Menu

Nawigacja

Treść Strony

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opis skrócony

Jednym z zadań własnych gminy jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej przyjmując ład przestrzenny za podstawę wszystkich prowadzonych działań. Według ustawy z dnia 27 marca 2003r. o palowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003r. o palowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na szczeblu gminnym polityka przestrzenna realizowana jest między innymi przez uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokument planistyczny jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zwane dalej ,,studium” sporządzane jest dla obszaru  całej gminy w  jego granicach administracyjnych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Jego celem jest określenie polityki przestrzennej i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to jedyny dokument planistyczny na poziomie gminnym, który  posiada statut aktu prawa miejscowego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powstaje w procedurze planistycznej zainicjowaną uchwałą rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którą  rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Przed podjęciem uchwały inicjującej  wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.


Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
  • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać wskazanie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wskazanie wnioskowanej funkcji terenu oraz czytelny podpis wnioskodawcy.


Opłata skarbowa
Brak


Miejsce złożenia
Sekretariat Urzędu Gminny Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102 (I piętro)


Termin odpowiedzi

Wniosek nie jest rozpatrywany jak zwykła sprawa w urzędzie – gdzie po złożeniu wniosku otrzymujesz w określonym terminie odpowiedź. Wniosek o uchwalenie lub zmianę planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma charakter propozycji. Przepisy nie przewidują żadnych procedur ani terminów na jego rozpatrzenie. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może uwzględnić twój wniosek bądź nie. Od jego rozstrzygnięcia nie możesz się odwołać. Twój wniosek musi zostać zarejestrowany w prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta rejestrze wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego lub studium.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Tryb odwoławczy
Brak

Załączniki:

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...