Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Opis sprawy:
Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu trwale, dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu.
Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie trwale i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu).
O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających Wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu.

Kogo dotyczy:
Wniosek o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek,
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), oryginał do wglądu.
 3. Kserokopia sentencji wyroku rozwodowego, wyroku orzekającego eksmisję lub innego dokumentu, który może być pomocny w sprawie (oryginały do wglądu).
 4. Dowód wniesienia opłaty
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem wniesienia opłaty.

Miejsce składania pism:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój nr 17

Termin i sposób załatwienia:

 • Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
 • Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - sprawy szczególnie skomplikowane, wymagające postępowania dowodowego.
 • Powyżej dwóch miesięcy - w przypadku wystąpienia do Sądu o wyznaczenie przedstawiciele dla osoby nieobecnej do czynności prawnych. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w określonym wyżej terminie organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłata:

 • 10 PLN opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej.
 • 17 PLN opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, wypisu lub kopii. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę można dokonać w kasie urzędu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie wymeldowania lub odmowy wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...