Menu

Nawigacja

Treść Strony

Wpis do rejestru wyborców

Osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, a nie posiadające zameldowania na pobyt stały, lub osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na terenie gminy, lub osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania mogą wpisać się na wniosek do Rejestru Wyborców Gminy Mińsk Mazowiecki zgodnie z adresem przebywania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłata:
usługa jest bezpłatna

Wniosek można złożyć:

 1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 2. w urzędzie gminy, pokój 17 - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).

Termin odpowiedzi:
Decyzja wydana w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

Uwagi:
Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Wójt Gminy jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie gminy.
Decyzję można odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

 

 • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Załączniki:

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (PDF) 86.88kB
 • Deklaracja niezbędna do wpisania wyborczy do rejestru wyborców (PDF) 83.46kB

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...