zgłaszają chęć podniesienia, uzupełnienia i formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji

Jeśli:
• wkraczasz na rynek pracy lub masz krótkie doświadczenie zawodowe, a Twoje wykształcenie nie jest adekwatne do potrzeb rynku pracy i własnych aspiracji,
• dążysz do zwiększenia swoich szans na podjęcie lub zmianę zatrudnienia.


ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!

W szczególności zapraszamy do udziału w projekcie:
• osoby zamieszkujące obszary wiejskie
• osoby niepełnosprawne

Liczba miejsc ograniczona!

SPRAWDŹ

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie:
1 - 28 lutego 2017 oraz 1 - 31 lipca 2017

 

 

Uwaga!
Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu przed rozpoczęciem zajęć prawdopodobnie zobowiązani będą  do wniesienia  opłaty  partycypacyjnej w wysokości  4 00,00 zł netto za udział w szkoleniu.


Dowiedź się więcej:

22 208 28 63, 506 121 017

 
biuro@profesjonalnekadry.pl
www.profesjonalnekadry.pl

 
 

Zanieczyszczenie powietrza ALERT I

“Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ALERT I w związku z ryzykiem przekroczenia na niektórych obszarach Radomia, Płocka, aglomeracji warszawskiej oraz w strefie mazowieckiej ( m.in. w Gminie Mińsk Mazowiecki) dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu. Ostrzeżenie obowiązuje do końca 2017 roku.

Ogłoszony ALERT I poziomu nie oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie mogą zostać przekroczone dopuszczalne normy poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Ryzyko to dotyczy norm całorocznych. Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl.

 

 • autor: Tafil Paweł, data: 2017-02-02
 • Treść ALERTU wraz z zaleceniami dla mieszkańców (PDF)
 • autor: Tafil Paweł, data: 2017-02-02

Zmiana terminu skladania ofert!!!

SPROSTOWANIE

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych – przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki wywoływanego przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18 – dziewcząt urodzonych w 2004 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego pn.:”Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020”.

Prostuję w punkcie VI – termin i miejsce składania ofert w zdaniu piątym: wyraz „ do dnia 17 lutego 2017 r.” zastępuję wyrazem „do dnia 20 lutego 2017 r.”

Pozostała treść jak w załączniku.

WÓJT GMINY
Antoni Janusz Piechoski

OGŁOSZENIE kanalizacja sanitarna Karolina część wschodnia

Gmina Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż prace związane z budową etapu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina” – sołectwo Kolonia Karolina zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie tj. od 27 lutego 2017 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

 

Właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonach objętych tym projektem mają obowiązek podłączyć swoje budynki do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do

31 lipca 2017 roku.

 

Aby spełnić wszelkie formalności związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego i odprowadzenia ścieków należy spełnić poniższe warunki:

 

 1. Wykonać przyłącze kanalizacyjne przez osobę uprawnioną, zgodnie z opracowanym przez Gminę projektem budowlanym – wyciąg z projektu można pobrać w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 Mińsk Mazowiecki pok. nr 21 tel. 25 756 25 23.

 

 1. Po wykonaniu przyłącza a przed jego zasypaniem ustalić odbiór techniczny ze strony Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zgłoszenie wykonania robót w celu ustalenia terminu odbioru przyłącza należy uzgodnić z pracownikiem GZGK:

 

 • Pan Mirosław Wieczorek, tel. 605 301 355
 • Pan Andrzej Bartoszewski, tel. 517 589 104
 • Pan Ryszard Wieczorek, tel. 880 718 233
 1. Po dokonaniu protokolarnego odbioru wykonanego przyłącza przez przedstawiciela GZGK podpisać umowę na odprowadzenie ścieków – pok. nr 27 Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki.


Kierując się ustawowym obowiązkiem podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej apelujemy
o podjęcie stosownych działań. Mając na uwadze ochronę środowiska, informujemy iż będziemy monitorować sposób odprowadzania ścieków z poszczególnych nieruchomości oraz likwidację szamb.

 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

 • -
 • -

Nadzwyczajna XXX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 06.03.17 r., godz. 1600, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Nadzwyczajna XXX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 06.03.17 r., godz. 1600, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Ogłoszenie - projekt kanalizacji sanitarnej w Nowych Osinach i Osinach część południowa ul. Warszawska, Polna, Paderewskiego, Władysława, Lipowa, Dębowa, Łąkowa

 

GZN.7011.1.2016

OGŁOSZENIE

projekt kanalizacji sanitarnej w Nowych Osinach i Osinach część południowa

ul. Warszawska, Polna, Paderewskiego, Władysława, Lipowa, Dębowa, Łąkowa

 

W związku z opracowywaniem aktualizacji dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości Nowe Osiny i Osiny – część południowa w stosunku do drogi krajowej (ul. Warszawska), z uwagi na odstąpienie od umowy z poprzednim Projektantem, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na wyłożenie do publicznego wglądu projektu przebiegu kanalizacji sanitarnej, opracowanego przez Biuro Usług Inżynieryjnych PRO-SANIT Daniel Baran z siedzibą w Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 53. Spotkanie ma na celu przeprowadzenie ostatecznej weryfikacji projektowanego poprzednio przebiegu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Osiny i Osiny cz. południowa, z uwzględnieniem tras uzgodnionych z poprzednim Projektantem. Proponowany przebieg kanalizacji sanitarnej został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki www.minskmazowiecki.pl w zakładce Aktualności.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 25 marca 2017 roku (sobota) od godziny 1100 do 1700 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ulicy Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki – sala konferencyjna (pok. 110 – I piętro). Poza wyznaczonym terminem spotkania zgłoszenia dotyczące zmian lub uwzględnienia nowych przyłączy przyjmowane będą do dnia 30.03.2017 roku. Uzgodnienia przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej należy dokonywać bezpośrednio z Projektantem, osoby do kontaktu: Sławomir Baran nr tel.: 602 595 679 lub Daniel Baran nr tel.: 606 364 645, e –mail: pro_sanit@wp.pl. Po upływie wyżej wymienionego terminu lub w trakcie trwania robót budowlanych nie będą uwzględniane nowe propozycje ani zmiany.

 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

 

W celu usprawnienia uzgodnień zwracamy się z prośbą o przygotowanie nr ewidencyjnych działek posiadanych nieruchomości. Prosimy także o przekazanie informacji o planowanych spotkaniach sąsiadom i innym zainteresowanym osobom.

 

OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA KANALIZACJI SANITARNJEJ

NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI:

 1. Zakłada się możliwość zaprojektowania kanalizacji wyłącznie do:
  • działek zabudowanych,
  • działek posiadających na dzień opracowania dokumentacji decyzji pozwolenia na budowę budynku.

 

 1. Projekt kanalizacyjny obejmuje zaprojektowanie całości przyłącza do włączenia z istniejącą kanalizacją z budynku. Wykonanie w zakresie inwestycji gminnej obejmuje wykonanie sieci oraz przyłącza do pierwszej studzienki od strony sieci (około 2 m za granicą działki). Pozostały zakres przyłącza do wykonania leży po stronie mieszkańców.

 

 1. Dla działek niezabudowanych i nie posiadających pozwolenia na budowę zakłada się możliwość usytuowania studzienki na sieci (w przypadku, gdy w drodze projektowana jest kanalizacja grawitacyjna) celem przyszłościowego włączenia.

 

 1. Projekt nie uwzględnia przyłączy do  dziełek niezbudowanych, nieużytków czy lasów.

 

 • 1. Schemat - podział arkuszy.pdf (PDF)
 • 2. Arkusz Osiny 1.pdf (PDF)
 • 3. Arkusz Osiny 2.pdf (PDF)
 • 4. Arkusz Osiny 3.pdf (PDF)
 • 5. Arkusz Leśna Dębowa.pdf (PDF)
 • autor: Ewelina Miros, data: 2017-03-09

Szanowni Państwo Sołtysi

Z okazji „Dnia Sołtysa” przypadającego na dzień 11 marca 2017 r. chciałbym życzyć Państwu dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha na co dzień. Serdecznie dziękuję za Państwa codzienny trud, pracę i zaangażowanie w sprawy lokalnych społeczności.

Życzę satysfakcji z pełnionej funkcji oraz samych sukcesów w działalności społecznej na rzecz mieszkańców naszej Gminy.

 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Badania archeologiczne w Naszej Gminie

Szanowni Państwo,

W dniach 3 -7 kwietnia bieżącego roku na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki będą prowadzone archeologiczne badania powierzchniowe. Będą brali w nich udział archeolodzy i studenci z Uniwersytetu Warszawskiego. Badania polegać będą na poszukiwaniu zalegających na powierzchni gruntu zabytków (np. fragmentów naczyń ceramicznych), zbieraniu ich i rejestrowaniu na mapach miejsc ich znalezienia. Prace będą miały charakter nieinwazyjny. Nie będzie nic niszczone, ani rozkopywane.

Z poważaniem,
Dominik Chudzik (współkierownik badań)
Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW
 

Nabór wniosków Mikrodotacje na inicjatywy oddolne wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Starosty Mińskiego

Nadzwyczajna XXXII Sesja Rady Gminy

Nadzwyczajna XXXII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 18.04.17 r., godz. 1600, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad XXXII/2017 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Projekt uchwały

Załącznik do uchwały

Wesołego Alleluja!

Szanowni Państwo,

Przed nami piękne , bogate w polską tradycję Święta Wielkanocne, niosące nadzieję i odrodzenia życia.
Życzę wszystkim, aby Święto Zmartwychwstania Pańskiego przyniosło wiele rodzinnego ciepła i radości.
Niech ten szczególny czas wypełniony będzie wzajemną serdecznością, pogodą ducha, szczęśliwymi chwilami spędzonymi w gronie najbliższych oraz nadzieją i wiarą w dobrą przyszłość.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
/-/ Antoni Janusz Piechoski

 • -

Informacja Wójta Gminy

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje,

że NIE JEST ORGANIZATOREM dzisiejszego spotkania

z przedstawicielami firmy „SUNTOM”

Firma ,,SUNTOM" działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność,

niezależnie od Gminy Mińsk Mazowiecki.

Narodowe Święto Konstytucji

Serdecznie zapraszamy na obchody 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 3 maja 2017r. od godz. 16.00.

 • -

XXXIII Sesja Rady Gminy

XXXIII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 27.04.17 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

UWAGA!!! SZCZEPIENIE LISÓW

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach od 25 kwietnia do 8 maja 2017 r. planowane jest przeprowadzenie AKCJI SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE !!!

 • -
 • -
 • -

Głosujmy na "Biedronkę Gosię"

Szanowni Państwo;

Publiczne Przedszkole AKWARELKA w Nowych Osinach bierze udział w III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego rozwijającego wyobraźnię i kreatywne myślenie pt. "Akademia Play-Doh". W ramach tejże akcji, Nasze przedszkolaki z grupy Muminki, wzięły udział w konkursie plastycznym "Cyfrowo- Literkowa Karina wyobraźni". Zadaniem dzieci było ulepienie przy użyciu ciastoliny Play-Doh elementów alfabetu lub cyfr.

I tak oto powstała "Biedronka Gosia", którą podziwiać można w przedszkolu.

Dalsze jej losy zależą już tylko od Państwa, gdyż aby wygrać Nasza Biedronka potrzebuje jak największej ilości głosów.

Głosować można na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl w zakładce konkursowej za pośrednictwem przycisku "oddaj głos". Głosowanie odbywa się w dniach 24 kwietnia - 5 maja 2017 roku. Z każdego numeru IP w ciągu 24 godzin (tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia) można oddać jeden głos na jedną pracę plastyczną.

A to oznacza, że każdy z państwa w ciągu trwania całego konkursu może oddać aż 10 głosów !!!

Do wygrania są m.in.:
- Organizacja Dnia Kreatywności w przedszkolu, zestawy filmów animowanych i książek, materiały plastyczne.

Jury zwycięskie prace wybierze spośród 50 prac z największą ilością głosów internautów.

Bierzmy się zatem do pracy :-)

Biedronka Gosia i przedszkolaki liczą na Państwa pomoc :-)

 

Mazowieckie e-Możliwości

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 80% uczestników projektu z grupy 500 osób. Do projektu poszukiwane są osoby z terenów województwa mazowieckiego, posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie (ponadgimnazjalne) oraz w wieku powyżej 25 lat.

W ramach projektu oferowane jest 32 godzinne  szkolenie na poziomach A  DIGCOMP oraz B  DIGCOMP, kończące się egzaminem. Osoby, które pozytywnie ukończą egzamin na poziomie A, mogą  skorzystać ze szkolenia na poziomie B.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowo w ramach szkolenia zapewniony jest poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób, które zamieszkują poza miejscowością w której odbywają się zajęcia. 

Szczegóły znajdują Państwo poniżej.

 • -

Pompy ciepła

Miło nam poinformować, że wniosek gminy Mińsk Mazowiecki składany w ramach konkursu 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” uzyskał 3 miejsce na liście projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania to ok. 8,6 mln zł. Zgodnie z wnioskiem, w ramach projektu 169 domów odbiorców indywidualnych zostanie wyposażonych w powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody. Budynki oświatowe i inne użyteczności publicznej zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, zaś szkoła w Stojadłach w gruntową pompę ciepła do ogrzewania budynku.
W związku z uzyskanym dofinansowaniem informujemy, że możemy podpisać umowy na montaż powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej z właścicielami kilku dodatkowymi domów. Bliższe informacje dostępne są pod tel. 25 756-25-23. Sprawa jest pilna. Decyduje kolejność dotarcia do pok. nr 21 w Urzędzie!
W skład zgłoszenia wchodzą wypełnione druki:

- wniosku o uczestnictwo w projekcie

- ankiety

http://www.minskmazowiecki.pl/1,aktualnosci?tresc=283 

 

Szkody w rolnictwie - przymrozki!

Uwaga rolnicy - można już składać wnioski o szacowanie szkód!!!

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski można składać do 22 maja 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki  ul. Chełmońskiego 14 w godz. pracy urzędu. Prosimy o zachowanie terminowości.
      Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017.

W przypadku posiadania zwierząt należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Druk wniosku znajdziecie Państwo - TUTAJ.

 • data: 2017-05-09

Zawody Jeździeckie

w skokach przez przeszkody - Sokóle 3 czerwca 2017r. od godz. 10.00

 • -

Bezpłatne badania krwi

Niedziela, 04.06.2017r., godz. 9:00 - 17:00
CENTRUM DIALIZ FRESENIUS

ul. Szpitalna 37, Mińsk Mazowiecki
(na terenie szpitala w Mińsku, wejście od ul. Szpitalnej

Bezpłatne badania krwi pod kątem chorób nerek są najważniejszym elementem kampanii społecznej NEFROTEST, która właśnie rozpoczyna się w powiecie mińskim. W niedzielę, 4 czerwca organizatorzy bezpłatnie przebadają 300 mieszkańców, którzy będą mogli przekonać się czy ich nerki są zdrowe i pracują prawidłowo.

Szczegóły dotyczące badania znajdziecie Państwo poniżej.

 • Choroby nerek – cicha epidemia naszych czasów (DOC)
 • Plakat promujący badania (PDF)

ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY

przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce, 4 czerwca 2017r., godz. 14

 • -
 • -

Kolejne miliony dla gminy

30 maja br. podpisana została umowa z Panią Marszałek Województwa Mazowieckiego - Janiną Ewą Orzełowską na dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”. Wartość dofinansowania z PROW wyniesie 1 842 137 zł. W ramach zadania prace zostaną wykonane w Janowie, Nowych Osinach i Królewcu. Należy dodać, że na 225 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało 46 projektów, w tym Gmina Mińsk Mazowiecki.

 • -
  foto: UMWM
 • -
  foto: UMWM
 • -
  foto: UMWM
 • -
  foto: UMWM
 • Ogłoszenie (PDF)
 • Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe (JPG)
 • autor: Paweł Tafil, data: 2017-06-01
 • XV Mińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

Nestle porusza Polskę w Gminie Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki informuje, iż zakwalifikowała się do akcji Nestle Porusza Polskę: Porusz Swoją Okolicę 2017r.

Zgłosiliśmy następującą lokalizację:

 • Huta Mińska ul. Szkolna, nr działki 127/4 (na terenie boisk sportowych)

Wybór zwycięskiej Lokalizacji odbędzie się poprzez głosowanie za pośrednictwem strony www.nestleporusza.pl.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na Stronie, jedna osoba będzie mogła każdego dnia trwania głosowania oddać 1 głos na wybraną Lokalizację. Głosowanie trwa do 30 czerwca 2017 r.

Wygrywa lokalizacja, która uzyska największą liczbę głosów.

Nagrodą jest siłownia plenerowa ufundowana dla Gminy przez NESTLE w ramach której zostanie zamontowane 9 urządzeń:

 • surfer i twister
 • orbitrek i biegacz
 • wioślarz
 • drabinka i podciąg nóg
 • rower i jeździec

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału i oddania głosu na naszą lokalizację.

https://www.nestleporusza.pl/glosowanie

 • -

XXXIV sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 22.06.17 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

XXXIV sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 22.06.17 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Obwieszczenie Starosty Mińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa i przebudowa ulicy Świętego Józefa i ulicy Pięknej w Nowych Osinach

Podwórko Talentów Nivea

Szanowni Państwo!!!

Z radością informujemy, że Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. ks. A. Tyszki w Janowie zakwalifikowała się do drugiego etapu Konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”.

W ramach konkursu przygotowaliśmy filmik promujący szkołę. Kolejnym etapem jest rywalizacja polegająca na aktywnym głosowaniu na zgłoszone prace za pośrednictwem strony: podworko.nivea.pl

Głosować można również za pomocą aplikacji Podwórko Talentów NIVEA.

Codziennie każdy głosujący ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów - tym większa szansa na wygraną.

Drugi etap konkursu Podwórko Talentów NIVEA, w którym można oddawać głosy na zgłoszone prace będzie trwał od 10 czerwca do 31 lipca.

Wygrana w konkursie zależy przede wszystkim od wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania przez lokalną społeczność.

Dlatego zwracamy się do Was o wsparcie dla naszej szkoły. Wspólnie rywalizujmy o tę wspaniałą nagrodę.

Link do naszego filmiku: https://podworko.nivea.pl/lokalizacja/211-janow

Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

 • -
 • -
 • -

WYŁOŻENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ETAP- A1

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego Etap „A1” – tereny położone w miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zamienie, Maliszew, Prusy, Kluki, Iłowiec, Wólka Iłówiecka, Grabina, Chmielew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073) w brzmieniu przed wejściem ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXXIV/176/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, nr XXV/224/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku oraz nr XXXIII/225/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego Etap „A1” – tereny położone w miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zamienie, Maliszew, Prusy, Kluki, Iłowiec, Wólka Iłówiecka, Grabina, Chmielew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 lipca 2017 r. do 2 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna) w godz. pracy urzędu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą odziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna) o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 lub ustnie do protokołu pok. 110 (I piętro, sala konferencyjna), albo w za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki.

