Ścieżka nawigacyjna

Usuwanie azbestu

Zasady postępowania z azbestem

 

Azbest zaliczony jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego.

Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane.

Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.

Zgodnie z  § 10 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada corocznie wójtowi gminy informację o wyrobach zawierających azbest w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest i sposób postępowania z nimi regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). Zgodnie z tym rozporządzeniem właściciele lub zarządcy nieruchomości są obowiązani do przeprowadzania okresowych kontroli stanu wyrobów z azbestem i sporządzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Osoba fizyczna ma obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest, jeżeli z oceny ich stanu wynika, iż stwarzają one bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi.

Prace polegające na usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem właściciel musi dokonać zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290) do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest jest zobowiązany do zgłoszenia zamiaru wykonania tych prac powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy i powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest wykonawca prac zobowiązany jest do złożenia właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oświadczenia o prawidłowości wykonania prac i o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

Uchwała Nr XXXVI/260/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Mińsk Mazowiecki”

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.