Ścieżka nawigacyjna

 

ZMIANY W PROGRAMIE RODZINA 500+

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko ( np. pannie, kawalerowi, osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobie rozwiedzionej) nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od drugiego z rodziców świadczenie alimentacyjne  na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd ( chyba, że: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców.

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez osobę samotnie wychowującą dziecko bez wymaganego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zasądzającego świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica, organ przyjmie wniosek i wyznaczy termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Jeżeli tytuł wykonawczy ( tj. wyrok sądu, ugoda sądowa) zostanie dostarczony w powyższym terminie świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, nie wcześniej niż od daty złożenia wniosku, jeżeli spełnione zostaną pozostałe warunki uprawniające do świadczenia.

2. Nowe regulacje dotyczące przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Nowe regulacje  wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy:

 • wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej j i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło
 • wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą

Organ wypłacający świadczenie wychowawcze w przypadku przyznania świadczenia, po uprzednim zastosowaniu przepisów dotyczących utraty dochodu z ww. tytułów, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, sprawdzi czy dana osoba ponownie nie uzyskała dochodu u tego samego pracodawcy lub ponownie nie rozpoczęła pozarolniczej działalności gospodarczej.

3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.

Dochód z powyższych tytułów nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające: formę opłacanego podatku, wysokość przychodu, stawkę podatku oraz wysokość opłaconego podatku za rok kalendarzowy poprzedzający okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Ustalając dochód z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor Polski”.

4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.

Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ( o ile takie dochody były uzyskiwane)  za poszczególnych członków rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, a nie jak dotychczas osoba, której to oświadczenie dotyczyło.

5. Weryfikacja składanych wniosków pod kątem zamieszkiwania wnioskodawcy i poszczególnych członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego jest zamieszkiwanie w Polsce.

Organy wypłacające świadczenie wychowawcze mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.