Tekst i rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Etap A1 wraz z prognozą oddziałania na środowisko dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

LINK DO BIP

 • autor: Urszula Milewska, data: 2017-06-28
 • Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Etap A1 (PDF)
 • -
 • _Zawiadomienie o zebraniu z uchwałą_.pdf (PDF)

Największa dotacja dla Mińskiej Gminy!

10 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste podpisanie tysięcznej umowy w ramach RPO WM 2014-2020. Gmina Mińsk Mazowiecki otrzymała największe dofinansowanie spośród gmin podpisujących umowę na wdrożenie odnawialnych źródeł energii. Otrzymamy ponad 8,6 mln zł wsparcia ze środków unijnych. Fundusze pozwolą na zakup i montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Brzózem i Stojadłach, Grupą Zdrowie z Płońska, a także Wspólnotą Mieszkaniową w Janowie.
Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki
Beneficjent: Gmina Mińsk Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 11 264 305,00 zł
Kwota dofinansowania: 8 618 604,00 zł
Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

 • -
  Foto: Biuro Prasowe UMWM w Warszawie
 • -
  Foto: Biuro Prasowe UMWM w Warszawie
 • -
  Foto: Biuro Prasowe UMWM w Warszawie
 • -
  Foto: Biuro Prasowe UMWM w Warszawie
 • -

Prośba o pomoc w schwytaniu bezdomnego psa

W związku z tym, iż 08.07.12017r. doszło do pogryzienia mieszkanki Mińska Mazowieckiego przez bezdomnego psa, prawdopodobnie przebywającego aktualnie w okolicach kościoła w Wólce Mińskiej, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji, które umożliwią odłowienie ww. psa.

Opis psa: pies średniej wielkości, powyżej kolan, czarny z długim włosem, w typie owczarka kaukaskiego.

Wszelkie informacje dotyczące ww. psa prosimy kierować na nr tel. 667 069 475

Nagroda dla najlepszego hodowcy

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew wraz z mazowieckim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, że Pan Jan Bąk, zam. Brzóze, Gmina Mińsk Mazowiecki uzyskał w 2016 roku wysokie miejsce w krajowych rankingach najlepszych hodowców bydła mlecznego. Jego osiągnięcia zostały zaprezentowane w biuletynie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i producentów Mleka. Publikacja z osiągnięciami hodowców dostępna jest na stronie

http://pfhb/pages/ocena-mleczna#tab_tab6

Gratulujemy Panu Janowi wspaniałego sukcesu i życzymy kolejnych.

Zebranie Wiejskie Wsi Nowe Osiny

W dniu 25 lipca 2017 r. o godz. 1800 na zapleczu boiska sportowego na ulicy Spokojnej odbędzie się zebranie wiejskie wsi Nowe Osiny.
Porządek obrad:
1.
Podział Funduszu Sołeckiego na 2018 r.
2. Przekazanie mieszkańcom wsi Nowe Osiny informacji o toczącym się postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim z wniosku Gminy Mińsk Mazowiecki o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości.
Szczegółowa informacja o numerach ewidencyjnych nieruchomości znajduje się na tablicy ogłoszeń.
3. Sprawy różne.

Sołtys
Urszula Cabaj

Nabór na wolne stanowisko

URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE; DO SPRAW INWESTYCYJNYCH w Referacie inwestycyjnym Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Szczegóły naboru znajdziecie Państwo TUTAJ

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Obwieszczenie Starosty Mińskiego

 • w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowie ul. Sezamkowej w miejscowości Karolina (PDF)

Powiatowy Piknik i Jarmark Ludowy - 15.08.2017r.

 • Kąty, 15 sierpnia 2017 rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. inwestycyjnych

URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
- do spraw inwestycyjnych w Referacie inwestycyjnym Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo TUTAJ

Nadzwyczajna XXXV Sesja Rady Gminy

Nadzwyczajna XXXV Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 10.08.2017 r.  godz. 1600, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad XXXV/2017 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

XXXVI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 24.08.17 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

XXXVI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 24.08.17 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad 

Projekty uchwał

Obwieszczenie Starosty Mińskiego - wydanie decyzji - rozbudowa ul. Świętego Józefa i części ul. Pięknej w obrębach: Nowe Osiny i Stara Niedziałka gmina Mińsk Mazowiecki

 • Zaproszenie na Narodowe Czytanie (PDF)

Festyn Dożynkowy Zamienie 2017

 • -

ORZEŁ 2017

W dniach 7-8 września 2017 roku na terenie powiatu mińskiego, w tym także Gminy Mińsk Mazowiecki, odbyły się ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Orzeł 2017”. Miały one na celu sprawdzenie funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań obronnych oraz doskonalenie procedur działania i współdziałania tych organów. W ćwiczeniu wzięły udział przede wszystkim samorządy, tj. miasta i gminy z terenu powiatu mińskiego oraz sam powiat. Nie mniej ważnymi uczestnikami były także:policja,straż pożarna, Sanepid, SP ZOZ, WKU, 23 Baza Lotnictwa Taktycznego, Żandarmeria Wojskowa, ZHP, PWiK, formacje OC.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał działania w warunkach wojny po zajęciu części kraju przez wojska państw sąsiednich. W tym czasie na terenie powiatu mińskiego doszło do licznych aktów sabotażowo-dywersyjnych, które miały zakłócić funkcjonowanie poszczególnych gmin. Doszło do takich zdarzeń jak: zniszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej, uszkodzenie wodociągów, grabieże, zajęcie budynków użyteczności publicznej wraz z powzięciem zakładników, ewakuacje budynków.

W ramach ćwiczeń przewidziano, iż w budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki znaleziono ładunek wybuchowy. Zarządzono ewakuację ludzi i wezwano policję oraz straż pożarną. Po przybyciu służb, doszło do eksplozji podłożonego ładunku, a następnie wybuchł pożar w wyniku czego nastąpiło zniszczenie części budynku Urzędu Gminy. W zaistniałej sytuacji dalsze działanie Urzędu i Wójta stało się niemożliwe. Dlatego też, Wójt podjął decyzje o przeniesieniu urzędu na zapasowe miejsce pracy.

Ćwiczenia te, choć mogły być dla niektórych osób uciążliwe, pokazały jak ważne jest regularne sprawdzanie przygotowania do działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Dzięki praktycznemu przećwiczeniu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej zawartych w planach, udało się wykryć drobne nieprawidłowości w działaniu systemu, a dzięki temu możliwe będzie wyciągnięcie konstruktywnych wniosków.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

NARODOWE CZYTANIE 2017

Narodowe Czytanie to akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej,
w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie.Pomysłodawcy pragnęli, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym.
Akcję rozpoczął prezydent Polski - Bronisław Komorowski, poprzez czytanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w dniu 8 września 2012. W kolejnych latach czytano utwory Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Qvovadis Henryka Sienkiewicza. Z każdym rokiem akcja cieszy się coraz większym powodzeniem w kraju ale również poza jego granicami.
W tegorocznej, czyli już szóstej edycji Polacy wybrali do czytania Wesele, dzieło Stanisława Wyspiańskiego.
W dniu 2 września 2017 roku, pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach oraz Szkoły Podstawowej w Stojadłach podjęli po raz pierwszy próbę włączenia się do Narodowego Czytania. Po rejestracji udziału w akcji, Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy przesłała okolicznościową pieczęć, która służy do składania pamiątkowego stempla na książkach przyniesionych przez uczestników. Przed wejściem do budynku szkolnego zawisł ogromny plakat, na schodach powstała sceneria wiejskiego wesela, pojawiły się nawet chochoły. Do czytania z podziałem na role zasiedli pracownicy biblioteki i szkoły, miłośnicy książki i przyjaciele. Ludowe dźwięki tworzyły tło podczas czytania pierwszego aktu Wesela. Przyjazna atmosfera,zaangażowanie czytających i trafny dobór obsady sprawiły, że pozostał mały niedosyt w całym przedsięwzięciu. Wszyscy uczestnicy przekonali się jak Wielka Literatura może integrować a nawet bawić.
I tylko trochę żal, że pogoda nie dopisała a słuchających było niewielu. Mamy nadzieję, że za rok akcja będzie się cieszyć większym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.Przywołując słowa noblistki Wisławy Szymborskiej, pamiętajmy że Czy­tanie książek to naj­piękniej­sza za­bawa,
jaką sobie ludzkość wy­myśliła”.

Oprac. Wiesława Leszczyńska-Buczek, Katarzyna Malka

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Andrasik, data: 2017-08-30

Nowy sprzęt dla OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Mińsk Mazowiecki wzbogaciły się we wrześniu o nowy sprzęt pożarniczy i ratowniczy. Jak co roku gmina sfinansowała zakup sprzętu strażackiego dla swoich jednostek,poprawiając poziom ichdoposażenia. Gmina zakupiła przede wszystkim nowoczesne pilarki spalinowe dla OSP w Brzózem, OSP w Janowie oraz OSP Starej Niedziałce. Jednostka z Janowa wzbogaciła się także o nowy Zestaw Ratownictwa Medycznego R-1 wraz z deską ortopedyczną. Strażacy z Zamienia natomiast zostali wyposażeni w najwyższej jakości aparaty powietrzne wraz czujnikami temperatury i bezruchu. Ponadto strażacy dostali także liczny inny sprzęt strażacki. Należy przypomnieć, iż Gmina Mińsk Mazowiecki corocznie przeznacza znaczące środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu strażackiego i umundurowania. Dzięki temu OSP z terenu naszej gminy dysponują wyposażeniem na bardzo wysokim poziomie, który stawia je w szeregu najlepiej wyposażonych jednostek. Pomimo tego, nasza gmina będzie nadal przeznaczać duże środki na doposażenie, wyszkolenie i utrzymanie gotowości bojowej OSP. Gdyż ma na celu ciągłe zwiększanie poziomu bezpieczeństwa swoich mieszkańców.

 • -
 • -

Afrykański Pomór Świń (ASF)

 • ASF - podstawowe informacje (PDF)
 • ASF - ulotka informacyjna (PDF)
 • ASF - materiały szkoleniowe dla hodowców (PDF)
 • ASF - materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii (PDF)

Spotkanie informacyjne

Otwarte Szosowe Mistrzostwa Mazowsza

W najbliższą sobotę 23.09.2017 r. kolarstwo szosowe znów wraca w okolice Mińska Mazowieckiego !!! Z przyjemnością informujemy, że Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki jest współorganizatorem tej fantastycznej imprezy, która podobnie jak rok temu zostanie rozegrana na znanej pętli: Marianka-Barcząca -Chmielew. Zapraszamy do kibicowanie kolarzom. Początek rywalizacji we wszystkich kategoriach wiekowych od godz. 10:00

 • -

Bezpłatne warsztaty z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych

 • -
 • -

PIWet OSTRZEGA

Ponownie realne stało się zagrożenie ptasią grypą, chorobą śmiertelną dla drobiu, która może powodować ogromne straty w hodowli. Powiatowy Instytut Weterynaryjny apeluje o zachowywanie środków ostrożności.Po stwierdzeniu ostatniego ogniska HPAI H5N8 w Polsce w marcu br. eksperci PIWet-PIB na bieżąco analizują sytuację związaną z grypą ptaków w Europie i niestety aktualna sytuacja nie daje podstaw do formułowania optymistycznych prognoz. Wirus H5N8 nie zniknął z populacji drobiu i ptaków dzikich w Europie, chociaż od wczesnej wiosny 2017r. liczba ognisk znacząco spadła.
Ptasia Grypa to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Wirusy grypy typu A dzielą się na 16 podtypów H (hemaglutynina) i 9 podtypów N (neuramindaza). Ptasia grypa występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Większość z nich to odmiany łagodne o niskiej patogenności. Mimo tego znane są dwa szczepy (H5 i H7), które mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności wśród drobiu – szczepy o wysokiej patogenności (ang. Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI).
Patogenność (czyli zdolność do wywoływania choroby) wirusów grypy ptaków jest bardzo zróżnicowana – na tej podstawie dzieli się je zasadniczo na 2 grupy.
- wysoce patogenne wirusy (Highly Pathogenic Avian Influenza – HPAI) – powodują grypę ptaków o ciężkim przebiegu, która jest ostrą chorobą ogólnoustrojową ze śmiertelnością dochodzącą do 100% u ptaków grzebiących (najbardziej wrażliwe są indyki, kury i inne gatunki drobiu grzebiącego). Do tej grupy należą niektóre podtypy H5 (np. H5N1) i H7 (nie wszystkie wirusy tych podtypów są jednak wysoce zjadliwe). Wirusy HPAI mogą się namnażać w całym organizmie gospodarza i uszkadzać narządy ważne dla życia, co jest zwykle przyczyną śmierci.
- nisko patogenne wirusy (Low Pathogenic Avian Influenza – LPAI) – do tej grupy należą wszystkie podtypy wirusów grypy, w tym również H5 i H7. Wywołują zwykle łagodną postać grypy ptaków z objawami ze strony układu oddechowego i pokarmowego.
Z obecnego stanu wiedzy wynika, że wirusy H5 i H7 zakażają drób wywołując postać nisko patogenną, jednakże krążąc bez przeszkód wśród drobiu mogą ulec mutacji i przekształcić się, zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy, w postać wysoce patogenną. Dlatego też obecność wirusa H5 czy H7 u drobiu jest zawsze powodem do zaniepokojenia, nawet jeśli początkowe objawy infekcji są łagodne.
Rola ptaków wędrownych w rozprzestrzenianiu wysoce patogennych wirusów grypy ptaków nie jest jeszcze do końca poznana. Dzikie ptactwo wodne uważane jest za naturalny rezerwuar wszystkich wirusów grypy typu A. Prawdopodobnie już od dawna ptaki dzikie przenosiły wirusy grypy bez wyraźnej szkody. Wiadomo, że przenoszą one także wirusy podtypów H5 i H7, lecz zazwyczaj w nisko patogennej postaci. Istnieją również dane wskazujące na to, że ptaki wędrowne mogą zakazić ptactwo domowe nisko patogennymi wirusami H5 i H7, które następnie mogą ulec mutacji i przekształcić się w postać wysoce patogenną.
Szczepy te zazwyczaj pojawiają się u drobiu, przetrzymywanego w ogromnych, nienaturalnych zagęszczeniach. W tego typu warunkach wirusy mogą poprzez wielokrotne cykle rozwojowe wytworzyć szczepy o nowych genetycznie cechach i bardzo znacznej zjadliwości.
Naturalnym gospodarzem wirusów grypy ptaków jest drób i dzikie ptactwo, ale zdarzają się przypadki przekroczenia bariery gatunkowej i może dochodzić do zakażeń u ssaków. Odnotowano występowanie wirusa także u łaskunów, tygrysów, świni, kotów, psów i ludzi.
Z 16 podtypów H wykrytych u ptaków (H1-H16) zaledwie o trzech (H1,H2,H3) wiadomo, że wywołują pandemie u człowieka. Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi pod warunkiem przestrzegania zasad higieny. Człowiek może zakazić się wirusem grypy ptaków poprzez bardzo bliski bezpośredni kontakt z zakażonym drobiem, bądź z powierzchniami i przedmiotami zanieczyszczonymi jego odchodami. Bezpośredni kontakt oznacza przenoszenie lub przebywanie w odległości do 1 metra od ptaków, bądź też ich odchodów (ptaki wydalają wirusa z kałem). Jak dotąd najwięcej przypadków zakażenia u ludzi odnotowano na obszarach wiejskich i podmiejskich, gdzie w wielu gospodarstwach utrzymuje się małe stada drobiu, który wędrują swobodnie, czasem wchodząc do domów lub pojawiając się w miejscach, w których bawią się dzieci. Brak jest dowodów na to, że właściwie przyrządzony drób lub jaja mogą być przyczyną zarażenia.
Przypadki infekcji u ludzi notowano głównie przy podtypach H5N1 oraz H7N9 (człowiek może tymi podtypami wirusa zakazić się od zwierząt, nie notowano natomiast infekcji człowiek-człowiek). Naturalnym nosicielem tych wirusów jest migrujące ptactwo wodne, zwłaszcza dzikie kaczki. Naukowcy podejrzewają, że przenosi się on z dzikiego ptactwa na drób domowy, a potem na człowieka. Wszyscy hodowcy drobiu, zwłaszcza posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych, powinni zachowywać ostrożność
i stosować odpowiednie środki ograniczające do minimum kontakt między drobiem a dzikim ptactwem, w szczególności poprzez:
- zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich,
- niekarmienie drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
- stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego.
Wirus ginie w temperaturze 70 °C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w 22 °C i ponad 30 dni w 0 °C.
Ptasia grypa u ludzi wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych zwykłą grypą:
- gorączka,
- kaszel,
- ból gardła,
- bóle mięśni, stawów,
- zapalenie spojówek,
- ataksja.
W ciężkich przypadkach może także powodować problemy z oddychaniem oraz prowadzić do zapalenia płuc.
Wykryty na terenie Niemiec podtyp wirusa ptasiej grypy - H5N8 należy do szczepów zjadliwych dla ptaków ale stwarza niewielkie zagrożenie dla człowieka.

 • Zmiana zasad wydawania decyzji podziałowych (PDF)

Mistrzostwa Mazowsza w Kolarstwie Szosowym dla V-MAXu !!!

