Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Dotacja do wymiany pieców węglowych

Udzielanie dofinansowania kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na 2023 rok, polegających na trwałej wymianie dotychczasowych źródeł ciepła, zasilanym/opalanym węglem lub paliwem węglopochodnym stanowiące główne źródło ogrzewania lub stanowiące główne źródło ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nie spełniające wymagań 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej .

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LVI.534.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na 2023 rok (DZ. URZ. WOJ. 2023.7744)

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o :

 1. udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła:

Wniosek składany jest na piśmie zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do wniosku, określonymi w tym wzorze oraz w dalszej treści Regulaminu. Wnioski, pod rygorem odmowy udzielenia dotacji, należy składać przed dokonaniem demontażu dotychczasowego źródła ciepła oraz przed dokonaniem zakupu i montażu nowego źródła ciepła, które ma zostać objęte wnioskowaną dotacją. Do wniosku należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 • jeżeli w budynku/lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza – oświadczenie o prowadzeniu takiej działalności (w oryginale);
 • jeżeli wniosek złożył tylko jeden lub kilku ze współwłaścicieli nieruchomości – oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na wymianę dotychczasowego źródła ciepła objętego wnioskiem o udzielenie dotacji (w oryginale)
 • jeżeli wniosek składa pełnomocnik Wnioskodawcy – pełnomocnictwo udzielone przez Wnioskodawcę (w oryginale)
 • jeżeli wniosek składa wspólnota mieszkaniowa – kserokopię uchwały wspólnoty w sprawie powołania zarządu wspólnoty oraz uchwały wspólnoty w sprawie zgody członków wspólnoty na realizację przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem liczby lokali objętych wspólnotą;
 1. wypłatę dotacji . Wniosek składany jest na piśmie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
  • kserokopię faktury/rachunku, potwierdzającej poniesienie kosztów na realizację przedsięwzięcia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę/wnioskodawców:
   1. wystawionej ze wskazaniem Wnioskodawcy jako Nabywcy,
   2. wystawionej po zawarciu umowy, a przed terminem końcowym na realizację przedsięwzięcia, wskazanym w umowie;
   3. wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty należności wynikających z tej faktury/rachunku – w przypadku płatności gotówką na fakturze musi znajdować się adnotacja „zapłacono gotówką”, w przypadku płatności przelewem do faktury należy dołączyć potwierdzenie dokonania tego przelewu;
  • protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzonego i podpisanego przez Wnioskodawcę i Wykonawcę robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia, zgodnie ze wzorem protokołu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu (w oryginale);;
  • oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu (w oryginale);
  • karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań, o których mowa w:
   1. 5 pkt 2 dla kotła/pieca na paliwa gazowe.
   2. 5 pkt 3 dla kotła/pieca na lekki olej opałowy.
   3. 5 pkt 4 lit a) dla kotła na paliwo stałe.
  • etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań, o których mowa w § 5 pkt 4 lit c);
  • dokument potwierdzający spełnienie wymagań których mowa w § 5 pkt 4 lit b),
  • zdjęcia zamontowanego nowego źródła ciepła w lokalizacji zgodnej z wnioskiem.

Wnioskodawca przedkłada oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 1, do wglądu pracownika Urzędu Gminy.

 

Procedura udzielenia dotacji:

 • Złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami.
 • Rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy z Gminą Mińsk Mazowiecki po pozytywnej weryfikacji wniosku.
 • Realizacja inwestycji przez wnioskodawcę.
 • Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
 • Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych i przekazanie dotacji na konto wnioskodawcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat inwestycji pok. 11

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

 1. Chełmońskiego 14

05 - 300 Mińsk Mazowiecki

Załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła;
 2. oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na wymianę dotychczasowego źródła ciepła objętego wnioskiem o udzielenie dotacji;
 3. Wniosek o wypłatę dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła;
 4. protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła;
 5. oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła.

Uchwała Nr LVI.534.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2023 r.

 • Wniosek o udzielenie dotacji - plik edytowalny (DOCX)
 • Oświadczenie współwłaścicieli - plik edytowalny (DOCX)
 • Wniosek o wypłatę dotacji - plik edytowalny (DOCX)
 • Protokół montażu - plik edytowalny (DOCX)
 • Oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu doychczasoweg źródła ciepła - plik edytowalny (DOCX)
 • Wniosek o udzielenie dotacji - plik PDF (PDF)
 • Oświadczenie współwłaścicieli - plik PDF (PDF)
 • Protokół montażu - plik PDF (DOCX)
 • Oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu doychczasoweg źródła ciepła - plik PDF (PDF)
 • Uchwała Nr LVI.534.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2023 r. (PDF)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...