Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Działalność gospodarcza

Opis usługi

  Od 1 stycznia 2012 roku przestały istnieć gminne ewidencje działalności gospodarczej, a powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach.
Osoba fizyczna zamierzająca zarejestrować działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki.|
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do CEIDG.

Wniosek CEIDG-1 służy również do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu oraz zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o:

 1. wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 2. zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 4. zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 5. oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 zawiera następujący załącznik:

 • CEIDG-ZS  - służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego.

Wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, o zmianę danych, zawieszenie, wznowienie działalności lub jej wykreślenie przedsiębiorca może złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą najwcześniej w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG, może także we wniosku określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

Termin załatwienia sprawy
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i wydaje potwierdzenie jego przyjęcia oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku, złożonego przez uprawnioną osobę. Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje:
Tryb odwoławczy
Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Opłata
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł
(UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.)
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki są BEZPŁATNE.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).

UWAGA! W przypadku tzw. anonimowych wniosków (wypełnianych w systemie CEIDG) dniem złożenia wniosku jest dzień zgłoszenia do urzędu i dokonania podpisu.
Dane i informacje dotyczące przedsiębiorców udostępniane przez CEIDG są jawne.
Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Ministerstwo Rozwoju zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i aktualizowania swoich wpisów w CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

 • autor: Teresa Okrzeja

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...