Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Opis skrócony

 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
  urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
  osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
 4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
 5. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:
  niezalegania w podatkach i opłatach lub stwierdzenia stanu zaległości;
  wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego;
  stwierdzenia posiadania gospodarstwa rolnego;
  uzyskiwanego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z ha przeliczeniowego;
  innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.
 6. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej PESEL lub nr identyfikacji podatkowej NIP, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu, do którego kierowane jest żądanie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi
Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Dodatkowe informacje

Opłata

 • 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach;
 • 17 zł pozostałe zaświadczenia;
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

 • Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 • Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe;
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Podatki i opłaty lokalne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Podatki i opłaty lokalne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Podatki i opłaty lokalne

Kategorie życiowe
Podatek

Słowa kluczowe
zaświadczenie, podatki

Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Załączniki:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - Plik PDF (PDF)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...