Ścieżka nawigacyjna

Inicjatywa lokalna w rozumieniu przyjętej przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki Uchwały Nr XLIX/354/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy.

Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w następującym zakresie:

1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych obejmujących w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,

2. Działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu,

3. Edukacji, oświaty i wychowania,

4. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,

5. Ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,

6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego,

7. Rewitalizacji.

Powyższy katalog ma charakter zamknięty.

Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać bezpośrednio mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki w liczbie co najmniej 2 osób, lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

Wniosek powinien zawierać:

a)  określenie osób (podmiotu) składającego wniosek o realizację zadania w trybie inicjatywy lokalnej z podaniem nazwisk osób składających wniosek/nazwy podmiotu, adresu, nr NIP, regon i innych niezbędnych danych do zawarcia umowy,

b) nazwę i dokładny opis merytoryczny wnioskowanego zadania,

c) kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania, w tym:

- całkowity koszt zadania,

- wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz sposób jej wydatkowania,

- oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych na realizację zadania, o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł,

d) określenie miejsca i terminu realizacji zadania,

e) wskazanie celu i rezultatów wnioskowanego zadania,

f) wskazanie wkładu finansowego wnioskodawcy,

g) wskazanie wkładu społecznego wnioskodawcy,

h) wskazanie wkładu rzeczowego wnioskodawcy,

i) wykazanie zgody właścicieli terenu na realizację zadania.

Przykładowe wzory w/w dokumentów do pobrania w dolnej części informacji.

Wnioski o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej należy składać w zamkniętej kopercie z napisem "Inicjatywa lokalna" oraz nazwą wnioskodawcy w sekretariacie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku, ustala komórkę organizacyjną urzędu/samodzielne stanowisko, grupę pracowników bądź jednostkę organizacyjną gminy, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i niezwłocznie przekazuje wniosek do tej komórki bądź jednostki.

 

Wnioski składane w ramach inicjatywy lokalnej, po akceptacji Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki co do ich przyjęcia do realizacji i kolejności realizacji, w przypadku kilku wniosków, realizowane będą do wysokości środków przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. Sugeruje się wcześniejsze sprawdzanie przez wnioskodawców czy w okresie, w którym zamierzają złożyć wniosek są dostępne odpowiednie środki finansowe.

 

Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej znajdziecie Państwo TUTAJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.