Menu

Nawigacja

Treść Strony

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nazwa usługi 
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje w następstwie złożenia kompletnego wniosku, który powinien zawierać:

 • informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki),
 • określenie obecnego sposobu użytkowania lokalu,
 • określenie zamierzonego sposobu użytkowania,
 • oznaczenie obiektu budowlanego lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w obiekcie wielokondygnacyjnym należy wskazać konkretną kondygnację.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami

 • kopia mapy zasadniczej z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, która będzie podlegać zmianie sposobu użytkowania.
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora

Opłata skarbowa

 • 17,00 zł, za zaświadczenie
 • 17,00 zł,  za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa

Obowiązek zapłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę skarbową uiszcza się:

 • w gotówce w kasie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki
  Pokój nr 19 (parter)
  Godziny otwarcia podane w zakładce Kontakt
 • bezgotówkowo na rachunek urzędu:
  Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 
  nr konta: 86 9226 0005 0000 8035 2000 0010

Miejsce złożenia wniosku
Sekretariat Urzędu Gminny Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, I piętro

Miejsce odbioru
Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, pokój nr 11 (parter)

Termin rozpatrzenia wniosku
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Załączniki:

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...