Ścieżka nawigacyjna

Ustalenie prawa do świadczenia na pierwsze dziecko

Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne ( tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Dochodem, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, jest dochód osiągnięty przez poszczególnych członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego ( tj.  przy ustalaniu prawa do świadczenia na pierwsze dziecko na okres trwający od 1 października 2017r. do 30 września 2018r. rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok  kalendarzowy  2016. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Podstawowe dane o dochodach gmina pozyskuje sama ( np. wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej od dochodu, należnego podatku, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne), nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

PIERWSZE DZIECKO:

Jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku- dziecko wskazane przez wnioskodawcę.

PRZYKŁAD: Rodzina 5- osobowa z trójką dzieci w wieku 19 lat, 16 lat i 10 lat ubiega się o świadczenie wychowawcze na dziecko. Zgodnie z zamieszczoną wyżej definicją uprawnionych do świadczenia wychowawczego będzie zatem dwoje dzieci w wieku 16 lat i 10 lat. Pierwszym dzieckiem będzie dziecko w wieku 16 lat.

19-letnie dziecko może być w składzie rodziny, jeżeli zamieszkuje wspólnie z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu.

JAK USTALANY BĘDZIE SKŁAD RODZINY?

W skład rodziny wchodzą: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami dzieci, które pozostają na ich utrzymaniu.

UWAGA!!! Dziecko do 25 r.ż., które mieszka z rodzicami i nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Do składu rodziny nie zalicza się:

- dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego

- dziecka pozostającego w związku małżeńskim

- pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko

UWAGA!!!

POINFORMUJ ORGAN WYPŁACAJĄCY ŚWIADCZENIA O WSZELKICH ZMIANACH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ,  W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU:

 1. wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny,
 2. uzyskania dochodu spowodowanego:
 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia ww. działalności w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ( KRUS),
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego

       3. wyjazdu któregokolwiek z członków rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem kształcenia

 

PAMIĘTAJ, JAKO WNIOSKODAWCA JESTEŚ OBOWIĄZANY DO INFORMOWANIA O WSZELKICH ZMIANACH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ORGAN, KTÓRY WYPŁACA ŚWIADCZENIA.

NIEPOINFORMOWANIE O ZMIANACH, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ MOŻE SKUTKOWAĆ POWSTANIEM NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ KONIECZNOŚCIĄ ICH ZWROTU WRAZ Z ODSETKAMI USTAWOWYMI ZA OPÓŹNIENIE.

 

 

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.