Menu

Nawigacja

Treść Strony

Informacje dotyczące płatności II raty podatku

Dnia 15 maja mija termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną kasa urzędu gminy jest nieczynna.
W przypadku trudności w dokonaniu wpłaty u sołtysa, zaleca się zapłaty podatku przelewem na niżej podane konto bankowe.

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 86 9226 0005 0000 8035 2000 0010

Tytuł przelewu: numer decyzji podatkowej / dane zobowiązanego / adres zobowiązanego

Odbiorca: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy numer rachunku bankowego do opłat za odpady komunalne: 32 9226 0005 0000 8035 2000 0400.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z urzędem pod nr: 25 756 25 14, 25 756 25 34, 25 756 25 44.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

  • Życzenia w wersji PDF (PDF)

Międzynarodowy Dzień Strażaka

  • Życzenia w wersji PDF (PDF)

Przedłużenie płatności rat podatku dla przedsiębiorcy

Rada Gminy podjęła decyzję o przedłużeniu terminu płatności rat podatku od nieruchomości za maj i czerwiec 2020 r., do dnia 30 września 2020 r. Przedłużenie terminu płatności dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi, powinien złożyć stosowne oświadczenie do dnia 15 maja 2020 r.

Uwaga ! Zwolnienie dotyczy gruntów i budynków zajętych pod działalność gospodarczą.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z urzędem: 25 756 25 16

Wzór oświadczenia jest załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Nr XVII.160.2020 z dnia 12 maja 2020 r. - dostępna na dole strony w załącznikach

Uchwała Nr XVII.160.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Załączniki:

  • Oświadczenie w wersji PDF (PDF) 221.54kB

Zawiadomienie Kierownika GZGK dotyczące przerwy w dostawie wody w miejscowości Targówka (11.05.2020, 8:00-14:00)

Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy są zawieszone do odwołania

W związku z trwającym w dalszym ciągu stanem pandemii COVID19 informujemy, że cotygodniowe (poniedziałkowe) dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy są w dalszym ciągu zawieszone do odwołania.

Możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy:

Tel: +48 25 756 25 04

Przewodniczący: przemysław.wojda@minskmazowiecki.pl

Wiceprzewodniczący: marek.kwiatkowski@minskmazowiecki.pl

ZAWIADOMIENIE GZGK - przerwa w dostawie wody - Huta Mińska

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mińsk MazowieckI

w kadencji 2018-2023 – 12.05.20 r., godz. 1530

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad.

Projekty uchwał.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

          Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje,
 że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

     W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne
o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem,
a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego. Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn
i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego
 i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

    Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy( w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

    Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.

* Informacja zamieszczona na prośbę Kierownik PT KRUS Mińsk Mazowiecki

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ignaców, Janów i Dziękowizna zainicjowanymi uchwałami:

  • NR XV.145.2020 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Janów i Ignaców
  • NR XV.146.2020 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Dziękowizna
  • NR XV.147.2020 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Janów

Zawiadamiam, że  zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych.  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, lub przesłać na podany adres, w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

na adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Informacje na temat toczącej się procedury planistycznej, udzielane są przez pracowników ds. gospodarki przestrzennej w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 11 lub pod numerem telefonu 25 756 25 11.

Wszystkie informacje dostępne są na stronach BIP pod linkiem -> TUTAJ

Przerwa w dostawie wody w dniu 22.05.2020 r. w godz. 12:00-15:00 - Karolina, Stara Niedziałka

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zawiadamia odbiorców, że w dniu 22.05.2020 r. w godzinach 12:00 - 15:00, w związku z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Karolina nastąpi przerwa w dostawie wody.

Ograniczenia dotyczą miejscowości:
Karolina: ul. Zdrojowa, ul. Familijna, ul. Piaskowa, ul. Wąska, ul. Pogodna, ul. Koszykowa, ul. Główna i Stara Niedziałka ul. Miłosza.
Prosimy o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na okres planowanej przerwy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

- Informacja zamieszczona na prośbę Kierownika GZGK w Mińsku Maowieckim