Ścieżka nawigacyjna

Zameldowanie na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.

Kiedy musisz się zameldować na pobyt czasowy

 1. najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego w Polsce - jeśli jesteś:
 • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

i twój pobyt jest dłuższy niż 3 miesiące

 1. najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego w Polsce - jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy i będziesz przebywać w Polsce ponad 14 dni.

Jeśli będziesz w Polsce krócej niż 14 dni, nie musisz się meldować.

 • Pamiętaj, że nie możesz przebywać w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo pobytu w Polsce.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz się zameldować osobiście lub w Twoim imieniu może to zrobić pełnomocnik.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - dokonują zameldowania w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

Co musisz przygotować

 • formularz zgłoszenia pobytu czasowego - możesz go pobrać i wypełnić w domu lub wniosek ten możesz otrzymać w urzędzie gminy,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować - przynieś dokument, który to potwierdzi. Takim dokumentem może być na przykład: umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
 • jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować - na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić Twój pobyt osoba, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu musisz przedstawić do wglądu w urzędzie.

Ponadto następujące dokumenty:

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Uwaga, jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej z dodatkowych dokumentów przedstawiasz tylko:

 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i obywatelstwo,
 • ważny dokument, który potwierdzi prawo stałego pobytu, lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (jeśli nie masz takiego zaświadczenia, złóż oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Polski),

Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatela Konfederacji Szwajcarskiej:

 • ważny dokument podróży
 • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Gdzie musisz zgłosić zameldowanie na pobyt czasowy

W urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać.

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki p.17.

Ile musisz zapłacić

Usługa zameldowania jest bezpłatna,

opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

Jaki jest termin realizacji

Urzędnik zamelduje Cię od razu po otrzymaniu Twojego zgłoszenia. Jeśli chcesz dostać potwierdzenie zameldowania, złóż wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.