Menu

Nawigacja

Treść Strony

Nadanie numeru porządkowego dla budynku

Opis skrócony

 1. Wójt gminy ustala numery porządkowe z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 2. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej,  wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania, a także ustala się dla obiektów takich jak: parkingi, garaże, wjazdy, wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
 3. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

Wymagane dokumenty

1. Dla budynku istniejącego tj: oddanego do użytku.

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

2. Dla budynku w trakcie budowy.

 • Wypełniony formularz wniosku
 • kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

3. Dla budynku prognozowanego do wybudowania.

 • Wypełniony formularz wniosku
 • kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
 • W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez notariusza lub radcę prawnego z dowodem uzyskania opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi
Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Zawiadomienie – wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego.
 • Zaświadczenie – wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie budynku.

Ustalenie numerów porządkowych:
Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego. Skargę na taką czynność można wnieść, stosownie do art. 52 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r, poz. 270 z późn. zm.) po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa.

Wydawanie zaświadczeń:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Skargi i wnioski
Wnioskodawca: Właściciel, Władający, Użytkownik Wieczysty, Inwestor, Pełnomocnik (w razie ustanowienia pełnomocnictwa)

Opłata

 • Nadanie numeru porządkowego dla budynku nie podlega opłacie skarbowej;
 • Opłata skarbowa jest pobierana każdorazowo od pozostałych czynności określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Informacje dodatkowe

 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru
 2. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Kategorie życiowe

 • Budowa
 • Inwestycja
 • Działalność gospodarcza
 • Ewidencja
 • Nieruchomość
 • Infrastruktura

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (DOCX)
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (PDF)

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...