Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Wniosek składamy w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki.
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki udostępnia dane z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL w zależności od żądania wnioskodawcy.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 • dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
 • zakres żądanych danych,
 • uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny), 
 • dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać we wniosku przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych),
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłata:

31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Opłat należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki lub bezpośrednio w kasie Urzędu.
Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397 ze zm.).
Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni. Odpowiedź można odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres (w zależności od formy złożenia wniosku).

Uwagi

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.2018, poz. 2523 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U.2017, poz. 2482.)

Załączniki:

 • Wniosek - Plik w formacie PDF (PDF) 347.92kB
  • autor: Lidia Nowak - ewidencja ludności i rejestr wyborców

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...