Ścieżka nawigacyjna

 • By Curdeius - Praca własna, CC BY-SA 3.0,...
  By Curdeius - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4464701

INFORMACJE PODSTAWOWE

Gmina Mińsk Mazowiecki usytuowana jest we wschodniej części województwa mazowieckiego (odległość od centrum Warszawy wynosi 40 km), w powiecie mińskim, należącym do historycznej dzielnicy Polski - Mazowsza, na terenie której już w X w. zaczęła kształtować się organizacja państwa piastowskiego. Gmina okalająca Miasto Mińsk Mazowiecki (jej siedzibę) składa się z 43 wsi zorganizowanych w 40 sołectwach. Pod względem liczby ludności jest jedną z największych jednostek administracyjnych w powiecie mińskim.
Graniczy z następującymi gminami: od południa - Kołbiel, Siennica, od zachodu - Dębe Wielkie, od północy - Stanisławów, Jakubów, od wschodu – Cegłów.
Gmina Mińsk Mazowiecki znajduje się na obszarze określonym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jako Obszar Aglomeracji Warszawskiej, który obecnie, w nieco szerszym zasięgu, określa się mianem Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa i droga krajowa nr 92, które są elementami europejskiego korytarza transportowego (K II Berlin – Warszawa – Moskwa). Siedzibą władz gminy jest miasto Mińsk Mazowiecki. Odległości drogowe z miasta wynoszą: - do centrum Warszawy około 40 km, - do Siedlec około 50 km. Ma to duży wpływ na jakość życia mieszkańców gminy, których znaczna część pracuje w Warszawie. Powierzchnia gminy wynosi 112 km2. W strukturze tej powierzchni 67,1% stanowią użytki rolne, 22,9% lasy i 5,0% grunty zabudowane i zurbanizowane. W strukturze powierzchni gminy według stanu prawnego gruntów dominują grunty osób fizycznych (89,9 km2 tj.80,1% ogólnej powierzchni gminy), w tym głównie w chodzące w skład gospodarstw rolnych (74,6 km2) tj. 66,4%). Grunty Skarbu Państwa (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) zajmują powierzchnię 19,0 km2, co stanowi 16,9% ogólnej powierzchni gminy.
Ponad połowę tych gruntów (9,7 km) stanowią grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Pozostałe formy własności stanowią łącznie zaledwie 338 ha tj. 3,0% ogólnej powierzchni gminy.
Osadnictwo skupia się głównie wzdłuż dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Obszarami najbardziej zurbanizowanymi są wsie przylegające do granic administracyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki, a w szczególności: Stojadła, Karolina, Huta Mińska, Królewiec, Targówka, Stara Niedziałka. Są to tereny o największej gęstości zaludnienia.
Na terenie gminy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Coraz większą rolę odgrywa zabudowa produkcyjno - usługowa, która koncentruje się wzdłuż drogi krajowej nr 92. Gmina Mińsk Mazowiecki składa się z 43 sołectw które posiadają obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Lasy ogółem w gminie Mińsk Mazowiecki zajmują 22,7% ogólnej powierzchni, co stanowi wartość zbliżoną dla średniej województwa (22,3%). Rezerwat przyrody „Bagno Pogorzel” W południowej części gminy stanowiącej fragment Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się Rezerwat Przyrody "Bagno Pogorzel" (pow. 48,6 ha) stwarzający znakomite warunki do egzystencji głównie flory i fauny wodnej. W skład rezerwatu wchodzą lasy otaczające niewielkie zbiorniki wodne (stawy) oraz bagna porośnięte różnorodną roślinnością.
Ochronie tego terenu służy wprowadzenie na jego granicach 500 - metrowej otuliny, na której zabroniona jest lokalizacja obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Miński Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Są one wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a tak, że pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 29315,9 ha położony jest na terenie powiatów mińskiego i siedleckiego w gminach: Cegłów, Dębe Wielkie, Jakubów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki (część południowa), Mrozy, Siennica, Kotuń. Gmina posiada niekorzystną strukturę obszarową indywidualnych gospodarstw rolnych. Na ogólną liczbę 2647 gospodarstw – aż 1050 stanowiły działki rolne o powierzchni do 1 ha, a dalsze 662 gospodarstwa 1- 2 ha.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.