W minioną sobotę 23 września w podmińskiej Mariance mogliśmy oglądać jedną z ostatnich w tym sezonie batalii kolarzy szosowych. Kolejny raz Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki dostąpił zaszczytu współorganizacji Otwartych Mistrzostw Mazowsza w Kolarstwie Szosowym rozgrywanych pod egidą MWZKOL. Już od wczesnych godzin porannych rozpoczęto rywalizację w najmłodszych kategoriach wiekowych gdzie imprezę zdominował Warszawski Klub Kolarski, GKK OPTY Grodzisk Mazowiecki oraz BDC HURAGAN WOŁOMIN. Kolejno do boju ruszali coraz starsi i mocniejsi zawodnicy a kibice oczekiwali na ostatni najważniejszy dla nas wyścig mężczyzn gdzie mieliśmy zobaczyć naszego świeżo upieczonego Mistrza Polski Amatorów - Mateusza Mikulskiego. Gonitwa nie rozpoczęła się pomyślnie. Przepiękną akcję solową przeprowadził zawodnik Warszawskiego ŻOLIBERA Andrzej Widziewicz i wiele wskazywało na to, że samotnie przekroczy linię mety. Pech warszawiaka w postaci przebitego koła pozbawił go tej szansy więc wszystko zaczęło się "od początku". Na bardzo szybkim ostatnim zjeździe w Mariance zawodnik V-MAXu samotnie oderwał się rywalom na kilka metrów by na mecie podnieść ręce w geście zwycięstwa. Obok tytułu "Mistrza Polski" mamy więc kolejny sukces Mateusza Mikulskiego - "Mistrza Mazowsza" !!! Warto odnotować, że w sobotniej rywalizacji z bardzo dobrej strony pokazali się też "Seniorzy" z mińskiego V-MAXu. W kategorii powyżej 60 lat na najwyższym stopniu podium stanął Andrzej Polak. To miły i cenny akcent w procesie szkolenia najmłodszych zawodników z licznych powiatowych szkółek kolarskich.
Warto nadmienić, że sobotnie wyścigi mimo mokrej nawierzchni przebiegły bez poważniejszych upadków i nieprzewidzianych zdarzeń drogowych. Na najwyższe oceny zasługują więc jednostki miejscowej policji oraz zastępy straży pożarnej z Zamienia i Janowa. Całą imprezę Patronatem Honorowym objął Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski a obowiązki gospodarza wspaniale wypełniła Szkoła Podstawowa w Mariance.
 • autor: Jacek Tomkiewicz, data: 2017-09-25
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Andrasik, data: 2017-10-12

Plan Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Zryw" na sezon 2017/2018 obwody 426 i 433

 • Szczegóły planu polowań (PDF)

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – w roku 2017

INFORMACJA

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – w roku 2017 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21 972,00 zł”.

 • autor: Kamila Andrasik, data: 2017-10-12
 • Ogłoszenie azbest na strone www, tablicę ogłoszeń.pdf (PDF)
 • -

Obwieszczenia starosty mińskiego

 • Obwieszczenie z dnia 17.10-2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Lotników w m.Karolina Gmina Mińsk Mazowiecki (PDF)
 • Obwieszczenie z dnia 11.10.2017 o wydaniu decyzji Nr 915/17 zezwalająca Miastu Mińsk Mazowiecki na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Żwirowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki i miejscowości Karolina gmina Mińsk Mazowiecki (PDF)
 • autor: Starosta miński, data: 2017-10-17

Brak wody - Królewiec

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zawiadamia mieszkańców miejscowości Królewiec, że w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej dnia: 24.10.2017 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 będzie zamknięty dopływ wody dla posesji zlokalizowanych przy ul. Kościelnej o nr 13, 20, 21, 25, 27, 87 i przy ul. Dębowej o nr 3, 4, 9, 82. Prosimy o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na okres planowanej przerwy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 • -

Dlaczego warto szkolić handlowców?

Zapraszamy właścicieli firm, menedżerów i kadry zarządzające na spotkanie, na którym powiemy dlaczego:
- doskonalenie umiejętności menedżerskich przekłada się proporcjonalnie na pracę całego zespołu i firmy?
- szkolenia handlowców są dobrą inwestycją?
- najlepsze efekty przynoszą praktyczne szkolenia sprzedażowe i warsztaty?
- szkolenie sprzedażowe należy kontynuować w trakcie codziennej pracy handlowców?

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
10 listopada 2017r. godz. 10:00

Prowadzący: Patryk Jasiński - Licencjonowany Trener i Mentor sprzedaży oraz coach biznesu - "W sprzedaży dożywotnio zakochany, ze sprzedażą dożywotnio związany"

Kontakt w sprawie spotkania:
"ARTEDI" Studio Reklamy
Edyta Głuchowska
tel. 509 720 369
e-mail: biuro@artedi.pl

15-tysięczna mieszkanka gminy

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że pomimo niesprzyjającej ostatnimi czasy demografii, Nasza Gmina prze do przodu i właśnie liczy sobie 15 tysięcy obywateli.

W 43 sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki już od jakiegoś czasu liczba mieszkańców oscylowała wokół 15 tysięcy, jednak zawsze gdy zbliżaliśmy się do tej magicznej liczby, ktoś nagle odchodził i ciągle pozostawaliśmy na poziomie prawie, ale tylko prawie, piętnastotysięcznej wspólnoty mieszkańców.

Populacja Naszej Gminy liczona jest od stycznia 1973 roku, kiedy to na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej został przyjęty aktualny podział. Gmina Mińsk Mazowiecki od kilku lat bardzo sukcesywnie zwiększa liczbę swoich mieszkańców. Duża ich część to młode rodziny z dziećmi, z czego jesteśmy szczególnie zadowoleni. W okresie ostatniego dziesięciolecia systematycznie wzrastała liczba ludności gminy średnio o 100 mieszkańców rocznie.

Gabriela Maria Wojtkowska, 15-tysięczna mieszkanka Naszej Gminy, przyszła na świat 25 sierpnia 2017 roku. Jest czwartym dzieckiem Państwa Anny i Artura Wojtkowskich z Nowych Osin i długo wyczekiwaną siostrzyczką Igora (12 lat), Bartłomieja (9 lat) i Karola (6 lat).

Pragnę serdecznie pogratulować Państwu Wojtkowskim narodzin wspaniałej córeczki. Życzę Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia, cierpliwości i satysfakcji płynącej z wychowania Gabrieli Marii oraz samych radosnych chwil podczas odkrywania uroków rodzinnego życia. Niech każdy dzień wnosi do Waszego domu coraz więcej ciepła i miłości, niech napawa radością i poczuciem dumy.

Gabriela Maria niech chowa się zdrowo, otoczona troską i miłością w Naszej Małej Ojczyźnie.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

 • Autor: J. Zbigniew Piątkowski
  Autor: J. Zbigniew Piątkowski
 • Autor: J. Zbigniew Piątkowski
  Autor: J. Zbigniew Piątkowski
 • Autor: J. Zbigniew Piątkowski
  Autor: J. Zbigniew Piątkowski

Mińszczanie zdobyli 3 medale Mistrzostw Świata

W dniach 9 - 15 października 2017 roku, w Dublinie, w Irlandii odbyły się XX Mistrzostwa Świata Seniorów i XIV Mistrzostwa Świata Juniorów w Taekwon-Do ITF. W zawodach wzięło udział 1051 zawodników z 61 krajów - w tym reprezentacja narodowa Polski.

Wyjazd naszych kadrowiczów na mistrzostwa poprzedziło Zgrupowanie Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn, które odbyło się w dniach 3 - 8 października w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Reprezentacja Polski przywiozła z mistrzostw 26 medali - 4 złote, 8 srebrnych i 14 brązowych.

Polacy zajęli 5.miejsce w generalnej klasyfikacji medalowej mistrzostw – za reprezentacjami Irlandii, Nowej Zelandii, Rosji i Rumunii.

Wśród kadrowiczów reprezentujących nasz kraj na mistrzostwach znalazło się czworo mińszczan, zawodników Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO: Michalina Mikulska II DAN, Marta Krajewska II DAN, Julia Kawka I DAN i Jakub Hamerski I DAN.

Mińszczanie zdobyli 3 medale Mistrzostw Świata.

Michalina Mikulska wywalczyła indywidualnie brązowy medal w walkach kobiet w kategorii juniorek do 60kg oraz dwa brązowe medale w konkurencjach drużynowych juniorów - układach formalnych oraz technikach specjalnych. Ponadto Michalina zajęła 6.miejsce w drużynowych testach siły juniorek i 9.miejsce w indywidualnych układach formalnych stopni II DAN.

Marta Krajewska zdobyła brązowy medal w drużynowej konkurencji układów formalnych juniorów. Marta zajęła także 5.miejsce w indywidualnych walkach juniorek do 45kg i 9.miejsce w indywidualnych układach II DAN juniorek

Julia Kawka zajęła 9.miejsce w indywidualnych walka juniorek do 55kg, a Jakub Hamerski uplasował się na 9. miejscu w indywidualnych walkach juniorów do 62kg.

Naszym zawodnikom gratulujemy udziału w Mistrzostwach Świata!

Opracował:  Igor Koczyrkiewicz (MKS TKD Mińsk Mazowiecki)

Ogłoszenie - brak oświetlenia Iłówiec

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że od dnia 31.10.2017r aż do odwołania nie będzie działało oświetlenie uliczne w miejscowości Iłówiec .

 • -

Szanowni Państwo,

W ostatnim okresie na terenie powiatu mińskiego doszło do oszustw, których ofiarami stali się nasi mieszkańcy. Sprawcy stosowali tzw. „metodę na policjanta” i „metodę na wnuczka”.
Dzwonili do osób podszywając się pod funkcjonariuszy Policji lub najbliższych krewnych. Wzbudzając fałszywe przeświadczenie co do intencji doprowadzili do wyłudzenia znacznych kwot pieniędzy. Skala podjętych przez przestępców prób była znaczna, lecz w części spotkali się z rozwagą i ostrożnością mieszkańców. Niestety w kilku przypadkach osiągnęli zamierzony skutek. Zwracam się więc z apelem, bądźcie ostrożni. Policjanci realizując swoje zadania nigdy nie żądają przekazania pieniędzy przez osoby postronne. Nigdy też nie zwracają się o udział w działaniach operacyjnych. Proszę byście odbierając telefon upewnili się kto dzwoni, kto prosi o pomoc, czy to są Wasi krewni. Nigdy nie przekazujcie pieniędzy osobom nieznajomym, podającym się za wnuczka, krewnego i dawno nie widzianą rodzinę.
Proszę, byście o wszelkich niepokojących Was zdarzeniach natychmiast informowali Policję. Proszę, byście o zagrożeniach rozmawiali z rodziną, sąsiadami, znajomymi. Niech ten apel dotrze do jak największej grupy naszych mieszkańców.Tylko wspólne działanie i własna ostrożność uchroni Was przed utratą pieniędzy.
Bądźcie rozważni.

Z poważaniem,
Komendant Powiatowy Policji
w Mińsku Mazowieckim
mł. insp. Sławomir Rogowski

Kolejne Medale Judoczek

W dniu 29 października w Poznaniu w Hali ARENA odbył się IX Memoriał Jigoro Kano - Puchar Polski juniorek młodszych i juniorów młodszych oraz młodzików i młodziczek w judo.

Reprezentantki UKS Judo KONTRA Mińsk Mazowiecki Aleksandra Polkowska, 44kg i Natalia Łukaszewicz, 48kg wywalczyły złote medale i przyczyniły się do zdobycia I miejsca w punktacji medalowej naszego klubu w Polsce w kategorii dziewcząt.

W klasyfikacji punktowej dziewcząt uplasowaliśmy się na trzecim miejscu.

Natalia Łukaszewicz zdobyła również złoty medal w kategorii młodziczek. Łącznie wygrała 8 walk.

Był to bardzo udany start w tak ważnych zawodach.

Zdzisław Wiącek
Trener Judo II klasy, III DAN

 • -
 • -
 • -
 • Ogłoszenie o wyłączeniu wody (PDF)

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE OBCHODY 99 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 • -

XXXIX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 23.11.17 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

XXXIX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 23.11.17 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2017-11-15
 • -

Konsultacje społeczne projektów uchwał

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późń. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/261/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 października 2013 roku poz. 9925) uprzejmie informujemy, iż dnia 16 listopada 2017r. rozpoczną się konsultacje projektów uchwał:

 1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; TUTAJ
 2. w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki; TUTAJ

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki do udziału w tych konsultacjach.

Termin konsultacji ustala się od 16 listopada 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektów uchwał a następnie do przekazania swoich spostrzeżeń. Opinie i uwagi do projektów uchwał należy zgłaszać na formularzu dostępnym poniżej.

Wypełnione formularze konsultacji należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 roku na adres siedziby Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki bądź na adres poczty elektronicznej: kamila.andrasik@minskmazowiecki.pl.

 • autor: Kamila Andrasik, data: 2017-11-15
 • Zarządzenie z formularzem ankiety (PDF)
 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)
 • Projekt uchwały w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki (PDF)
 • autor: Kamila Andrasik, data: 2017-11-15
 • autor: Kamila Andrasik, data: 2017-12-04
 • -

Obwieszczenie Starosty Mińskiego - wydanie decyzji - rozbudowa ul. Lotników w miejscowości Karolina gmina Mińsk Mazowiecki

 • Obwieszczenie Starosty Mińskiego - wydanie decyzji - rozbudowa ul. Lotników w miejscowości Karolina gmina Mińsk Mazowiecki (PDF)
 • autor: Starosta miński, data: 2017-12-07

XL sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 14.12.17 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

XL sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 14.12.17 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2017-12-06
 • ulotka - znalezienie padłego dzika (PDF)
 • autor: Paweł Tafil, data: 2017-12-20

Informacja w sprawie rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

 • autor: Zastępca Wójta Gminy, data: 2017-12-21
 • -

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Na zbliżające się Święta
pragnę złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji

osobistych zamierzeń

                     Życzy
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
      Antoni Janusz Piechoski

USUWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST w 2018 ROKU

Gmina Mińsk Mazowiecki planuje ubiegać się o przyznanie środków w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2018 na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dlatego też informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim w godzinach pracy urzędu pokój nr 10.

Więcej TUTAJ

Ogłoszenie - kanalizacja sanitarna w miejscowości Targówka

 • autor: Patrycja Lipińska, data: 2018-01-10
 • Pismo przewodnie - powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim (PDF)
 • ULOTKA INFORMACYJNA (PDF)

Wymiana pieców

 • -
 • Informacja o dofinansowaniu wymiany pieców do ogrzewania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (DOCX)
 • Informacja o dofinansowaniu wymiany pieców do ogrzewania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (JPG)
 • autor: Magdalena Kruk, data: 2017-11-30

Budowa kanalizacji sanitarnej

 • -
 • Informacja o dofinansowaniu kanalizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (DOCX)
 • Informacja o dofinansowaniu kanalizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (JPG)
 • autor: Magdalena Kruk, data: 2017-09-18
 • -
 • autor: Główny Urząd Statystyczny, data: 2018-01-16

XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 29.01.18 r., godz. 16:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 29.01.18 r., godz. 1600, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

 • -

Wymina pieców do ogrzewania w Gminie Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki zakończyła realizację zadania pn. "Wymiana pieców do ogrzewania w Gminie Mińsk Mazowiecki". Inwestycja prowadzona była w ramach Programu Ochrona Atmosfery - OA-8 "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które wyniosło 78.425,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 131.200,00 zł. brutto.
W ramach zadania do domów mieszkańców gminy trafiło 10 kotłów gazowych, 9 na biomasę i 1 olejowy.

 • -

Kolejne działania w trosce o zdrowe powietrze w gminie

Kolejne działania w trosce o zdrowe powietrze w Gminie Mińsk Mazowiecki
W dniu 8.01.2018 r. podpisałem umowę z firmą ELTRIX Robert Wielgus, na wykonanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki - fotowoltaika" w ramach programu RPOWM 2014-2020. Realizacja inwestycji polegać będzie na zastąpieniu istniejących źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii elektrycznej zaopatrujących budynki użyteczności publicznej tj. OSP Brzóze, OSP Stojadła, Przepompownię Ścieków w Stojadłach, Pompownię Wody w Grębiszewie, Oczyszczalnię Ścieków w Janowie, SUW w Królewcu, SUW w Zamieniu, SUW w Janowie, Szkołę Podstawową w Zamieniu, Szkołę Podstawową w Mariance, Szkołę Podstawową w Starej Niedziałce, Szkołę Podstawową w Stojadłach. Koszt inwestycji to 2 540 485,15 zł., z czego dofinansowanie unijne wyniesie 80% a przewidywany termin realizacji to 21.09.2018 r.

 • -

Aplikujemy o dofinansowanie projektu

W dniu 15.01.2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu: „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” ze środków Unii Europejskiej. Jego całkowita wartość to: 2 355 952,45 zł. a wnioskowane dofinansowanie to 2 180 752,45 zł. Projekt będzie skierowany do uczniów naszych gminnych szkół i będzie obejmował m.in. organizację dodatkowych zajęć z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, robotyki. Ma to służyć rozwijaniu u dzieci i młodzieży kreatywności, innowacyjności, umiejętności rozumienia i uczenia się, umiejętności pracy zespołowej, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz przedsiębiorczości. Jeśli uda się pozyskać pieniądze, to dodatkowe zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2018/2019

 • -

XLII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 08.02.2018 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

XLII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 08.02.18 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-02-01
 • -
 • Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień (PDF)
 • Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień (PDF)
 • autor: Teresa Okrzeja, data: 2018-02-13

Nadzwyczajna XLIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 15.02.18 r., godz. 16:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Nadzwyczajna XLIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 15.02.18 r., godz. 1600, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-02-13

Zebranie Wiejskie Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Arynów – 26.02.18 r., godz. 18:00, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu, ul. Wspólna 116.

Zebranie Wiejskie Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Arynów – 26.02.18 r., godz. 1800, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu, ul. Wspólna 116.

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-02-19
 • Pixabay.com
  Pixabay.com

To nie koniec fali mrozów w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z silnym mrozem. Ostrzeżenia obowiązują dla całego kraju z wyjątkiem województwa opolskiego oraz części województw: dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

W związku z silnymi mrozami służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone m.in. osoby bezdomne i starsze. Policja na swoich stronach internetowych radzi, co robić, kiedy zauważymy osobę zagrożoną hipotermią, zachęca również, by w takich przypadkach nie wahać się dzwonić na numery alarmowe, m.in. 997 lub 112.

Policjanci przypominają, by udzielając pierwszej pomocy w przypadku hipotermii, po upewnieniu się, że w danym miejscu jest bezpiecznie, założyć rękawiczki i sprawdzić, czy poszkodowany oddycha i czy jest przytomny. Później powinniśmy wezwać pogotowie i starać się nie dopuścić do dalszego wychłodzenia organizmu, w miarę możliwości przenosząc taką osobę w ciepłe miejsce, a gdy jej ubranie jest mokre należy je rozciąć i zdjąć. W przypadku podejrzenia odmrożeń powinno się rozluźnić uciskające części garderoby, które ograniczają ukrwienie. Osobę poszkodowaną powinno się okryć kocem lub folią izotermiczną złotą stroną do góry.

Źródło: http://www.polsatnews.pl

 • -

Ruszył nabór osób chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i – poza miastami na prawach powiatu - mieszka. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl

Szczegóły dotyczące naboru:

 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Siedlcach w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcjęurzędnika wyborczego (PDF)
 • Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego (PDF)
 • -

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Szanowne Panie,

Z okazji Waszego Święta składam Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń, uśmiechu i optymizmu na co dzień oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Życzę, aby zawsze pamiętano o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie życia.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

 • -

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Sołtysa pragnę Paniom i Panom Sołtysom złożyć wyrazy szacunku i uznania.

Wasza praca ma wyjątkowy charakter. Sołtys to przede wszystkim gospodarz i przedstawiciel wsi, którego mieszkańcy darzą największym zaufaniem. Na co dzień stawiacie czoła problemom lokalnych społeczności, starając się rozwiązywać je a także i mobilizować mieszkańców do działania.

