Ścieżka nawigacyjna

Pytania i odpowiedzi

 • CZY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGUJE CUDZOZIEMCOM?

Świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom:

- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (kraje Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ( należy dołączyć kartę pobytu)

- posiadającym kartę pobytu z adnotacją ,, dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( należy dołączyć: kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt)

 • CZY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGUJE JEŻELI WNIOSKODAWCA LUB CZŁONEK RODZINY PRZEBYWA POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ?

Jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ( tj. kraje Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii), wniosek złożony w tutejszym Ośrodku zostanie przekazany wraz z dokumentami marszałkowi województwa w celu ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli marszałek województwa ustali, iż powyższe przepisy nie mają zastosowania, wniosek zostanie przekazany do organu właściwego ( tj. Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki) w celu ustalenia prawa do świadczenia.

Jeżeli marszałek województwa ustali, iż powyższe przepisy mają zastosowanie, wydaje decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego. Jeżeli świadczenie zostanie przyznane przez marszałka województwa, wypłaca je organ właściwy ( tj. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki)

UWAGA!!! W przypadku gdy wnioskodawca lub członek rodziny w dniu wydania decyzji lub po dniu jej wydania wyjedzie poza granice Rzeczypospolitej Polskiej do państwa, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ( tj. kraje Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie wychowawcze.

Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).

 • KIEDY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 • NA JAKI OKRES PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 października danego roku do 30 września roku następnego

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.