Ścieżka nawigacyjna

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wniosek o zameldowanie decyzją administracyjną składa się w sytuacji:

 • gdy nie jest uregulowany stan prawny lokalu,
 • gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenie pobytu w lokalu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 • jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015, poz. 388 ), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Wymagane dokumenty

 • Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać w trybie czynności materialno-technicznej,
 • wypełniony formularz (druk) meldunkowy,
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu), którego kserokopię należy dołączyć do podania.
 • inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku i mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy, ustalenie stron postępowania.
 • jeżeli wniosek składany jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję - 10 zł,

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu

Sposób załatwienia sprawy

Po złożeniu przez osobę zainteresowaną podania, Wójt prowadzi postępowanie wyjaśniające.
Postępowanie wyjaśniające to w szczególności:

 • badanie legalność pobytu osoby w lokalu;
 • przesłuchanie strony oraz świadków,
 • przeprowadzenie kontroli meldunkowej.

Postępowanie wyjaśniające kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.

Termin załatwienia sprawy

Wójt Gminy jest obowiązany wydać decyzję nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia podania. 

Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta do Wojewody w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.