W związku z tym szczególnym świętem, które przypada 11 marca, pragnę Państwu życzyć zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym oraz jak najwięcej powodów do radości.
Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszańcami jak i władzami samorządowymi przynosi radość i realizację nowych wyzwań. Niech nigdy nie zabraknie wytrwałości, pomysłów na nowe inwestycje oraz inicjatyw integrujących lokalną społeczność.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

/-? Antoni Janusz Piechoski

ASF - Apel dotyczący hodowców trzody chlewnej

 • Pismo powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 6 lutego 2018 (PDF)
 • Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika (PDF)
 • APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii wraz z zasadami których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF (PDF)
 • ASF - ulotka dla hodowców (PDF)
 • I pismo powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 1 marca 2018 (PDF)
 • II pismo powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 1 marca 2018 (PDF)

Zmiana terminu zgłaszania urzędników wyborczych

 • Informacja uzupełniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedcach w sparwie zmiany liczby oraz zasad dokonywania zgłoszęń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego (PDF)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty w wyznaczonym terminie, unieważnia się postępowanie... (PDF)

Przerwa w dostawie wody w Janowie

 • Szczegółowa treść zawiadomienia (PDF)
 • autor: Zastępca Kierownika GZGK - Karol Michalski, data: 2018-03-19

Zaproszenie Starosty mińskiego oraz Dyrektora P.U.P. na warsztaty.

 • Szczegóły zaproszenia na warsztaty (wersja DOCX) (DOCX)
 • Szczegóły zaproszenia na warsztaty (wersja DOC - dla wersji office 97-2003) (DOCX)

II Konkurs ofert na realizatora szczepień profilaktycznych

 • Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20.03.2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy... wraz z załącznikami. (PDF)
 • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20.03.2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych (PDF)
 • autor: Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, data: 2018-03-20

Komunikat mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii

 • Komunikat, informacje o wyłożonych szczepionkach, wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką (PDF)

Nadzwyczajna XLIV sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 26.03.18 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Nadzwyczajna XLIV sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 26.03.18 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

 Proponowany porządek obrad

 Projekty uchwał

Informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowościach Podrudzie i Zamienie oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu

 https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html

 • data: 2018-03-14

PSZOK - godziny otwarcia

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki!

Uprzejmie informujemy, iż dnia 31 marca 2018 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mińsku Mazowieckim (PSZOK) czynny będzie w godzinach 1000-1400.

Zmiana godzin pracy Urzędu - 30.03.2018r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 marca 2018r. (piątek) Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki będzie czynny do godz. 12:00.
Kasa Urzędu czynna będzie do godz. 11:00.

Zmiana terminu zgłaszania urzędników wyborczych

 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Siedlcach z dnia 27 marca 2018r. w sprawie liczby urzędników wyborczych oraz terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych (PDF)

Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej

 • Harmonogram dyżurów w porze nocnej aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego w II kwartale 2018r. (PDF)

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodzinnym
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Program pomocowy - "Mazowsze dla Syrii"

 • List Marszałka województwa mazowieckiego (PDF)
 • Informacja o programie "Mazowsze dla Syrii" (PDF)
 • PLAKAT z numerem SMS (PDF)

Dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Leśnej w Stojadłach

Wojewoda Mazowiecki przekazał dnia 29.03.2018 r. informację o pozytywnym rozpatrzeni wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania związanego z remontem i odbudową dróg uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Zadaniem wskazanym przez Wójta we wniosku z dnia 27.12.2017 r. było „zadanie związane z remontem i odbudową ulicy Leśnej w miejscowości Stojadła”. Komisja wojewódzka pozytywnie zweryfikowała zadanie, przyjmując wartość szkód na kwotę około 1 mln zł. Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wielkość dofinansowania nie może przekroczyć 80% więc spodziewane jest uzyskanie około 800.000 zł na wykonane inwestycji na ul. Leśnej.

Dodatkowo informujemy, że nadal trwa oczekiwanie na wydanie tzw. ZRID-u zatwierdzającego dokumentację projektową. Obecnie największą przeszkodą jest brak wydania pozwolenia wodno-prawnego przez Wody Polskie.

Poniżej: zaproszenie dla Wójta od Wojewody w celu podpisania promesy uzyskania dofinasowania oraz protokół komisji wojewódzkiej potwierdzający wystąpienie szkód na ul. Leśnej w Stojadłach

 • Zaproszenie dla Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na podpisanie promesy uzyskania dofinasowania oraz protokół komisji wojewódzkiej potwierdzający wystąpienie szkód na ul. Leśnej w Stojadłach (PDF)

30 kwietnia br. upływa termin na składnie wniosków o przynanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

Z godnie z Uchwałą Nr XXXVIII/273/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do 30 kwietnia każdego roku można składać do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wnioski o przyznanie nagrody sportowej i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
1) Wójt Gminy,
2) komisje Rady Gminy Mińsk Mazowiecki,
3) kluby i organizacje sportowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury
fizycznej i sportu,
4) szkoły działające na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

Nagrodę sportową może otrzymać osoba, która:
1) osiąga wysokie, udokumentowane wyniki sportowe,
2) stale zamieszkuje na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, bądź uczęszcza do gminnych
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki,
3) w roku przyznawania nagrody nie ukończyła, bądź skończy 18 lat, bądź nie ukończyła 20
lat i uczęszcza do szkoły średniej,
4) posiada licencję zawodnika lub inny dokument potwierdzający status sportowy.

Wyróżnienia mogą być przyznane:
1) osobom osiągającym wyniki sportowe bez ograniczeń wiekowych,
2) trenerom sportowym, których zawodnicy osiągają lub osiągnęli sukcesy,
3) nauczycielom kultury fizycznej, których wychowankowie osiągają sukcesy sportowe,
4) popularyzatorom sportu i działaczom sportowym.

Nagrodę może otrzymać osoba reprezentująca dyscypliny sportowe indywidualne i gry
zespołowe, która uzyskała jeden z następujących wyników sportowych:

1) zajęła 1-6 miejsce w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej lub jest członkiem
reprezentacji Polski – 1000 zł
2) zajęła 1-3 miejsce w zawodach ogólnopolskich – 750 zł.
3) zajęła 1 miejsce w zawodach wojewódzkich – 500 zł.

Wyróżnieniami są dyplomy, puchary, listy gratulacyjne, nagrody rzeczowe.

Wnioski o nagrodę sportową rozpatruje komisja powołana przez Wójta gminy składająca się z przedstawiciela urzędu, radnych i środowisk sportowych. Komisja rozpatrując wnioski bierze pod uwagę m.in. osiągnięty wynik sportowy, uczestnictwo w zawodach rangi wojewódzkiej, krajowej, międzynarodowej oraz promocję Gminy Mińsk Mazowiecki. Komisja przedstawia Wójtowi kandydatów do nagrody sportowej do 31 maja.

Nagrody sportowe przydziela Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki do 30 czerwca i wręcza je na Sesji Rady Gminy.

Wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki w ciągu miesiąca od złożenia

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz wzór wniosku znajdują się poniżej.

 • Uchwała Nr XXXVIII/273/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (PDF)
 • Wniosek o przyznanie nagrody sportowej/wyróżnienia (PDF)

Stop pożarom traw

 • -
 • -
 • -

III Wiosenne Sprzątanie Lasu

Nadleśnictwo Mińsk zaprasza do wzięcia udziału w III Wiosennym Sprzątaniu Lasu, które odbędzie się dnia 14 kwietnia 2018 r. o godz. 10:30, zbiórka uczestników przy wejściu do lasu od ul. Sportowej.

Zakończenie akcji przewidziano na godz. 12:30 przy wiacie Zespołu Szkół nr 2 im. Powstańców Warszawy, gdzie na uczestników czekać będzie grochówka, stoisko nadleśnictwa oraz liczne atrakcje dla najmłodszych.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 • na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy,... (PDF)

XLV sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 26.04.18 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

XLV sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 26.04.18 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

 Proponowany porządek obrad

 Projekty uchwał

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-04-18

Komunikat Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.

 • -

Zaproszenie na spotkanie z Kasią Bulicz-Kasprzak

 • -

Podstawowe szkolenie z zakresu procedur szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych.

Informujemy, że w związku z zapisami znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. W dniu 9 V 2018 o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki odbędzie się  podstawowe szkolenie dla pracowników gmin i sołtysów szacujących szkody na terenie gminy. W zakresie procedur szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych. Organizatorem jest Nadleśnictwo Mińsk. Szkolenie będzie bardzo przydatne w przypadku wystąpienia szkód łowieckich w Państwa sołectwach.

 • -
 • -

Bezpłatne badanie mammograficzne w piątek - 18 maja 2018 w Wólce Mińskiej.

 • -

Obwieszczenie Starosty Mińskiego z dnia 23.05.2018r.

 • o wszczęciu postęowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowie drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (PDF)

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 28.05.18 r., godz. 16:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 28.05.18 r., godz. 1600, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-05-23

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018r. :

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14,
tel. (25) 756 25 00.

2)  Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica,
e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze.

4)  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających
z  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994).

5)  Posiada Pani/Pan prawo do:

· żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo
do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do  sprostowania tych danych,

·  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

· przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę.

o  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

· wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.

6)  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

7)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

8)  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

9)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie
z dnia 14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2018r. poz. 217).

 • autor: Albert Woźnica, data: 2018-05-25
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) (PDF)
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (PDF)
 • autor: Maria Abramowska, data: 2018-05-25

ZNIŻKI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.).

Przez rodzinę wielodzietną, zgodnie z w/w ustawą, należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do uzyskania przez nie pełnoletności, do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z podjętą uchwałą, wysokość zwolnienia wynosi 3 zł miesięcznej opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej w przypadku oddawnia odpadów segregowanych oraz 8 zł miesięcznej opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej w przypadku oddawania odpadów niesegregowanych.

W celu uzyskania zniżki, właściciele nieruchomości, którzy są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną, zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór dostępny w załączniku poniżej) oraz dołączyć do niej dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi tj. kopie Karty Dużej Rodziny poszczególnych członków rodziny wielodzietnej, a w razie jej braku:

- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość np. dowodu osobistego,

-dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – kopie aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość,

-dzieci pełnoletnich kontynuujących naukę – kopię legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni o planowanym terminie ukończenia nauki w tej placówce,

-dzieci o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – kopię orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

- dzieci z rodzin zastępczych – kopię orzeczeń sądów o przysposobieniu lub umieszczeniu w rodzinie zastępczej.

 

Obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie począwszy od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złoży deklarację i wykaże spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania zwolnienia.

O wszelkich zmianach skutkujących zaprzestaniem spełniania któregokolwiek z warunków niezbędnych do uzyskania zwolnienia, właściciel nieruchomości jest obowiązany powiadomić pisemnie Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Prawo do zwolnienia w takich przypadkach będzie wygasać z końcem miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

 • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (PDF)
 • -

OBWIESZCZENIE Starosty Mińskiego z dnia 08 czerwca 2018 r.

 • autor: Starosta miński Antoni Jan Tarczyński, data: 2018-06-08

XLVII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 21.06.18 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

XLVII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 21.06.18 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-06-14

Zawiadomienie o okresowym pogorszeniu stanu jakości wody z sieci wodociągowej.

 • autor: Zastęcpa Kierownika GZGK Karol Michalski, data: 2018-06-19

Informacja o korzystaniu z wodociągu gminnego

 • Zawiadomienie dotyczące ograniczenia poboru wody (PDF)
 • autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski, data: 2018-06-21

Uwaga rolnicy - Wnioski o szacowanie szkód

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski można składać od 29 czerwca 2018 do 15 lipca 2018 r. w budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 w godz. pracy urzędu. Prosimy o zachowanie terminowości.
Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018.

W przypadku posiadania zwierząt należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

W załącznikach poniżej wniosek.

 • autor: Anna Zabłocka, data: 2018-07-02

Uwaga rolnicy - Wnioski o szacowanie szkód

 • załącznik nr 1 do regulaminu - wniosek o oszacowanie szkód (DOC)
 • -

W Mińskim Urzędzie Gminy można już płacić kartą

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych.

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie. Wprowadzenie nowej usługi przyjmowania opłat w formie bezgotówkowej będzie dla mieszkańców wygodne, zaoszczędzi czas i zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na podniesienie jakości obsługi każdego mieszkańca.

Urzędy uczestniczące w programie nie płacą za instalację i używanie terminali płatniczych. Żadnych opłat z tytułu płatności nie ponoszą również klienci.

Obwieszczenie Starosty Mińskiego z dnia 2 lipca 2018 r. dot. wykreślenia działek położónych w miejscowości Gliniak z zakresu inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Osiedlowej w Mińsku Mazowieckim

Program współpracy wraz z wzorem formularza konsultacyjnego.

 • Program współpracy wraz z wzorem formularza konsultacyjnego. (PDF)
 • autor: Marszałek Województwa Mazowieckiego, data: 2018-06-22
 • -

OGŁOSZENIE

Gmina Mińsk Mazowiecki podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem w celu wykonywania usług stomatologicznych dla uczniów czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Łączna liczba godzin w tygodniu: 16.

Usługi stomatologiczne wykonywane będą przy zapewnieniu przez lekarza materiałów i leków do wypełnień zębów i do profilaktyki stomatologicznej. Pozostałe materiały pomocnicze i środki czystości zapewnia szkoła.

Tel. kontaktowy: 25 756 25-70

Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz ósmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu
w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Wolontariat to idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego. Warto zatem promować tego typu postawy poprzez realne wsparcie konkursu

Co warte podkreślenia, rozwój wolontariatu na Mazowszu jest jednym z zadań wskazanych do realizacji w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r., a Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu wprost przyczynia się do popularyzowania podejmowania aktywności wolontariackiej. Organizacja konkursu we współpracy z wieloma partnerami jest ponadto przejawem społecznej odpowiedzialności Urzędu oraz przykładem dobrej praktyki wskazywanej zarówno przez urząd marszałkowski, jak Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Remont południowej jezdni ulic Bronisława Czecha i Trakt Brzeski (na odc. od ul. Kajki do ul. Jana Pawła II)

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie informuje, że od 21 lipca 2018 r. do 5 sierpnia 2018 r. prowadzony będzie remont południowej jezdni ulic Bronisława Czecha i Trakt Brzeski (na odc. od ul. Kajki do ul. Jana Pawła II). W czasie remontu jezdnia południowa (w kierunku Terespola i Lublina) będzie zamknięta dla ruchu, a objazd będzie poprowadzony jezdnią sąsiednią.

Szczegóły znajdują się pod linkiem:

https://zdm.waw.pl/aktualnosci/czecha-i-trakt-brzeski-do-remontu

Bon żłobkowy dla mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki

Rozpoczął się nabór wniosków na Bon żłobkowy. 

Bon przysługuje rodzicom (na dziecko w wieku od ukończenia 6 miesiąca do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia w roku, w którym dziecko ukończy 3 lata) spełniającym następujące warunki:

1) rodzice zamieszkują na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim, właściwym dla Gminy Mińsk Mazowiecki

2) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką poza Gminą Mińsk Mazowiecki z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna;

3) oboje rodzice są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową

4) rodzice nie korzystają z urlopu wychowawczego.

Bon w wysokości 400 zł. miesięcznie, zostanie wypłacony rodzicowi na wniosek, który trzeba złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim w pokoju nr 24. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim oraz zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie i fakt nieprzebywania na urlopie wychowawczym.

Informacje dot. bonu żłobkowego można uzyskać po nr telefonu 25 756 25 24.

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia - Gminny Bon Żłobkowy (PDF)
 • Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy (PDF)
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu (PDF)
 • Oświadczenie (DOC)

Nadzwyczajna XLVIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 30.07.18 r., godz. 16:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Nadzwyczajna XLVIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 30.07.18 r., godz. 16:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

Obwieszczenia starosty mińskiego

 • Rozbudowa drogi gminnej Nr 221507W - ulicy Osiedlowej w Mińsku Mazowieckim. (PDF)
 • Rozbudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w obrębie Stojadła gmina Mińsk Mazowiecki (PDF)
 • autor: Starosta miński Antoni Jan Tarczyński, data: 2018-07-26

Przerwa w dostawie wody do szkoły podstawowej w Janowie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że w okresie

od 01.08.2018 r. do 01.08.2018 r.  w godz. od 11:00 do 13:00

z powodu przebudowy przyłącza wodociągowego do szkoły podstawowej w miejscowości Janów nastąpi przerwa w dostawie wody

Ograniczenia dotyczyć będą miejscowości  JANÓW ulice:

Krótka, Pałacowa, Strażacka, Wspólna, Szkolna, Słoneczna, Górna, Północna, Wschodnia, Warszawska

Prosimy o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na okres planowanej przerwy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody do szkoły podstawowej w Janowie

 • autor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, data: 2018-07-31
 • -
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)
 • autor: Marszałek Województwa mazowieckiego - Adam Struzik, data: 2018-07-24

Zawiadomienie o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego poprawionej treści projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu

https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,178,zawiadomienie-w-zwiazku-z-opracowaniem-projektu-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Zawiadomienie o konsultacjach (DOC)
 • Formularz konsultacji - Ankieta (DOC)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki (DOC)
 • Projekt uchwały (DOC)
 • Wynik konsultacji uchwała inicjatywy (DOC)

Podziękowania dla Samorządu oraz Mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki za udzielenie pomocy Gminie Brusy dotkniętej skutkami ubiegłorocznej sierpniowej nawałnicy składa Burmistrz

 • -

XLIX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 23.08.18 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

XLIX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 23.08.18 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad 

Projekty uchwał

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-08-14

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 17.08.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 17.08.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-08-17

Seminarium szkoleniowe na temat azbestu dla osób prowadzących działalność gospodarczą, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach.

 • Informacja o seminarium (PDF)
 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, data: 2018-08-08

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 21.08.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 21.08.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-08-21

Archiwalny wykaz zebrań: 

17.08.2018

Narodowe czytanie 2018

 • -

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 23.08.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 23.08.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-08-23

Archiwalny wykaz ogłoszeń o zebraniach: 

 • Uchwała Nr XLIX/353/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (PDF)

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 27.08.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 27.08.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-08-27

Archiwalny wykaz ogłoszeń o zebraniach: 

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 28.08.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 28.08.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-08-28

Archiwalny wykaz ogłoszeń o zebraniach: 

UWAGA - Afrykański pomór świń - ASF !

Szanowni Państwo,
 
Z rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 21 z 16 sierpnia 2018 r wynika, że miejscowości: Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Gamratka, Gliniak, Grabina, Huta Mińska, Iłówiec, Kluki, Maliszew, Marianka, Mikanów, Podrudzie, Prusy, Stojadła, Tartak, Wólka Iłówiecka, Zamienie, zagrożone są wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Tekst rozporządzenia, mapę zagrożeń i wszelkie informacje o ASF znajdą Państwo na stronach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.
 
