Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opis usługi
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia.
 2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Opłata

 • 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;
 • 53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (tj. 50% stawki określonej od zezwolenia);
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
 • 10 zł – opłata skarbowa za zmianę/uchylenie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • osobiście w kasie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pok. nr 19 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Miejsce złożenia wniosku:

 • osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pok. nr 102
 • za pośrednictwem poczty, na adres Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 5. Uchwała Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XXXVII/315/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Załączniki:

 • Wzór oświadczenia do wniosku o zezwolenie opróżniania zbiorników - Plik PDF (PDF) 244.75kB
 • Wzór oświadczenia do wniosku o zezwolenie opróżniania zbiorników - Plik DOC (DOC) 24kB
 • Wzór wniosku - zbiorniki bezodpływowe (PDF) 505.83kB
  • autor: Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - Kamila Andrasik, data: 2021-09-03
 • Wzór wniosku - zbiorniki bezodpływowe (DOC) 53kB
  • autor: Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - Kamila Andrasik, data: 2021-09-03

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...