Ścieżka nawigacyjna

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mińsk Mazowiecki

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1,  art. 40,  art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamia 

o podjęciu przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki Uchwały VII.72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki zmienionej uchwałami Nr XIII.111.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwałą Nr XV.144.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r.

Granice obszarów objętych zmianą Studium określają załączniki graficzne do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,  tel. 25 756 25 11 lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

na adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,  tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

W przypadku pytań w sprawie, proszę o kontakt: 25 756 25 11

Załączniki:

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
 2. Uchwały Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

« wstecz

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.