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
 • autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski, data: 2018-08-30

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 31.08.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 31.08.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-08-31

Archiwalny wykaz ogłoszeń o zebraniach: 

 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (DOC)
 • autor: Komisarz Wyborczy w Siedlcach II - Konrad Mielcarek, data: 2018-09-03

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 03.09.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 03.09.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-09-03

Archiwalny wykaz ogłoszeń o zebraniach: 

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 04.09.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 04.09.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-09-04

Archiwalny wykaz ogłoszeń o zebraniach: 

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 05.09.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 05.09.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-09-05

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 06.09.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 06.09.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-09-06

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 07.09.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 07.09.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-09-07

Zapraszamy na debatę społeczną mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ"

11 września o godz. 16:00 odbędzie się debata społeczna, dla mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki. Na debatę, dzięki uprzejmości wójta Antoniego Janusza Piechoskiego zapraszamy do Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim serdecznie zaprasza mieszkańców do czynnego udziału w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa publicznego.
Cykl debat społecznych organizowanych w nowej formule odbywa się już od kilku lat. W tym roku spotkaliśmy się już z mieszkańcami wielu gmin.
11 września 2018 roku o godz. 16:00 zaplanowano spotkanie z mieszkańcami gminy Mińsk Mazowiecki. Debata odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w debacie społecznej.
Tematem debaty będą przede wszystkim problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa", priorytetowe działania dzielnicowych, założenia aplikacji "Moja Komenda" oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
W trakcie trwania debat, oraz po ich zakończeniu mieszkańcy będą mogli osobiście porozmawiać z dzielnicowymi z danego rejonu służbowego.

 • autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski, data: 2018-09-07

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 10.09.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 10.09.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-09-10

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 14.09.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 14.09.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-09-12
 • Zaproszenie na spotkanie dotyczące problemu ASF na terenie powiatu mińskiego (PDF)

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 roku (stan na dzień 18.09.2018)

 • Wykaz zebrań (stan na 18.09.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-09-18

L sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 27.09.18 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

L sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 27.09.18 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-09-20
 • -
 • -

ZBADAJ SIĘ I WYKLUCZ ZAGROŻENIE

 • Zaproszenie na BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie (PDF)

Nabór wniosków o przydział mieszkania w budynku komunalnym - wielorodzinnym - w miejscowości Janów

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ogłasza nabór wniosków o przydział mieszkania w nowo wybudowanym piętrowym budynku komunalnym - wielorodzinnym w miejscowości Janów , gm. Mińsk Mazowiecki.

Termin naboru wniosków: od dnia ogłoszenia w prasie lokalnej do 22 października 2018 r.

Druki wniosków o przydział mieszkania wraz z załącznikami można pobrać pod tą informacją lub w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pok. nr 10

Miejsce składania wniosków : sekretariat Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, pok. nr 102.

Regulamin przydziału mieszkań jest dostępny na :

 1. stronie BIP urzędu gminy Mińsk Mazowiecki
 2. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 pok. nr 10

Pliki do pobrania:

 • Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej (DOCX)
 • Wniosek o przydział mieszkania (DOCX)

Informacja o zakończeniu wszystkich zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2018 r.

 • Wykaz zebrań (stan na 01.10.2018) (PDF)
 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-10-01
 • -
 • autor: Kamila Andrasik, data: 2018-09-24

Zebranie Wiejskie Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zakole Wiktorowo – 24.10.18 r., godz. 18:00, Świetlica w Barczącej, ul. Prosta 1.

Zebranie Wiejskie Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zakole Wiktorowo – 24.10.18 r., godz. 1800, Świetlica w Barczącej, ul. Prosta 1

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-10-15

GŁOS ZIEMI MIŃSKIEJ NR 182 - WYDANIE SPECJALNE

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przebudowa ulicy Leśnej w Stojadłach

 • image1
 • image2
 • image3
 • image4
 • image5
 • image6
 • autor: Zastępca Wójta Gminy - Radosław Legat, data: 2018-10-17

Przebudowa ulicy Natolin w Starej Niedziałce

 • image4
 • image5
 • image6
 • image7
 • image1
 • image2
 • image3
 • autor: Zastępca Wójta Gminy - Radosław Legat, data: 2018-10-17

Przebudowa ul. Św. Józefa i części ul. Pięknej w Nowych Osinach

 • image2
 • image3
 • image4
 • image5
 • image6
 • image7
 • image1
 • autor: Zastępca Wójta Gminy - Radosław Legat, data: 2018-10-17

LI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 25.10.18 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

LI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 25.10.18 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

Nowy samochód dla OSP Brzóze

Po długim okresie starań i oczekiwań, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzózem otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Około godziny 22:00 w dniu 17 października 2018 r. przy budynku remizy OSP w Brzózem odbyło się uroczyste przywitanie nowego samochodu. Licznie przybyli mieszkańcy Brzózego i okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście mogli podziwiać efektowne przybycie nowego nabytku swoich strażaków, które odbyło się w asyście wozów z zaprzyjaźnionych jednostek: OSP Królewiec, OSP Stojadła, OSP Cyganka i OSP Ładzyń.

Samochód został zakupiony przez Gminę Mińsk Mazowiecki, ale współfinansowany był także przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oczywiście do zakupu dołożyła się także Ochotnicza Straż Pożarna w Brzózem.

Pojazd wykonano na podwoziu MAN TGM 13.290 4x4 BL. Wyposażony jest w zbiornik o pojemności 3500 l i 350 l środka pianotwórczego, dwuzakresową autopompę, nowoczesne oświetlenie w technologii LED, w tym maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną, zraszacze, kamerę cofania i rejestrator jazdy i wiele innych nowoczesnych udogodnień. Jednak przede wszystkim wyposażony jest w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z normatywem dla tego typu pojazdu.

Serdecznie gratulujemy strażakom z Brzózego ich nowego samochodu. Mamy nadzieje, że będzie im służył przez wiele lat. A druhowie, przy jego pomocy, nieraz udzielą pomocy poszkodowanym.

 • autor: Paweł Tafil, data: 2018-10-29
 • IMG_1294
 • IMG_1301
 • to
 • 44336800_996378910569478_2389645285811814400_n
 • IMG_1249
 • IMG_1270
 • plakat 11 listopada A3 druk

Zmiana w Harmonogramie odbioru odpadów w Rejonie 1 !

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, iż w związku z dniem wolnym, który przypada w poniedziałek 12 listopada 2018 roku  nastąpi przesunięcie w odbiorze odpadów. Odpady zostaną odebrane w sobotę, tj. 17 listopada 2018 roku.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Kamila Andrasik, data: 2018-11-05

Dotacja środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóze

 • wfosigw
 • autor: Paweł Tafil, data: 2018-11-05

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”

Gmina Mińsk Mazowiecki zakończyła realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”, która uzyskała  dofinansowanie z  Działania 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wartość inwestycji wyniosła 5 293 609,42 zł., w tym dofinansowanie 3 442 998,00 zł.

Cel projektu: Skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie zasobów energetycznych Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym gminy dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego.

W ramach powyższego zadania poprawie uległa efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej tj., gminnych szkół w miejscowościach: Brzóze, Huta Mińska i Janów. Inwestycja obejmowała m. in. docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, wymianę okien i drzwi, wprowadzenie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymianę instalacji c.o., wymianę kotłów, montaż automatyki, montaż liczników ciepła i c.w.u., montaż ogniw fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia.

 • autor: Magdalena Kruk, data: 2018-11-08

Próba syren alarmowych

 • autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski, data: 2018-11-08

I sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 19.11.18 r., godz. 16:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

I sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 19.11.18 r., godz. 1600, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2018-11-14
 • logotyp
 • informacja wfosigw

Uroczyste przekazanie nowego samochodu oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

O godzinie 16:00 w dniu 9 listopada 2018 roku przed budynkiem remizy w Brzózem odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN 13.290 4x4 BL Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózem. Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu gości, między innymi: I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Starosta Miński i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Antoni Jan Tarczyński, przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego Pan Kamil Nalewka, Komendant PSP w Mińsku Mazowieckim  st. bryg. Paweł Parobczak, przedstawiciele OSP Stojadła, OSP Zamienie, OSP Królewiec, OSP Cyganka i OSP Ładzyń, a także sołtysi okolicznych miejscowości, radni i wielu innych gości. Nie zabrakło też Kapelana powiatowego straży pożarnej księdza Zenona Wójcika, który dokonał poświęcenia nowego wozu strażackiego.

Symbolicznego przekazania Prezesowi OSP Brzóze druhowi Danielowi Gańko kluczyków do samochodu dokonał Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Pan Antoni Janusz Piechoski. Następnie doszło do licznych gratulacji i życzeń dla strażaków ochotników z okazji pozyskania nowego pojazdu. Nie obyło się także bez podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do tej inwestycji.
Gmina Mińsk Mazowiecki zakupiła samochód dzięki środkom własnym (246 220 zł) oraz pozyskanym na ten cel  dofinansowaniom pochodzącym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (130 000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (386 220 zł), a także środkom przekazanym przez OSP Brzóze (10 000 zł).

W czasie uroczystości przekazany został także sprzęt ratowniczy, którego zakup „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Sprzęt zakupiony z dofinansowaniem w wysokości 99% ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (112 899,99 zł) i wkładzie własnym 1% (1 140,40 zł). W ramach tego zadania zakupiono sprzęt dla:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach:

- hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego Holamtro: pompa hydrauliczna, rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, wąż hydrauliczny.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu:

- pompa hydrauliczna Lukas.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózem:

- defibrylator Philips

- pilarka do drewna Makita

- detektor wielogazowy Ventis

Ponadto przekazano sprzęt zakupiony ze środków własnych Gminy Mińsk Mazowiecki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach - wąż hydrauliczny i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu - rozpieracz ramieniowy za łączną kwotę 21 000 zł.

Po oficjalnym przekazaniu nowego samochodu oraz sprzętu ratowniczego uczestnicy udali się do budynku remizy w Brzózem, gdzie gospodarze przygotowali uroczysty poczęstunek, którego uświetnieniem był tort w kształcie wozu strażackiego.

 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA
 • Magdalena Tomaszewska FOTOGRAFIA

ANAKONDA 2018

W dniach 15-16 listopada 2018 r. na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki odbył się epizod w ramach ćwiczeń ANAKONDA-18. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego dla wybranych gmin z terenu województwa przewidziano do zrealizowania zadania z zakresu ewakuacji ludności. W ramach ćwiczeń, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki został zobligowany do przyjęcia ewakuowanej ludności z Miasta Ostrów Mazowiecka. Z związku z tym, powołano przewidziane przepisami struktury organizacyjne, w tym stworzono punkt przyjęcia ewakuowanej ludności w świetlicy w Barczącej. Do tego punktu przewieziono 42 ewakuowane osoby, gdzie zostały poddane ewidencji. Potrzebującym udzielono pomocy medycznej, a następnie zakwaterowane je w lokalach 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Kolonii Janów. Dla potrzeb ćwiczeń rolę ewakuowanych odegrali uczniowie klas mundurowych z Miasta Ostów Mazowiecka. Dzięki temu mogli zwiedzić obiekty jednostki i lotniska oraz przede wszystkim mogli przyjrzeć się z bliska samolotom stacjonującym na co dzień w bazie lotniczej.

 • -
 • -

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

 • z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (PDF)

II sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 29.11.18 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

II sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 29.11.18 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

OGŁOSZENIE - zakończenie prac dotyczących "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny"

 • 2016_scan0204
 • autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski, data: 2018-11-23

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 19 listopada 2018 r.

 • o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (PDF)

III sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 13.12.18 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

III sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 13.12.18 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

Zadbaj o bezpieczeństwo - zaproś kominiarza !

 • KIK_plakat_zapros-kominiarza_11-2018

Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r., Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki będzie nieczynny

Natomiast w dniu 31 grudnia 2018 r., Urząd Gminy będzie czynny w godz. 8:00 - 15:00. Kasa będzie czynna do godz. 11:30.

Praca PSZOK w okresie świątecznym.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki!

Uprzejmie informujemy:

*24 grudnia 2018 roku (Wigilia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mińsku Mazowieckim (PSZOK)

czynny będzie w godzinach 1000-1400

*31 grudnia 2018 roku (Sylwester) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mińsku Mazowieckim (PSZOK)

czynny będzie w godzinach 1000-1500.

 

 

 • autor: Kamila Andrasik, data: 2018-12-19
 • zyczenia

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do konkursu FIO 2019. W tej edycji planuje się dofinansowanie kwotą ok. 57 mln zł ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o 16.15,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.,
 • maksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 000 zł (na projekty dwuletnie maksymalnie 300 000 zł).

Więcej szczegółów na stronie: https: www.niw.gov.pl/fio-2019-start

 • autor: Magdalena Kruk, data: 2018-12-21

Okresowy brak odczytów wodomierzy i wystawiania faktur

 • 2016_scan0205
 • autor: Daniel Macios, data: 2018-12-28
 • pge dystrybucja

Modernizacja urządzeń energetycznych

PGE Dystrybucja S.A. Oddział warszawa w ostatnich latach bardzo intensywnie modernizuje urządzenia energetyczne i prowadzi liczne prace eksploatacyjne przy sieci. Jednak prowadzone inwestycje wymagają czasami wstrzymania na kilka, a nawet na kilkanaście godzin dostaw energii elektrycznej.

Każdorazowo PGE Dystrybucja S.A. o planowanych przerwach informuje z pięciodniowym wyprzedzeniem jak najszersze grono mieszkańców terenu, którego dotyczy ograniczenie . Zwyczajowo odbywa się to za pomocą rozwieszanych ogłoszeń, komunikatów głosowych pod numerem telefonu Pogotowia Energetycznego 991 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.pgedystrybucja.pl/wylaczenia

Ponadto każdy odbiorca ma możliwość skorzystania z automatycznego powiadamiania )na wskazany adres e-mailowy) o planowanych wyłączeniachza pośrednictwem newsletteru. Zamówienie newsletteru można złożyć na stronie https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o_wylaczeniach.

 

MSWiA przypomina o obowiązku odśnieżania dachów

W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/mswia-przypomina-o-obowiazku-odsniezania-dachow

 • autor: Paweł Tafil, data: 2019-01-09
 • 2016_scan0206
 • autor: Zastępca Kierownika GZGK - Karol Michalski, data: 2019-01-09

Terminarz zebrań wiejskich wyborczych – wybory sołtysów i rad sołeckich

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2019-01-11

Kalendarium badań statystycznych statystyki publicznej na 2019

Szanowni Państwo,

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

                                                                                                                                                                                                                   Zastępca Dyrektora

                                                                                                                                                                                                                     Agnieszka Ajdyn

Kalendarium:

 • Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 r
 • wstazka-zalobna-300x300

Uroczystości żałobne w intencji prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza

W sobotę, 19 stycznia, pożegnamy naszego kolegę, samorządowca, prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który zginął tragicznie, pełniąc służbę na rzecz potrzebujących. Pożegnalne uroczystości żałobne dla wszystkich samorządowców, społeczników, ludzi kultury i sportu, przedstawicieli służb miejskich, gminnych i miejskich instytucji z terenu całego powiatu mińskiego oraz wszystkich mieszkańców odbędą się w Mińsku Mazowieckim w sobotę o godz. 18:00. Uroczystości rozpocznie odprawiona w kościele pw. NNMP żałobna msza święta w intencji zmarłego Prezydenta Pawła Adamowicza.

Po mszy świętej przejdziemy na Plac Stary Rynek, gdzie symbolicznie zapalimy światełko do nieba, wspominając tym samym ostatnie chwile życia śp. Pawła Adamowicza. Zgodnie z prośbą rodziny Pana Prezydenta tego dnia zamiast kwiatów i zniczy przynosimy datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wolontariusze WOŚP będą stali zarówno przed kościołem, jak też na Placu Stary Rynek już po mszy świętej.

 • segregacja-smieci

Nowe stawki opłaty za odpady komunalne

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwałą Nr III.19.18 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty przyjęła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z tą uchwałą należne od dnia 1 lutego 2019 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

- 12,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku oddawania odpadów segregowanych,

- 31,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku oddawania odpadów niesegregowanych.

Wysokość opłaty ponoszona przez właściciela danej nieruchomości zostanie ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wynikających ze złożonej do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki deklaracji.

W związku z powyższym mieszkańcy nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilość osób zamieszkujących nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

IV sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023

IV sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 24.01.19 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

Zapis audio/video

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2019-01-17

Ocena jakości wody z wodociągów na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Poniżej przedstawiamy ocenę jakości wody wykonaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Mińsku Mazowieckim wykonaną na podstawie próbek pobranych z:
- wodociągu publicznego Zamienie,
- wodociągu publicznego Królewiec,
- wodociągu publicznego Janów.

 • Ocena jakości wody - wodociąg publiczny Zamienie (PDF)
 • Ocena jakości - wodociąg publiczny Królewiec (PDF)
 • Ocena jakości wody - wodociąg publiczny Janów (PDF)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 14 stycznia 2019 r.

 • o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Dębe Wielkie, Dobre, Górzo, Jakubów, Korytnica, Latowicz, Liw... (PDF)

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody w m. Wólka Mińska

Informacja o inwentaryzacji

 • 2016_scan0207
 • autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski, data: 2019-02-07

Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • Komunikat z-cy Powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim dotyczący postępowania w przypadku zdarzenia losowego w wyniku którego zwierzę klinicznie zdrowe i nie leczone doznało urazu. (PDF)
 • Informacja o obecności wirusa afrykańskiego pomoru świń w próbce pobranej ze zwłok dzika padłego znalezionego w gminie Mrozy (PDF)

OGŁOSZENIE KANALIZACJA SANITARNA TARGÓWKA UL. BAGNISTA

Gmina Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż prace związane z budową etapu pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka (etap I)” zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. od 07 lutego 2019 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 
 

Właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonach objętych tym projektem mają obowiązek podłączyć swoje budynki do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do 
31 sierpnia 2019 roku.

 • 2506_001

OGŁOSZENIE KANALIZACJA SANITARNA NOWE OSINY CZĘŚĆ POŁUDNIOWA – ETAP I

Gmina Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż prace związane z budową etapu pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny część południowa (etap I)” zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. od 22 stycznia 2019 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 
 

W RAMACH PROJEKTU WYKONANO KANALIZACJĘ SANITARNĄ W ULICACH:
 
•    ul. Władysława
•    ul. Paderewskiego
•    ul. Warszawska strona południowa (obszar pomiędzy ul. Jesionową w Nowych Osinach a ul. Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim)

Właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonach objętych tym projektem mają obowiązek podłączyć swoje budynki do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do 
31 lipca 2019 roku.

