Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inny podmiot

Opis skrócony
Nowy inwestor (np. w wyniku zmiany właściciela działki lub terenu) może kontynuować inwestycję na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla poprzedniego inwestora. Przed złożeniem wniosku należy uzyskać od poprzedniego wnioskodawcy zgodę na przeniesienie decyzji. Przenoszona decyzja musi być ważna i nie może wygasnąć do dnia wydania ostatecznej decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja wygasa, jeśli:

 • jakikolwiek inwestor uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące terenu, którego dotyczy ta decyzja
 • urząd odrębną decyzją stwierdzi jej wygaśnięcie po uchwaleniu planu miejscowego dla terenu, którego dotyczy decyzja o warunkach zabudowy. Nastąpi to, jeśli ustalenia planu są inne niż ustalenia wydanej decyzji

Nowy inwestor przejmuje wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 2. Zgoda strony, dla której została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu
 3. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej
 4. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 5. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Informacja dodatkowa
We wniosku należy wskazać przez jaki organ została wydana decyzja, podać jej sygnaturę, datę wydania, podmiot na rzecz którego decyzja została wydana, miejscowość, numer ewidencyjny działki oraz dane nowego inwestora wraz z oświadczeniem, że nowy inwestor przyjmujemy wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji

Opłata skarbowa

 • 56 zł – opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Nie płacisz za przeniesienie decyzji, jeśli dotyczy ona budownictwa mieszkaniowego
 • 17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Opłatę skarbową uiszcza się

 • w gotówce w kasie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki
  Pokój nr 19 (parter)
  Godziny otwarcia podane w zakładce Kontakt
 • bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki:
  Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: nr konta 86 92260005 00008035 20000010

Miejsce złożenia
Sekretariat Urzędu Gminny Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102 (I piętro)

Miejsce odbioru
Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, pokój nr 11 (parter)

Termin odpowiedzi
Do 1 miesiąca. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Załączniki:

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...