Ścieżka nawigacyjna

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 • Ogólny opis

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 • Opis skrócony
  1. Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie (pochodzące ze stosunku pracy, stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej) przysługuje żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy.
  2. Uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego jest zobowiązany złożyć udokumentowany wniosek nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywał ćwiczenia
  3. Zaświadczenie o wysokości kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu wystawione przez:
   • naczelnika urzędu skarbowego w przypadku żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
   • pracodawcę w przypadku żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
   • wójta w przypadku żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi

Obywatel

 • Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Dodatkowe informacje:

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia jest wolny od opłat.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Informacje dodatkowe

 1. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 2. Żołnierz rezerwy, który otrzymał wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo uzyskali dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej za okres odbywania ćwiczeń wojskowych nie jest uprawniony do występowania z wnioskiem o uzyskanie świadczenia pieniężnego za okres ćwiczeń.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1520).

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obronne

Kategorie życiowe

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Poniedziałek: 8.00 – 18.00

Wtorek – Czwartek: 8.00 – 16.00

Piątek: 8.00 – 14.00

tel. 25 756 25 00

gmina@minskmazowiecki.pl

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.