 • 2506_002

OGŁOSZENIE KANALIZACJA SANITARNA STARE ZAKOLE – ETAP I

Gmina Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż prace związane z budową etapu pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole część północna i Budy Barcząckie – część zachodnia” zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. od 07 lutego 2019 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 
 

W RAMACH PROJEKTU WYKONANO KANALIZACJĘ SANITARNĄ W ULICACH:
 
•    ul. Wąska
•    ul. Wspólna (część objęta I etapem robót)
•    ul. Mazowiecka (część zachodnia Bud Barcząckich objęta I etapem robót) 

Właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonach objętych tym projektem mają obowiązek podłączyć swoje budynki do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do 
31 sierpnia 2019 roku.

 • 2506_003
 • -
 • -

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

INFORMUJEMY,  IŻ W DNIU 2 MAJA 2019 r. (CZWARTEK) URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY, W ZAMIAN ZA DŁUŻSZY CZAS URZĘDOWANIA W DNIACH:
1) 22.02.2019r. (piątek) - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki będzie czynny w godzinach 8.00 - 16.00,
2) 01.03.2019r. (piątek) - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki będzie czynny w godzinach 8.00 - 16.00,
3) 08.03.2019r. (piątek) - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki będzie czynny w godzinach 8.00 - 16.00,
4) 15.03.2019r. (piątek) - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki będzie czynny w godzinach 8.00 - 16.00.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18.02.2019r.

 • o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Dębe Wielkie, Dobre, Górzo, Jakubów, Korytnica, Latowicz, Liw... (PDF)
  • autor: Komisarz Wyborczy w Siedlcach II - Konrad Mielcarek, data: 2019-02-18

Informacja na temat budowy sieci światłowodowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Informacja na temat budowy sieci światłowodowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki realizowanych w ramach projektu „Mazowiecki Orange Światłowód”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).


https://uniaswiatlowodowa.pl/mazowiecki/minsk-mazowiecki/

STOP POŻAROM TRAW

 • 1DYj3H24
 • -

Szanowni Państwo,

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa.
Instytucja Sołtysa funkcjonuje w naszym kraju od XII wieku. Ta historyczna ciągłość sprawiła, że zakorzeniła się ona mocno w świadomości mieszkańców Polskich wsi. Dzisiaj sprawowanie tej funkcji to nie tylko samo administrowanie. To również skuteczne reprezentowanie sołectwa w gminie i dbałość, aby postulaty Zebrania Wiejskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu gminy i planie jej rozwoju. Dobry Sołtys to także sprawny organizator, który potrafi rozbudzić aktywność lokalnej społeczności  i motywować mieszkańców do włączania się w sprawy własne i sołectwa.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy do tej chwili piastowali i obecnie pełnią urząd Sołtysa za Waszą działalność i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności Gminy Mińsk Mazowiecki. Podejmowane przez Was inicjatywy stały się przykładem, jak wiele można osiągnąć mając wiedzę, energię, ciekawe pomysły i angażując w ich realizację wiejską społeczność.
Z okazji Waszego Święta życzę Wam skutecznej i owocnej działalności na rzecz swojej „małej ojczyzny” oraz satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego, jak również samych sukcesów i dobrej współpracy z mieszkańcami.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
/-/ Antoni Janusz Piechoski

 • 2016_scan0209a

V sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 21.03.19 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

V sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 21.03.19 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

 • -

Szanowni Państwo,

W trakcie zebrań sołeckich w poszczególnych miejscowościach, mieszkańcy zwracali uwagę na niejednolitość nazw sołectw w różnych dokumentach gminy a także na urzędowe nazwy sołectw, które nie funkcjonują już w powszechnym obiegu. Aby wprowadzić nowe, jednolite nazwy sołectw należy przeprowadzić konsultacje wśród zainteresowanych mieszkańców.

Uprawnieni do udziału w ankiecie są pełnoletni mieszkańcy sołectw, których dotyczy zmiana nazwy (Cielechowizna, Prusy, Chochół, Tartak, Dziękowizna, Osiny Nowe, Osiny, Kolonia Janów, Janów i Ignaców).

Wypełnione formularze ankiet należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczną na adres gmina@minskmazowiecki.pl do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Gminy, w biuletynie Głos Ziemi Mińskiej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 • Jak prawidłowo wypełnić ankietę (JPG)
 • FORMULARZ ANKIETY (PDF)
 • FORMULARZ ANKIETY (wersja edytowalna *.doc) (DOC)
 • -
 • -
 • -
 • -

30 kwietnia br. upływa termin na składnie wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

Z godnie z Uchwałą Nr XXXVIII/273/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do 30 kwietnia każdego roku można składać do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wnioski o przyznanie nagrody sportowej i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
1) Wójt Gminy,
2) komisje Rady Gminy Mińsk Mazowiecki,
3) kluby i organizacje sportowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury
fizycznej i sportu,
4) szkoły działające na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

Nagrodę sportową może otrzymać osoba, która:
1) osiąga wysokie, udokumentowane wyniki sportowe,
2) stale zamieszkuje na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, bądź uczęszcza do gminnych
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki,
3) w roku przyznawania nagrody nie ukończyła, bądź skończy 18 lat, bądź nie ukończyła 20
lat i uczęszcza do szkoły średniej,
4) posiada licencję zawodnika lub inny dokument potwierdzający status sportowy.

Wyróżnienia mogą być przyznane:
1) osobom osiągającym wyniki sportowe bez ograniczeń wiekowych,
2) trenerom sportowym, których zawodnicy osiągają lub osiągnęli sukcesy,
3) nauczycielom kultury fizycznej, których wychowankowie osiągają sukcesy sportowe,
4) popularyzatorom sportu i działaczom sportowym.

Nagrodę może otrzymać osoba reprezentująca dyscypliny sportowe indywidualne i gry
zespołowe, która uzyskała jeden z następujących wyników sportowych:

1) zajęła 1-6 miejsce w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej lub jest członkiem
reprezentacji Polski – 1000 zł
2) zajęła 1-3 miejsce w zawodach ogólnopolskich – 750 zł.
3) zajęła 1 miejsce w zawodach wojewódzkich – 500 zł.

Wyróżnieniami są dyplomy, puchary, listy gratulacyjne, nagrody rzeczowe.

Wnioski o nagrodę sportową rozpatruje komisja powołana przez Wójta gminy składająca się z przedstawiciela urzędu, radnych i środowisk sportowych. Komisja rozpatrując wnioski bierze pod uwagę m.in. osiągnięty wynik sportowy, uczestnictwo w zawodach rangi wojewódzkiej, krajowej, międzynarodowej oraz promocję Gminy Mińsk Mazowiecki. Komisja przedstawia Wójtowi kandydatów do nagrody sportowej do 31 maja.

Nagrody sportowe przydziela Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki do 30 czerwca i wręcza je na Sesji Rady Gminy.

Wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki w ciągu miesiąca od złożenia

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz wzór wniosku znajdują się poniżej.

Uchwała Nr XXXVIII/273/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

 • -

OGÓLNOPOLSKI KONKURS OTWARTY
MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w.

Gmina Mińsk Mazowiecki postanowiła zaprezentować w ogólnopolskim konkursie otwartym „MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w.” inwestycję, która powstała w 2018 r. tj. Budynek mieszkalny wielorodzinny - komunalny z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą przedsięwzięcia jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.


W konkursie przewiduje się trzy stopnie uznania:

Tytułu „Modernizacja Roku” - I stopień

Tytuł przyznaje się w każdej kategorii dla : inwestora, wykonawcy i autora projektu. Zwycięzcy otrzymują statuetki „Modernizacji Roku”, dyplomy oraz bezpłatne promocje na łamach prasy, na stronie internetowej.

Wyróżnienie „Modernizacja Roku” - II stopień

Oznacza przyznanie dyplomu, w każdej kategorii także dla wszystkich 3 uczestników procesu modernizacyjnego oraz bezpłatnej promocji na łamach prasy.

Nagroda SpecjalnaIII stopień

Oznacza przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez poszczególnych organizatorów Konkursu.

Zachęcamy do głosowania:

W celu oddania swojego głosu na budynek mieszkalny w Janowie należy:

1. wejść na stronę: http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1104/object/1477/budynek-mieszkalny-wielorodzinny-komunalny-z-lokalami-socjalnymi-w

2. Kliknąć na zgłoś obiekt, a następnie "zobacz podstronę obiektu i oddaj swój głos".

3. Na podstronie podać imię i nazwisko, adres mailowy, zaznaczyć "Nie jestem robotem" - a po udanej weryfikacji kliknąć "Zagłosuj", na podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, należy go zaakceptować

4. Gotowe! Twój głos został oddany.

Ponowne głosowanie z tego samego IP jest możliwe po 24 godzinach na obiekt w danej kategorii. Warto pamiętać o możliwości oddania 1 głosu każdego dnia i podaniu swojego e-maila. Podając go przy każdym głosowaniu zwiększasz swoje szanse na wygraną cennych nagród przewidzianych dla głosujących.

Nagroda dla najaktywniejszego internauty w plebiscycie to:  Voucher na nocleg w Pałacu i Folwarku Łochów z nielimitowanym dostępem do strefy wellness (spa, jacuzzy, sauny) ze śniadaniem.

 • Start głosowania:  21.03.2019 rok
 • Koniec Głosowania: I Etap 21.05.2019  godz. 12.00
 • Koniec Głosowania na Finał: 9.08.2019  godz. 23:59

Główna nagroda w Głosowaniu Internetowym: pierwszy obiekt który uzyska 100 000 głosów do 21.05.2019 r. godz. 12:00 otrzyma Tytuł Finalisty Konkursu i będzie mógł ubiegać się o najwyższe Laury w Konkursie.

*Główna nagroda w głosowaniu internetowym dla realizacji na którą zostanie oddane 100 000 głosów (pakiet Finalisty)

Nadzwyczajna VI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023

08.04.19 r., godz. 1630, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

1. Proponowany porządek obrad

2. Projekty uchwał

 • -

UKE opublikował atlas szerokopasmowego dostępu do internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił nowe narzędzie, jakim jest Atlas usług szerokopasmowych. Przygotowanie i wdrożenie atlasu pozwala, w szczególności władzom samorządowym i przedsiębiorcom, na dostęp do informacji o infrastrukturze szerokopasmowej już istniejącej ale też tej, która powstanie dzięki realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dane zawarte w Atlasie szerokopasmowego dostępu do internetu obejmują wszystkie gminy w Polsce. Przedstawiono w nim zestawienie informacji o punktach adresowych, w których dostępny jest internet szerokopasmowy o prędkości powyżej 30 Mb/s (oznaczone jako czarne plamy) oraz miejsca, w których tego zasięgu nie ma (tzw. białe plamy).
Ponadto opracowany został ogólnopolski ranking gmin pod względem penetracji budynkowej z podziałem na typ gminy.
Do opracowania Atlasu zostały wykorzystane dane pochodzące m.in. z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (na tej podstawie wyznaczono czarne plamy), konsultacji społecznych białych plam prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji (wskazano punkty dla których powstaną inwestycje ze środków własnych przedsiębiorców) oraz dane UKE i CPPC wykorzystywane w konkursach POPC.
Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu znajduje się tutaj: https://mapbook.uke.gov.pl/

PSZOK - godziny otwarcia

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki!

Uprzejmie informujemy, iż dnia 20 kwietnia 2019 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mińsku Mazowieckim (PSZOK) czynny będzie w godzinach 10:00-14:00.

VII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 25.04.19 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

VII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 25.04.19 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad 

Projekty uchwał

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2019-04-18

O G Ł O S Z E N I E PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA JANÓW GM. MIŃSK MAZOWIECKI

W związku z rozpoczęciem prac projektowych związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Janów wraz z częścią miejscowości Budy Janowskie (część ul. Jaśminowej), uprzejmie informujemy mieszkańców miejscowości objętych projektem, iż trwa etap uzgodnień oraz weryfikacji przebiegu kanalizacji sanitarnej w istniejącym projekcie. 

Uzgodnień należy dokonywać z Biurem Projektowym PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych Daniel Baran ul. Jagodzińska 53 08-400 Garwolin. Osoby do kontaktu: Sławomir Baran nr tel.: 602 595 679 lub Daniel Baran nr tel.: 606 364 645, e –mail: pro_sanit@wp.pl. 

Więcej szczegółów, kliknij treść poniżej ↓

 • 0001
 • autor: Ewelina Bajszczak, data: 2019-04-24
 • -
 • -

11. MEMORIAŁ FELIKSA RAWSKIEGO

No to zaczynamy wielkie szosowe ściganie w Mińsku Mazowieckim !!! To już XI Memoriał Feliksa Rawskiego w naszym mieście. Od kilku lat organizujemy tę imprezę w ramach największego w Polsce cyklu amatorskich wyścigów szosowych ŻTC BIKE RACE co zapewnia zmaganiom najwyższy prestiż i poziom sportowy. Głównym organizatorem jest Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów a więc marka której przedstawiać nie trzeba..Współorganizatorami wyścigu podobnie jak w latach poprzednich obok Klubu Kolarskiego V-MAX z Mińska Mazowieckiego będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miasto i Gmina Mińsk Mazowiecki oraz Muzeum Ziemi Mińskiej. Ciekawostką w tym roku jest kompletnie inna trasa wyścigu bowiem obok długich odcinków biegnących drogami serwisowymi przy autostradzie A-2, po każdej rundzie kolarze będą kilkakrotnie mknąć ulicami naszego miasta. Start i meta umiejscowiona będzie na wysokości Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14. Miński Klub Kolarski V-MAX wystawi do wyścigu swoich najszybszych zawodników, którzy będą obecni niemal we wszystkich kategoriach wiekowych i mają nadzieję powtórzyć swoje sukcesy z lat poprzednich. Dodajmy, że prawo startu w tej szosowej gonitwie mają wyłącznie kolarze pełnoletni. Tak więc 12. maja (niedziela) godz. 12:30 przed Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 zaczynamy kolarski karnawał !!! Więcej szczegółów w kolejnych dniach. Zapraszamy do kibicowania !!!!

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu FSO Lanos

 • autor: Zastępca Wójta Gminy - Radosław Legat, data: 2019-05-10

Zdjęcia samochodu

 • IMG_2336
 • IMG_2342
 • IMG_2343
 • IMG_2317
 • IMG_2319
 • IMG_2320
 • IMG_2326
 • plakat
 • autor: MKB Dreptak, data: 2019-05-13

Informacja o unieważnieniu postępowania

 • dotyczącego sprzedaży samochodu FSO Lanos (PDF)

OGŁOSZENIE PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA JANÓW GM. MIŃSK MAZOWIECKI

Spotkanie w sprawie planowanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kolonia Janów, część Bud Janowskich (ul. Jaśminowa) oraz część Osin (ul. Cicha) odbędzie się dnia 03 czerwca 2019 roku (poniedziałek) od godziny 16°° do 19°° w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ulicy Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki – sala konferencyjna (pok. 110 – I piętro). Poza wyznaczonym terminem spotkania zgłoszenia dotyczące zmian lub uwzględnienia nowych przyłączy przyjmowane będą do dnia 21.06.2019 roku. Uzgodnienia przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej należy dokonywać bezpośrednio z Projektantem, osoby do kontaktu: Sławomir Baran nr tel.: 602 595 679 lub Daniel Baran nr tel.: 606 364 645, e –mail: pro_sanit@wp.pl. Po upływie wyżej wymienionego terminu lub w trakcie trwania robót budowlanych nie będą uwzględniane nowe propozycje ani zmiany. 

Proponowany przebieg kanalizacji sanitarnej został udostępniony w załącznikach mapowych:

 • autor: Ewelina Bajszczak, data: 2019-05-21
 • Mapa 1: obszar ul.Słoneczna + Wojska Polskiego + Spacerowa Kolonia Janów (PDF)
 • Mapa 2: obszar ul. Leśna Kolonia Janów + Jaśminowa Budy Janowskie (PDF)
 • Ogłoszenie o wyłożeniu Kolonia Janów (DOC)

II Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż samochodu osobowego FSO Lanos

 • Treść ogłoszenia (PDF)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX)
 • Załącznik Nr 2 - Wzór umowy (DOCX)
 • -

RAPORT O STANIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ZA 2018 ROK

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki dostępny jest ,,RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK"

https://www.bip.minskmazowiecki.pl/943,raport-o-stanie-gminy
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28aa ust. 4, 5, 6, 7 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada  Gminy  rozpatruje  raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób zamieszkałych w gminie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
W związku z powyższym informujemy, że raport ma być przedstawiony na sesji Rady Gminy w dniu 18 czerwca 2019 r., natomiast lista poparcia zgłoszenia osoby, która chciałby zabrać głos w debacie nad raportem powinna zawierać: imię i nazwisko mieszkańca, adres zamieszkania i podpis.

 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF)

III Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż samochodu osobowego FSO Lanos

 • Ogłoszenie o przetargu (PDF)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX)
 • Załącznik Nr 2 - Wzór umowy (DOCX)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Informacja o RODO w związku z wyłożeniem MPZP A5.1, A5.2, A6.1, A6.2

INFORMACJA !!!

 

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla etapów:

 

1. Etap „A5.1” – tereny położone w miejscowości: Królewiec.

2. Etap „A5.2” pn. „Węzeł” – tereny położone w miejscowości Arynów.

3. Etap „A6.1” pn. „Obwodnica zachód” – tereny położone w miejscowościach Brzóze i Żuków.

4. Etap „A6.2” pn. „Obwodnica wschód” – tereny położone w miejscowości Brzóze. 

 

oraz na podstawie art. 17a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018r.:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14, tel. (25) 756 25 00.

2)      Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica, e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4)      Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 

5)      Posiada Pani/Pan prawo do:

·     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do sprostowania tych danych,

·     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·     przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·     przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę.

·     przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

·     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

·     wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.

6)      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

7)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

8)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie z dnia 14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217).

 

Jednocześnie oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) tj. „W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano”.

 

Mińsk Mazowiecki, dnia 05.06.2019 r.
 

Wyłożenie MPZP dla etapów A5.1, A5.2, A6.1, A6.2

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuję o:

1.    wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego Etap „A5.1” – tereny położone w miejscowości: Królewiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

2.    wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego  Etap „A5.2” pn. „Węzeł” – tereny położone w miejscowości Arynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

3.    wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego  Etap „A6.1” pn. „Obwodnica zachód” – tereny położone w miejscowościach Brzóze i Żuków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

4.    wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego  Etap „A6.2” pn. „Obwodnica wschód” – tereny położone w miejscowości Brzóze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

·        Wyłożenie powyższych projektów planu będzie miało miejsce w dniach od 18 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzędu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

·        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami  dla etapów A5.1 i A5.2 odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna) o godz. 16.00.

