Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Inicjatywa lokalna w rozumieniu przyjętej przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki uchwały Nr XXXII.285.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w następującym zakresie:

 1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych obejmujących w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 2. Działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu,
 3. Edukacji, oświaty i wychowania,
 4. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
 5. Ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
 6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 7. Rewitalizacji.

Powyższy katalog ma charakter zamknięty.
Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać bezpośrednio mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki w liczbie co najmniej 2 osób, lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
Wniosek powinien zawierać:

 • określenie osób (podmiotu) składającego wniosek o realizację zadania w trybie inicjatywy lokalnej z podaniem nazwisk osób składających wniosek/nazwy podmiotu, adresu, nr NIP, regon i innych niezbędnych danych do zawarcia umowy,
 • nazwę i dokładny opis merytoryczny wnioskowanego zadania,
 • kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania, w tym:
  całkowity koszt zadania,
  wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz sposób jej wydatkowania,
  oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych na realizację zadania, o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł,
 • określenie miejsca i terminu realizacji zadania,
 • wskazanie celu i rezultatów wnioskowanego zadania,
 • wskazanie wkładu finansowego wnioskodawcy,
 • wskazanie wkładu społecznego wnioskodawcy,
 • wskazanie wkładu rzeczowego wnioskodawcy,
 • wykazanie zgody właścicieli terenu na realizację zadania.

Przykładowe wzory w/w dokumentów do pobrania w dolnej części informacji.
Wnioski o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej należy składać w zamkniętej kopercie z napisem "Inicjatywa lokalna" oraz nazwą wnioskodawcy w sekretariacie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku, ustala komórkę organizacyjną urzędu/samodzielne stanowisko, grupę pracowników bądź jednostkę organizacyjną gminy, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i niezwłocznie przekazuje wniosek do tej komórki bądź jednostki.
Wnioski składane w ramach inicjatywy lokalnej, po akceptacji Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki co do ich przyjęcia do realizacji i kolejności realizacji, w przypadku kilku wniosków, realizowane będą do wysokości środków przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. Sugeruje się wcześniejsze sprawdzanie przez wnioskodawców czy w okresie, w którym zamierzają złożyć wniosek są dostępne odpowiednie środki finansowe.
Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej znajdziecie Państwo TUTAJ
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Wzory dokumentów do pobrania

 • Pełnomocnictwo dla reprezentanta grupy inicjatywnej (PDF)
 • UCHWAŁA NR XXXII.285.2021 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI (PDF)
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
 • Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości (PDF)
 • Oświadczenie o posiadanych środkach finansowych ze źródeł innych (PDF)
 • Oświadczenie o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych (PDF)
 • Oświadczenie o posiadanych zgromadzonych środkach własnych (PDF)
 • Oświadczenie o zaangażowaniu w realizacje przedsięwzięcia (PDF)
 • Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej (RTF)
 • autor: Zastępca Wójta Gminy - Radosław Legat, data: 2018-11-05

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...