Ścieżka nawigacyjna

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Opis sprawy

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu trwale, dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu.

Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie trwale i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu).

O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających Wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.

W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu.

Kogo dotyczy:

Wniosek o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek,
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), oryginał do wglądu.
 3. Kserokopia sentencji wyroku rozwodowego, wyroku orzekajacego eksmisję lub innego dokumentu, który może być pomocny w sprawie (oryginały do wglądu).
 4. Dowód wniesienia opłaty
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem wniesienia opłaty.

Miejsce składania pism

pok. nr 17 Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - sprawy szczególnie skomplikowane, wymagające postępowania dowodowego.

Powyżej dwóch miesięcy - w przypadku wystąpienia do Sądu o wyznaczeznie przedstawiciele dla osoby nieobecnej do czynności prawnych. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w określonym wyżej terminie organ obowiązny jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłaty

10 PLN opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej.

17 PLN opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, wypisu lub kopii. Z opłaty zwolnone są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę można dokonać w kasie urzędu.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2015.388 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783) .

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie wymeldowania lub odmowy wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wojta Gminy Mińsk Mazowiecki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.