·        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami  dla etapów A6.1 i A6.2 odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna)  o godz. 16.00.

·        Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

·        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2019 r. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 lub ustnie do protokołu pok. 110 (I piętro, sala konferencyjna) podczas dyskusji publicznej, albo w za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

!!! Indywidualne informacje w sprawie konkretnych działek dotyczące ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udzielane są w pokoju nr 11 (parter) lub pod numerem telefonu 25 756 25 11.

!!! Ewentualne uwagi prosimy składać na formularzach do tego wyznaczonych. (formularze dostępne w pokoju nr 11).

!!! Druki z uwagami składamy w kancelarii Urzędu Gminy – Sekretariat pok. 102 (I piętro)

 

Obwieszczenie etap A5.1

Obwieszczenie etap A5.2

Obwieszczenie etap A6.1

Obwieszczenie etap A6.2

Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Królewiec

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zawiadamia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Szczegółowe informacje -> (wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy)

Informacja dla mieszkańców o możliwym wystąpieniu pogorszenia jakości wody w wodociągu gminnym.

 • 2016_scan0210

Informacja o racjonalnym korzystaniu z wodociągu gminnego

 • 2016_scan0211

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników

W związku z upływem terminu zgłaszania kandydatów na ławników w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 30 czerwca 2019 r. będzie pełniony dyżur w godzinach 11:00 – 11:30.

PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA JANÓW GM. MIŃSK MAZOWIECKI

W związku z zakończeniem etapu uzgodnień trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej z właścicielami nieruchomości w miejscowościach: Kolonia Janów, część Bud Janowskich
(ul. Jaśminowa) oraz część Osin (ul. Cicha)
, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki przedstawia do weryfikacji ostateczną trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Zwracam się z prośbą o weryfikację projektowanego przebiegu pod kątem uwzględnienia zmian zgłaszanych do Projektanta i/lub Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości proszę zgłaszanie sprawy do Referatu inwestycyjnego Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki pok. 21 – Pani Ewelina Bajszczak tel. (25) 756 25 23, e-mail: inwestycje@minskmazowiecki.pl

 

Przebieg kanalizacji sanitarnej został udostępniony na załącznikach mapowych:

 • Mapa 1: obszar ul. Słoneczna + Wojska Polskiego + Spacerowa Kolonia Janów (PDF)
 • Mapa 2: obszar ul. Leśna Kolonia Janów + Jaśminowa Budy Janowskie (PDF)

VII Turniej Rycerski im. Jana z Gościańczyc - 29 czerwca 2019 rok

 • -

Zmiana adresu e-mail GOPS Mińsk Mazowiecki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2019r. przestaje funkcjonować adres poczty elektronicznej gops_minskmaz@poczta.onet.pl  
Nowy adres poczty elektronicznej, przez który można kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim to  gops@minskmazowiecki.pl

SUSZA

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zawiadamia o wystąpieniu suszy na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, na glebach kategorii I - podatności na suszę. 

Wnioski należy składać w terminie do 19 lipca 2019. Prosimy o zachowanie terminowości.

 • 2016_scan0213_2

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o szacowanie szkód (PDF)

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody w miejscowości Tartak

 • 2016_scan0214_2

Oferta pracy - zastępca kierownika GZGK

II Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Jednostki w GZGK w Mińsku Mazowieckim

 • autor: Z up. Wójta Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim - Daniel Macios, data: 2019-07-03

II Nabór na Zastępcę Kierownika GZGK w Mińsku Mazowieckim

Kierownik GZGK w Mińsku Mazowieckim ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Jednostki w GZGK w Mińsku Mazowieckim

 • autor: Z up. Wójta Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim - Daniel Macios, data: 2019-07-03

ZAPRASZAMY NA POKAZ ASTRONOMICZNY

 • -

Wyłożenie MPZP dla etapu A5.3

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje o: wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego Etap „A5.3”  pn. „Za torami” – tereny położone w miejscowości: Arynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Wyłożenie powyższych projektów planu będzie miało miejsce w dniach od 23 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzędu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.
 • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami  dla etapu A5.3 odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna) o godz. 16.00.
 • Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 • Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 lub ustnie do protokołu pok. 110 (I piętro, sala konferencyjna) podczas dyskusji publicznej, albo w za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

!!! Indywidualne informacje w sprawie konkretnych działek dotyczące ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udzielane są w pokoju nr 11 (parter) lub pod numerem telefonu 25 756 25 11.

!!! Ewentualne uwagi prosimy składać na formularzach do tego wyznaczonych. (formularze dostępne w pokoju nr 11).

!!! Druki z uwagami składamy w kancelarii Urzędu Gminy – Sekretariat pok. 102 (I piętro)

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Szanowni Przedsiębiorcy,

Informuję, że w dniu 29 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210), w związku z tym na nabywców energii elektrycznej – odbiorców końcowych zostały nałożone obowiązki wynikające z ustawowej zmiany cen energii elektrycznej, bez których odbiorcy końcowi nie będą mogli uzyskać obniżenia ceny energii elektrycznej za cały należny okres, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Poniżej wskazuję najbardziej istotne zapisy przedmiotowej ustawy, pozwalające zrozumieć wynikające z niej obowiązki:

Art. 5 ust. 1a (definiuje pierwszą grupę odbiorców końcowych energii elektrycznej)

2) będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);

3) będących szpitalami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);

4) będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);

5) będących innymi, niż określone w pkt 4, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Art. 5 ust. 1b

Odbiorca końcowy, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, jest obowiązany w terminie:

1) 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. 1210),

2) 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, mającą wpływ na przyznanie mu uprawnienia, o którym mowa w ust. 1

złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1a pkt 2–5, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy; oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 5 ust. 4

 1. W przypadku gdy obiorca końcowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1a, pkt 2–5, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1, zmiana umowy przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Podsumowując tę część informacji – w celu uzyskania obniżenia ceny za energię elektryczną na okres od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. przez mikro- i małych przedsiębiorców, konieczne jest wykonanie obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1b pkt 1) ustawy tj. złożenie w terminie 28 dni od wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej tzn. najpóźniej do dnia 26 lipca 2019r. oświadczenia o treści jak w załączniku nr 1 do ustawy.

Wskazuję dodatkowo, że obowiązek ten dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy Prawo przedsiębiorców są nimi:

1)  mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2)  mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro  – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Dodatkowym obowiązkiem w przypadku odbiorcy końcowego innego niż wskazany w Art. 5, ust. 1a, a zatem dotyczy to drugiej zdefiniowanej grupy odbiorców końcowych energii elektrycznej czyli średnich i dużych przedsiębiorców (tzn. wszystkich innych niż mikro – i małych przedsiębiorców), jest:

Art. 7 ust. 4a – 4d

4a. Przedsiębiorca będący odbiorcą końcowym innym niż wskazany w art. 5 ust. 1a, może zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej, zwanego dalej „dofinansowaniem”, za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

4b. Do ubiegania się o dofinansowanie nie są uprawnieni odbiorcy końcowi wykonujący działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 lub w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 i oznaczoną odpowiednio następującymi kodami: 24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex. 32.99); 24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15 (ex 38.21); 24.44; (ex.19.10) 20.14; 13.10; 20.60; 07.10 (ex 09.90); 20.16.10; (ex 20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex 20.16.40.0); 17.11.14.0, wytwarzający co najmniej jeden produkt z wyżej wymienionego sektora oraz podsektora, posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.2)) oraz eksploatujący tę instalację.

4c. Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania, określonej zgodnie z ust. 5, i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

4d. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.3)) albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

Art. 7b ust 1 – 2

 1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 4a, składa się za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Do wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 4a, dołącza się oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do ustawy. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podsumowując drugą cześć informacji, należy wskazać, że więksi przedsiębiorcy niż mikro- i mali przedsiębiorcy (średni i duzi przedsiębiorcy), nie mogą skorzystać z dobrodziejstwa obniżenia ceny energii, lecz jeśli nie wyłącza tego dla nich art. 7 ust. 4b, mają prawo domagać się dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii. W tym celu są uprawnieni do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7b ust.1, który powinien znajdować się na platformie elektronicznej zarządcy rozliczeń cen energii,  wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy.

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zalecam niezwłoczne zapoznanie się z przedmiotową ustawą.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1210

Załączniki:

Nr 1 – oświadczenie dla mikro- i małych przedsiębiorców do wykonania obowiązku z art. 5 ust.1b pkt 1),

Nr 2 – oświadczenie dla średnich i dużych przedsiębiorców do wykonania uprawnienia wynikającego z art.  7b ust. 2 jako załącznik, do wniosku o którym mowa w art. 7b ust. 2.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
/-/ Antoni Janusz Piechoski

IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023

IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 16.07.19 r., godz. 1630, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

1. Proponowany porządek obrad.

2. Projekty uchwał.

 • -

Zarząd Województwa Mazowieckiego zachęca organizacje pozarządowe do włączenia się w tworzenie programu współpracy na 2020 r.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Szczegółowe informacje dotyczące składania uwag do projektu Programu współpracy na 2020 rok dostępne są na stronie

Uwaga rolnicy - Wnioski o szacowanie szkód

 

Susza obowiązuje na glebach  kategorii I i II - podatności na suszę 

      Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski można składać od 04 lipca 2019 do 26 lipca 2019 r. w budynku Urzędu Gminy  Mińsk Mazowiecki  ul. Chełmońskiego 14  w  godz. pracy urzędu. Prosimy o zachowanie terminowości.
      Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019.

W przypadku posiadania zwierząt należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

W załącznikach poniżej wniosek.

 

Informacja o ognisku choroby Afrykański Pomór Świń na terenie Gminy Cegłów

 • Pismo powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim (PDF)
 • Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mińskiego (PDF)

Dotacje dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w wysokości do 80%

 • 0001
 • Informacja o dofinansowaniu usuwania azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie. (DOC)
 • autor: Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - Kamila Andrasik, data: 2019-07-30

Dotacje dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki na wymianę kotłów c.o.

W związku z planowanym uruchomieniem dofinansowania na wymianę kotłów c.o. oraz w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informujemy, że pod adresem: www.minskmazowiecki.pl w zakładce aktualności dostępna będzie ankieta i deklaracja uczestnictwa w programie, którą osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły wypełnić i przesłać na adres: przetargi@minskmazowiecki.pl lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy ul. Chełmońskiego 14 (sekretariat).

Ankiety i deklaracje przyjmowane będą w terminie od dnia 08.08.2019 r. do dnia 14.08.2019 r.

Informacje na temat ankiety i deklaracji udzielane są w pokoju nr 21 (parter) oraz telefonicznie pod nr tel. 25 756 25 21.
 

Pliki do pobrania:

DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE W LATOWICZU - 18 SIERPNIA 2019 ROKU

 • -

XI ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OSP POWIATU MIŃSKIEGO

 • -

X sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023

22.08.19 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek

Projekty uchwał

Wyłożenie MPZP dla etapu A4

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego Etap „A4” - tereny znajdujące się w miejscowościach Karolina i Wólka Mińska

 • Wyłożenie powyższych projektów planu będzie miało miejsce w dniach od 4 września 2019 r. do 26 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzędu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu będzie również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.
 • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna) o godz. 16.00.
 • Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 • Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2019 r. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 lub ustnie do protokołu pok. 110 (I piętro, sala konferencyjna) podczas dyskusji publicznej, albo w za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

!!! Indywidualne informacje w sprawie konkretnych działek dotyczące ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udzielane są w pokoju nr 11 (parter) lub pod numerem telefonu 25 756 25 11.

!!! Ewentualne uwagi prosimy składać na formularzach do tego wyznaczonych. (formularze dostępne w pokoju nr 11).

!!! Druki z uwagami składamy w kancelarii Urzędu Gminy – Sekretariat pok. 102 (I piętro)

 

Projekt planu - I wyłożenie

 • Informacja Inspekcji weterynaryjnej i rozporządzenie wojewody mazowieckiego (PDF)
 • autor: z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim - lek. wet. Małgorzata Katarzyna Trzcińska, data: 2019-08-27

Narodowe czytanie 2019

 • plakat(3)
 • -

Dotacje dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki na wymianę kotłów c.o.

W związku z ubieganiem się przez Gminę Mińsk Mazowiecki o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego – Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu inwestycyjnego p.t.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” obejmującego zakup i instalację zestawu urządzenia grzewczego zapraszamy mieszkańców biorących udział w dofinansowaniu do podpisania umów umożliwiających dalszy udział w projekcie w  nieprzekraczalnym terminie wskazanym w wiadomości sms.

Umowy muszą zostać podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętych deklaracjami. Nie podpisanie umów jest równoznaczne z rezygnacją udziału w dofinansowaniu.

Projekty umów do pobrania znajdują się poniżej lub są do pobrania bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki pok. 21 (parter).

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 8:00 – 18:00,

wtorek-czwartek 8:00 – 16:00,
piątek 8:00 – 14:00

Więcej szczegółów pod nr telefonu: (25) 756 25 23. Zapraszamy.

 • Umowa użyczenia (PDF)
 • Umowa wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych (PDF)

Rozporządzenie nr 2/2019 powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim

 • Rozporządzenie nr 2/2019 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mińskiego (PDF)

XI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023

XI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 26.09.19 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

Informacja o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok

 • 2016_scan02152
 • autor: Zastępca Wójta Gminy - Radosław Legat, data: 2019-09-18
 • -

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

W akcji Masz Głos pokazujemy co i jak można zmienić dla siebie i innych, wspieramy w realizacji pomysłów, pomagamy działać skutecznie, przekonywać mieszkańców i władze do współpracy, podpowiadamy z jakich rozwiązań skorzystali z sukcesem inni. W poprzednich latach uczestnicy akcji wdrażali budżet obywatelski, zakładali rady młodzieżowe i rady seniorów i dzięki temu remontowali place zabaw, poprawiali warunki życia zwierząt w schronisku, nadawali nazwy ulicom, urozmaicali program w bibliotece i realizowali wiele innych pomysłów. Za najskuteczniejsze działania rokrocznie wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda Super Samorząd. Otrzymują ją zarówno uczestnicy akcji, jak i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za otwartość i dialog.

Do akcji Masz Głos mogą zgłosić się organizacje społeczne: stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury). Udział w akcji Masz Głos daje uczestnikom i uczestniczkom wsparcie doświadczonego zespołu w planowaniu i realizacji działań, udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski, materiały edukacyjne i promocyjne, a także szansę na mikrogrant.

Zarejestruj swoją organizację lub grupę na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji albo przyjdź na szkolenie, aby poznać akcję Masz Głos i dowiedzieć się, jak zacząć działać lokalnie. Szkolenia są otwarte i bezpłatne. Aby zgłosić się na szkolenie, trzeba zarejestrować się na stronie szkolenia wojewódzkie (za pomocą formularza zgłoszeniowego przy konkretnym szkoleniu). Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!

Więcej informacji: www.maszglos.pl

Organizatorką akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.


Copyright © Fundacja Batorego

BOSKI ELWIRO - PRAPREMIERA SZTUKI

 • -

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ogłasza nabór wniosków o przydział mieszkania w nowo wybudowanym piętrowym budynku komunalnym - wielorodzinnym w miejscowości Janów, gm. Mińsk Mazowiecki

 • 2016_scan0216-001

Wykaz zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Mińsk Mazowiecki w 2019 roku

 • Wykaz zebrań (stan na 01.10.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 12.09.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 10.09.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 05.09.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 03.09.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 27.08.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 26.08.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 23.08.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 22.08.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 20.08.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 19.08.2019 r.) (PDF)
 • Wykaz zebrań (stan na 26.07.2019 r.) (PDF)
 • RCB_NIE_dla_czadu

Informacja Krajowej Izby Kominiarzy

 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019 (PDF)
 • -

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty
składam najserdeczniejsze podziękowania za Waszą trudną i odpowiedzialną pracę.
Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych,
ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań.
Życzę Wam drodzy Nauczyciele wiary, cierpliwości,
niegasnącego zapału, a przede wszystkim
satysfakcji z pracy zawodowej, oraz uznania
i szacunku ze strony wychowanków.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
/-/Antoni Janusz Piechoski

 • Informacja - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (PDF)
 • Wniosek (DOCX)
 • autor: Anna Zabłocka, data: 2019-10-10

Informacja o dofinansowaniach

 • 0002
 • 0003
 • 0001

XII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023

XII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 24.10.19 r., godz. 1000, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

 • autor: Paweł Drobotowski, data: 2019-10-16

Ponowne wyłożenie projektu MPZP ETAP A4 (Karolina, Wólka Mińska)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje o PONOWNYM wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego Etap „A4” - tereny znajdujące się w miejscowościach Karolina i Wólka Mińska

·         Wyłożenie powyższych projektów planu będzie miało miejsce w dniach od 4 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzędu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu będzie również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

·         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna) o godz. 16.00.

·         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 11 grudnia 2019 r.. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

·         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 11 grudnia 2019 r.. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 lub ustnie do protokołu pok. 110 (I piętro, sala konferencyjna) podczas dyskusji publicznej, albo w za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

!!! Indywidualne informacje w sprawie konkretnych działek dotyczące ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udzielane są w pokoju nr 11 (parter) lub pod numerem telefonu 25 756 25 11.

!!! Ewentualne uwagi prosimy składać na formularzach do tego wyznaczonych. (formularze dostępne w pokoju nr 11).

!!! Druki z uwagami składamy w kancelarii Urzędu Gminy – Sekretariat pok. 102 (I piętro)

Dokumenty do pobrania

Wyłożenie projektu MPZP ETAP A8 (Targówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego Etap „A8” – tereny położone w miejscowości Targówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

·         Wyłożenie projektu planu będzie miało miejsce w dniach od 4 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzędu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu będzie również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

·         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna) o godz. 18.00.

·         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 11 grudnia 2019 r.. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

·         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 11 grudnia 2019 r.. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 lub ustnie do protokołu pok. 110 (I piętro, sala konferencyjna) podczas dyskusji publicznej, albo w za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

!!! Indywidualne informacje w sprawie konkretnych działek dotyczące ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udzielane są w pokoju nr 11 (parter) lub pod numerem telefonu 25 756 25 11.

!!! Ewentualne uwagi prosimy składać na formularzach do tego wyznaczonych. (formularze dostępne w pokoju nr 11).

!!! Druki z uwagami składamy w kancelarii Urzędu Gminy – Sekretariat pok. 102 (I piętro)

Dokumenty do pobrania

ZAWIADOMIENIE GZGK - przerwa w dostawie wody w miejscowości Targówka ( 28.10.2019 - 9:00-13:00 )

 • 2016_scan0217-001

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody w m. Cielechowizna

 • 2016_scan0218-001
 • autor: Z up. Wójta Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim - Daniel Macios, data: 2019-10-31

Kultura Ziemi Mińskiej w 20-lecie Powiatu Mińskiego

PROGRAM IMPREZY

 

8 listopada 2019 r., piątek

10.00-17.00

Wystawa promująca dziedzictwo kulturowe powiatu mińskiego: stoiska prezentujące muzea, izby pamięci, domy kultury, obiekty agroturystyczne działalność Kół Gospodyń Wiejskich, występy lokalnych zespołów.

