Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wniosek o zameldowanie decyzją administracyjną składa się w sytuacji:

 • gdy nie jest uregulowany stan prawny lokalu,
 • gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenie pobytu w lokalu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 • jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:

 • Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać w trybie czynności materialno-technicznej,
 • Wypełniony formularz (druk) meldunkowy,
 • Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu), którego kserokopię należy dołączyć do podania.
 • Inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku i mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy, ustalenie stron postępowania.
 • Jeżeli wniosek składany jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłata:

 • Decyzja o zameldowaniu nie podlega opłacie.
 • W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu

Sposób załatwienia sprawy:
Po złożeniu przez osobę zainteresowaną podania, Wójt prowadzi postępowanie wyjaśniające.
Postępowanie wyjaśniające to w szczególności:

 • badanie legalność pobytu osoby w lokalu, 
 • przesłuchanie strony oraz świadków, 
 • przeprowadzenie kontroli meldunkowej.

Postępowanie wyjaśniające kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.

Termin załatwienia sprawy:

 • Wójt Gminy jest obowiązany wydać decyzję nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia podania
 • Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta do Wojewody w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Załączniki:

 • Zgłoszenie pobytu stałego (PDF)
 • Pełnomocnictwo - Plik PDF (PDF) 97.06kB
 • Pełnomocnictwo - Plik DOC (DOC) 25kB
 • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...