Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Zameldowanie na pobyt stały/czasowy (dla cudzoziemców)

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy

 1. najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu w Polsce, lub
 2.  w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego w Polsce (dla obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członków rodziny obywatela UE, dla obywateli państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członków rodziny takiego cudzoziemca, dla obywateli Konfederacji Szwajcarskiej lub członków rodziny takiego cudzoziemca.

Jeżeli pobyt nie przekracza 30 dni (lub 3 miesięcy dla obywateli państw z pkt. 2) pobytu nie rejestruje się

 • Pamiętaj, że nie możesz przebywać w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo pobytu w Polsce
 • Przy rejestracji pobytu zostanie nadany numer PESEL jeżeli wcześniej nie został nadany

Co musisz przygotować:

 • formularz zgłoszenia pobytu czasowego - możesz go pobrać i wypełnić w domu lub wniosek ten możesz otrzymać w urzędzie gminy,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować - przynieś dokument, który to potwierdzi. Takim dokumentem może być na przykład: umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
 • jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować - na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić Twój pobyt osoba, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu musisz przedstawić do wglądu w urzędzie.

Ponadto następujące dokumenty:

 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i obywatelstwo,
 • wizę, lub dokument legalizujący prawo pobytu w Polsce (np. karta pobytu, decyzja, stempel w paszporcie który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt)
 • ważny dokument, który potwierdzi prawo stałego pobytu, lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (jeśli nie masz takiego zaświadczenia, złóż oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Polski),
 • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Gdzie musisz zgłosić zameldowanie na pobyt czasowy:
W urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać.
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki p.17.

Opłata:
Usługa zameldowania jest bezpłatna,
opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

Jaki jest termin realizacji:
Urzędnik zamelduje Cię od razu po otrzymaniu Twojego zgłoszenia. Jeśli chcesz dostać potwierdzenie zameldowania, złóż wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Załączniki:

 • Zgłoszenie pobytu czasowego (DOCX)
 • Zgłoszenie pobytu stałego (DOCX)
 • Pełnomocnictwo - Plik DOC (DOC) 25kB
 • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...