10.15 – 12.30  Warsztat szkoleniowy: „Współpraca samorządu, przedsiębiorców i organizacji trzeciego sektora przy rozwijaniu turystyki kulturowej. Prezentacja i dyskusja”

12.30 – 15.00  Konferencja „Kultura Ziemi Mińskiej w 20-lecie Powiatu Mińskiego”

15.00 – 17.00 POWIAT MIŃSKI NA FILMOWO

„Pietrek śpiewa”  - One Man Show (Teatr Jednego Aktora) - satyryczny występ żartoholika, aktora i komika Piotra Pręgowskiego (Patryk Pietrek  z serialu „Ranczo) 

Karol Strasburger, aktor - wspomnienia z planu filmu „Noce i dnie” oraz ze specjalnych odcinków Familiady, związanych z Ziemią Mińską

Poza sceną – Kącik Aktora – miejsce indywidualnych spotkań z widzami, składanie autografów, wspólne fotki

 

9 listopada 2019 r. sobota

10.00-14.00

Wystawa promująca dziedzictwo kulturowe powiatu mińskiego i występy lokalnych artystów

12.00-14.00  POWIAT MIŃSKI NA FILMOWO

Marta Lipińska aktorka – wspomnienia Michałowej z planu filmowego serialu „Ranczo”,

Jacek Kawalec – koncert  „Muzyczne Twarze Jacka Kawalca”

znany dotąd głównie jako aktor, prezentuje znakomity warsztat wokalny

w utworach najwybitniejszych wokalistów wszech czasów

Tadeusz Lempkowski – aktor, wspomnienia z planu filmowego „Ranczo” oraz ciekawe doświadczenia z życia na Ziemi Mińskiej.

 

Poza sceną – Kącik Aktora – miejsce indywidualnych spotkań z widzami, składanie autografów, wspólne fotki

Wystawa: Hala Sportowa LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7

Warsztat i konferencja: Sala gimnastyczna w głównym budynku LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim,
ul. Piękna 7A

Plakat

 • Plakat wydarzenia Kultura Ziemi Mińskiej w 20-lecie...
 • Program wydarzenia Kultura Ziemi Mińskiej w 20-lecie...

rozkłady jazdy (do pobrania):

 • SP w Brzózem - Mińsk Mazowiecki - Brzóze przez Żuków - Borek Miński (PDF)
 • SP w Janowie - Kurs 1 - Mińsk Mazowiecki – Janów przez Stare Zakole – Budy Barczące (PDF)
 • SP w Janowie - Kurs 2 - Mińsk Mazowiecki – Janów przez Nowe Osiny – Kolonia Janów (PDF)
 • SP w Janowie - Kurs 3 - Mińsk Mazowiecki – Janów szkoła przez Targówka – Anielew (PDF)
 • SP w Mariance - Kurs 1 - Mińsk Mazowiecki – Marianka przez Targówka – Chmielew (PDF)
 • SP w Mariance - Kurs 2 - Mińsk Mazowiecki – Marianka przez Targówka – Budy Barcząckie (PDF)
 • SP w Starej Niedziałce - Mińsk Mazowiecki – Stara Niedziałka przez Wólka Mińska – Karolina (PDF)
 • SP w Stojadłach - Mińsk Mazowiecki - Stojadła przez Arynów - Brzóze (PDF)
 • SP w Zamieniu - Mińsk Mazowiecki – Mińsk Mazowiecki przez Zamienie – Iłówiec – Gliniak (PDF)

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – w roku 2019

 • Dodatkowy nabór - ogłoszenie. (DOC)

Ogłoszenie - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Targówka, ul. Księżycowa i ul. Sosnowa

Gmina Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż prace związane z budową etapu pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka (etap II)” – ul. Księżycowa i ul. Sosnowa, zostały zakończone.

Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. od 15 listopada 2019 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.
Właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonach objętych tym projektem mają obowiązek podłączyć swoje budynki do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do 31 maja 2020 roku.

Ogłoszenie

 • OGŁOSZENIE przyłaczenie do kanlizacji Targówka A4.pdf (PDF)

XIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023

XIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 

odbędzie się 28.11.19 r. o godzinie 1100 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał 

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Stara Niedziałka ul. Łąkowa

Informujemy

W dniu 25 listopada 2019 r. w godzinach 800-1300 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Stara Niedziałka ul. Łąkowa. 

W załączeniu Zawiadomienie Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

 • Zawiadomienie Kierownika GZGK o przerwie w dostawie wody
 • Policja

BEZPIECZNE FERIE - Autobusy do kontroli!

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi policjanci ruchu drogowego w całym kraju podejmą działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym. Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kontrolę autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w podczas zimowego wypoczynku jest priorytetem polskiej Policji. Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na wypoczynek.

Podczas kontroli sprawdzany będzie przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości.

Policjanci przygotowali wykaz miejsc prowadzenia kontroli stanu technicznego autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Potrzebę kontroli można również zgłosić osobiście w każdej jednostce Policji lub telefonicznie.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Źródło: http://policja.pl/pol/aktualnosci/183510,Bezpieczne-feriequot-2020-autobusy-do-kontroli.html

WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI AUTOBUSÓW

 • W ramach działań "BEZPIECZNE FERIE" - 10.02.2020 - 23.02.2020 (PDF) 996.54kB

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzania Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa dla gruntów położonych w gminie Mińsk Mazowiecki

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) Starosta Miński przystąpił do sporządzenia Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla terenu gminy Mińsk Mazowiecki, na lata 2021 – 2030 obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Borek Miński Brzóze, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Dłużka, Dziękowizna, Gamratka, Gliniak, Grabina, Grębiszew, Huta Mińska, Ignaców, Iłówiec, Janów, Józefów, Karolina, Kluki, Kolonia Janów, Królewiec, Maliszew, Marianka, Mikanów, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Podrudzie, Prusy, Stara Niedziałka, Stare Zakole, Stojadła, Targówka, Tartak, Wólka Iłówiecka, Wólka Mińska, Zakole Wiktorowo, Zamienie, Żuków.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki na podstawie art. 21 ust. 4  ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) oraz art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, na okres 60 dni tj.:

od 09.03.2020r. do 07.05.2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek-czwartek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 14:00).

Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z  art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.)  w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Zastrzeżenia i wnioski należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy za pośrednictwem Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim.

Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Projekty Uproszczonych Planów Urządzania Lasu na zlecenie Powiatu Mińskiego zostały opracowane przez Agencję „Cezar” Pracownia Urządzania Lasu, ul. Boczna 28, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. planów, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 16, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.

Informacje na temat trwającego wyłożenia będą udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w zakładce obwieszczenia i komunikaty pod adresem strony www.bip.minskmazowiecki.pl oraz udzielane przez pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w pokoju nr 11.

XV sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 27.02.20 r., godz. 11:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

XV sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 – 27.02.20 r., godz. 1100, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Proponowany porządek obrad

Projekty uchwał

 • -

Rozlicz swój PIT z korzyścią dla Gminy Mińsk Mazowiecki

Szanowni Państwo,

Początek roku to okres składania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego. Od 2019 roku ustawodawca daje Państwu możliwość wyboru, w jaki sposób rozliczymy swój zeszłoroczny dochód: składając deklarację samodzielnie, albo korzystając z usługi Twój e-PIT, w której mamy możliwość zmiany wszelkich danych, a sam PIT zostanie rozliczony automatycznie.

Niezależnie od formy rozliczenia, którą Państwo wybierzecie wypełniając w odpowiedni sposób swoją deklarację podatkową możecie wesprzeć swoją lokalną wspólnotę. Dalszy rozwój Gminy Mińsk Mazowiecki jest możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym jej los leży na sercu, jednak przede wszystkim jej Mieszkańców. Największym, corocznym wpływem do budżetu gminy są dochody z PIT, które Skarb Państwa przekazuje gminom według wypełnionych ze względu na miejsce zamieszkania deklaracji podatkowych. Dzięki nim gmina może rozwijać się, tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego, inwestować w drogi, oświetlenia, kanalizację, czy zaciągać zobowiązania długoterminowe. 

Zwracam się zatem do Państwa - Mieszkańców Naszej Gminy z ogromną prośbą o wypełnienie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2019 z podaniem miejsca zamieszkania w Gminie Mińsk Mazowiecki. Takie wypełnienie deklaracji nie niesie za sobą żadnych zmian w kwestii zameldowania, a będzie ogromnym wsparciem dla dalszego rozwoju Naszego samorządu. Z całego serca wierzę, że Wspólnie będziemy budować piękną i bogatą Gminę.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
/-/ Antoni Janusz Piechoski

Zmiany w udzielaniu porad prawnych i porad obywatelskich w związku z zagrożeniem COVID-19

Starosta Miński informuje,
że w związku z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ustawą z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem    COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w powiecie mińskim
zawieszone zostaje udzielanie porad osobiście

Porady świadczone będą za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu

(telefon, mail)

Warunkiem udzielenia porady jest przesłanie na adres e-mail: npp@powiatminski.pl wniosku, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Rejestracja na porady: 25/756-40-77
lub npp@powiatminski.pl

Wzór wniosku o poradę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz z oświadczeniem

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona z dniem 13.03.2020 roku !

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność. Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.
Rozporządzenie przewiduje, że dziś (13 marca br.) zakończą działanie powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.
Szacuje się, że w okresie od 2 lutego br. do chwili obecnej (12 marca br.) powiatowe komisje lekarskie wydały orzeczenia lekarskie dla około 35-40 proc. osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Natomiast pozostałe osoby zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa-w-roku-2020-zostaje-zakonczona

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 423) oraz pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich WSO-I.6610.55.2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakończenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

 • Treść w/w aktów prawnych (PDF) 54.45kB

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

Szanowni Państwo,
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:
- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;
- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,
Większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet.
1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe
z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij
za pomocą aplikacji PortalIRZplus!
2. Jeżeli nie używasz komputera – poproś o pomoc doradcę rolniczego albo skorzystaj
z przesłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

KANAŁY KOMUNIKACJI
W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL
tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:
Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11
Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/
ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal
eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użycia powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

Czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

W związku z czasowym ograniczeniem dostępu do urzędów skarbowych w województwie mazowieckim, spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zachęca do korzystania z elektronicznych form rozliczeń. Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca br.

Usługi Twój e-PIT oraz e-Deklaracje dostępne na stronie podatki.gov.pl umożliwiają rozliczanie zeznań podatkowych w sposób szybki, bezpieczny i bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.

Ponadto, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zachęca klientów do kontaktu z urzędami poprzez platformę e-PUAP oraz korzystanie z infolinii i e-maili. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

 • E-usługa zamiast wizyty w Urzędzie Skarbowym (PDF) 209.42kB

Komunikat w zakresie obsługi interesanta w Mińskim Starostwie Powiatowym

W ramach działań, które mają na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID - 19) od dnia 16 marca 2020 roku Starosta Miński wprowadza zasady w zakresie obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, zawieszone do dnia 31 marca 2020 r. zostaje udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady świadczone będą za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu. Wniosek znajduje się w Załącznikach. 

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych i porad obywatelskich w związku z zagrożeniem COVID-19:
http://powiatminski.pl/aktualnosc-1341-zmiany_w_udzielaniu_porad_prawnych_i.html

 • Komunikat w wersji PDF w Załącznikach
 • Komunikat w wersji PDF w Załącznikach
 • Komunikat w wersji PDF w Załącznikach

Załączniki:

 • Treść komunikatu (PDF) 784.34kB

Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

Odwołanie badań

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zostają odwołane  wszystkie badania przez lekarza rzeczoznawcę / Komisję Lekarską  Kasy wyznaczone w Placówkach Terenowych w:

 • Siedlcach
 • Łosicach
 • Garwolinie
 • Mińsku Mazowieckim
 • Sokołowie Podlaskim 
 • Węgrowie.

Dotyczy osób wezwanych w terminie 16-27 marca 2020r.

PGNiG - ważny komunikat o zamknięciu BOK

Szanowni Państwo, 
Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz  pracowników biur, informujemy, że od 14 marca 2020 r. do odwołania wszystkie Biura Obsługi Klienta BĘDĄ ZAMKNIĘTE.
Jednocześnie przypominamy, że większość spraw można załatwić za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK, które umożliwia m. in.:

 • zawarcie nowej umowy gazowej 
 • podanie odczytu stanu gazomierza oraz licznika energii elektrycznej 
 • podgląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach 
 • kontrolę bieżącego salda płatności obsługę płatności elektronicznych 
 • wgląd w historię zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej 
 • zmianę/uzupełnienie danych w obecnie posiadanej umowie 
 • zmianę grupy taryfowej 
 • przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty 
 • kontakt na wybrany temat poprzez formularz 
 • zawarcie umowy na usługi dodatkowe

Do Państwa dyspozycji jest również Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które dostępne jest pod numerem 22 515 15 15*, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 19:00.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie www.pgnig.pl.
Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.

*W przypadku problemów z dodzwonieniem się na infolinię prosimy o kontakt poprzez formularz znajdujący się na stronie ebok.pgnig.pl/kontakt lub e-mailowo: kontakt@pgnig.pl

Z poważaniem,
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

PRZEJDŹ DO e-BOK

Nieodpłatna pomoc prawna w sytuacji zagrożenia COVID-19

Starosta Miński informuje, że w związku z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w powiecie mińskim zawieszone zostaje udzielanie porad osobiście.

Porady świadczone będą za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu (telefon, mail)

Warunkiem udzielenia porady jest przesłanie na adres e-mail: npp@powiatminski.pl wniosku, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Rejestracja na porady: 25/756-40-77
lub npp@powiatminski.pl

Wzór wniosku o poradę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz z oświadczeniem

UWAGA!
ZMIANA SPOSOBU FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

Na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, do odwołania zawiesza się:

- osobiste wizyty interesantów,

- przyjmowanie wpłat w kasie Urzędu Gminy

Wprowadza się:

- wyłącznie kontakt telefoniczny, mailowy lub przez e-PUAP,

- konieczność telefonicznego umówienia wizyty w przypadku bardzo ważnych spraw,

- przyjmowanie opłat tylko w formie przelewów na konto gminy

 

Aby zapewnić mieszkańcom niezbędną obsługę oraz zachować ciągłość działania gminy w najważniejszych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie:

25 75 62 500

                                               lub wysłać maila:                                               

gmina@minskmazowiecki.pl

W przypadku wejścia do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce!

 

 

Remont budynku strażnicy OSP w Janowie

W październiku zakończono kolejny etap remontu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanej dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego
oraz środkom własnym gminy. Zakres zrealizowanych prac obejmuje remont tynku na ścianach garażu
oraz posadzki garażu w budynku strażnicy. Koszt całego przedsięwzięcia to 15 991,23 zł, z czego 12 400,00 zł pochodziło z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Gmina Mińsk Mazowiecki dołożyła pozostałą część potrzebnych środków. Wiele prac wykonali sami strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie,
co przyczyniło się do większego zakresu zrealizowanej inwestycji. 

 

 

Zdjęcia poglądowe wykonanych prac remontowych

 • Zdjęcie budynku strażnicy OSP w Janowie
 • Zdjęcie budynku strażnicy OSP w Janowie

Wpis do Rejestru BDO

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy informacje dotyczące  wpisu do Rejestru-BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r.

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Wszelkie informacje są dostępne pod adresem : https://bdo.mos.gov.pl/

W sprawie wpisu do BDO należy kontaktować się z:

Ministerstwem Środowiska
Pomoc techniczna nr tel.: +48 22 369 20 66
Pomoc merytoryczna nr tel.: +48 22 369 20 65,
e-mail: pomoc.bdo@mos.gov.pl

Urzędem Marszałkowskim  Województwa Mazowieckiego
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Bazy Danych o Odpadach
Tel.(+22) 59 79 200, 22 59 79 104
Fax (+22) 59 79 629

Debata Społeczna - Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
Możesz mieć na nie wpływ ! 

Weź udział w debacie społecznej

 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Program "Dzielnicowy bliżej nas"
 • Aplikacja "Moja Komenda"

Debata Odbędzie się 
w dniu 28 listopada 2019 r. o godzinie 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim
ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Na pytania w sprawie debaty odpowie Twój dzielnicowy

Plakat

Zapraszamy na Świąteczny Koncert Charytatywny

Świąteczny Koncert Charytatywny odbędzie się 7 grudnia 2019 r. (Sobota), Start godzina 16:00
w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim (ul. Warszawska 174)

"Dzieci dzieciom - łączymy się i integrujemy"

- Występy uczniów ze szkół z terenu Powiatu Mińskiego 

- Loteria z nagrodą główną

- Wspólne kolendowanie

Środki uzyskane z koncertu zostaną przekazane podopiecznym z Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
Ty też możesz zostać św. Mikołajem 

Plakat

 • Plakat dotyczący Świątecznego Koncertu Charytatywnego

Nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach

W listopadzie bieżącego roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach wzbogaciła się o nowy sprzęt ratowniczy. Są to hydrauliczne narzędzia ratownictwa technicznego: rozpieracz kolumnowy Holmatro RA 4331C, a także wywarzacz do drzwi Holmatro HDO 100 z pompą ręczną PA 04 H2S i wężem hydraulicznym B3SOU. Narzędzia te uzupełniły hydrauliczny zestawu ratownictwa technicznego, który jednostka otrzymała w ubiegłym roku. Dzięki temu strażacy ze Stojadeł będą mogli jeszcze skuteczniej nieść pomoc poszkodowanym w różnego rodzaju zdarzeniach.

Gmina Mińsk Mazowiecki zakupiła nowy sprzęt dzięki środkom własnym (2 440 zł) oraz pozyskanym na ten cel dofinansowaniu w formie dotacji pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (21 960 zł). Gratulujemy strażakom nowego sprzętu, a także życzymy, aby jak najrzadziej musieli go wykorzystywać.

 

Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Stojadła dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 21 960,00 zł.

Informacja o dofinansowaniu

 • Informacja w sprawie dofinansowania

Mazowieckie rezerwaty przyrody - filmy edukacyjne

Poniżej znajdą Państwo dwa filmy edukacyjne, przedstawiające Mazowieckie rezerwaty przyrody oraz Wyspy szczęśliwe. Zachęcamy do obejrzenia.

Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim?
Który z nich jest najmniejszy, a który największy?
Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach?
Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów?
O tym wszystkim mowa w filmie "Mazowieckie rezerwaty przyrody" zamieszczonym poniżej. 

Film "Mazowieckie re