Ścieżka nawigacyjna

Nadanie numeru porządkowego dla budynku

 • Ogólny opis

Nadanie numeru porządkowego dla budynku

 • Opis skrócony
  1. Wójt gminy ustala numery porządkowe z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
  2. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej,  wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania, a także ustala się dla obiektów takich jak: parkingi, garaże, wjazdy, wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
  3. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.
 • Wymagane dokumenty

1. Dla budynku istniejącego tj: oddanego do użytku.

a. Wypełniony formularz wniosku.

b. kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu


2. Dla budynku w trakcie budowy.

a. Wypełniony formularz wniosku

b. kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu


3. Dla budynku prognozowanego do wybudowania.


a. Wypełniony formularz wniosku

b. kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez notariusza lub radcę prawnego z dowodem uzyskania opłaty skarbowej.

 • Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

 • Termin załatwienia sprawy

Zawiadomienie – wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego.

Zaświadczenie – wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie budynku.

Dodatkowe informacje:

Ustalenie numerów porządkowych:

Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego. Skargę na taką czynność można wnieść, stosownie do art. 52 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r, poz. 270 z późn. zm.) po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa.

Wydawanie zaświadczeń:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Skargi i wnioski

Wnioskodawca:

Właściciel, Władający, Użytkownik Wieczysty, Inwestor, Pełnomocnik (w razie ustanowienia pełnomocnictwa)

Opłata

 • Nadanie numeru porządkowego dla budynku nie podlega opłacie skarbowej;
 • Opłata skarbowa jest pobierana każdorazowo od pozostałych czynności określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Informacje dodatkowe

 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 2. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628 późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. Nr 23, poz. 125) (Dz. U. z 2012 r. Nr 23, poz. 125)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Kategorie życiowe

 1. Budowa
 2. Inwestycja
 3. Działalność gospodarcza
 4. Ewidencja
 5. Nieruchomość
 6. Infrastruktura

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.