Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Konkurs na dotację dla klubów sportowych na realizację zadania pn.: "Tworzenia warunków w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu"

Ogłoszenie o konkursie

 • Ogłoszenie konkursu na dotację dla klubów sportowych na realizację zadania "Tworzenia warunków w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu" (PDF)
 • autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski, data: 2022-01-21

Wzory dokumentów

 • Wzór oferty (PDF)
 • Wzór oferty (do wypełnienia elektronicznego) (DOCX)
 • Wzór umowy (PDF)
 • Wzór sprawozdania (PDF)
 • Wzór umowy (do wypełnienia elektronicznego) (DOCX)
 • autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski, data: 2022-01-21

Dodatkowy wzór dokumentów

 • Wzór oferty w konkursie (PDF)
 • Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. (PDF)
 • autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski, data: 2022-02-23

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Gminy Mińsk Mazowiecki pn. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni, licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. w terminie od 26 lutego do 4 marca 2022 r.:

 1. złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
 2. uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy:
  1. do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;
  2. oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru).

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. Prawidłowo uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję ds. oceny ofert opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.

Dodatkowe informacje dotyczące oceny formalnej ofert można uzyskać pod numerem telefonu +48 25 756 25 12 i poprzez kontakt e-mail: m.krukowska@minskmazowiecki.pl

 • autor: Komisja do spraw oceny ofert, data: 2022-02-25
 • Wyniki oceny formalnej (PDF)
 • autor: Komisja do spraw oceny ofert, data: 2022-02-25
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT I WYSOKOŚCI PRZYZNANYCH DOTACJI (PDF)
 • Informacji o wyborze ofert i wysokości przyznanych dotacji - Aktualizacja powodowana oczywistą omyłką pisarską (PDF)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...