Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) zniesiono obowiązek regionalizacji w gospodarowaniu odpadami. Wskutek tego zmianie uległa także definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Pojawił się nowy element, jakim jest wpis instalacji komunalnej na listę marszałka.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 35 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701), instalacją komunalną jest „instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

 • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
 • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.”.

Konsekwencją powyższych zmian jest nałożenie na marszałków województw obowiązku prowadzenia w BIP-ie listy funkcjonujących, a także planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji, instalacji komunalnych. Zgodnie z art. 38b ustawy o odpadach, „Marszałek województwa w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzi listę:

 1. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6;
 2. instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.”.

Lista ta jest aktualizowana na bieżąco, a wpisu dokonuje się na pisemny wniosek prowadzącego „instalację komunalną”, do którego (w odniesieniu do instalacji funkcjonującej) dołącza się dokumenty potwierdzające zakończenie budowy i oddanie do użytkowania instalacji komunalnej oraz kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów w tej instalacji.

Ścieżka dostępu do List prowadzonych przez Marszałków Województw:


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mińsk Mazowiecki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2023 roku

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  trafiły do następujących instalacji komunalnych:

 • MPK Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Rzekuniu
 • Remondis Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • P.U.H LEKARO Jolanta Zagórska - . instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Woli Duckiej
 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • PreZero Service Centrum Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krzyżanówku
 • PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Bioodpady stanowiące odpady komunalne zagospodarowano w następujących instalacjach:

 • Przedsiębiorstwo Wsparcia Ekologicznego Skarżysko-Kamienna sp. z o.o. Instalacja biologicznego przetwarzania
 • Kompostownia odpadów w Woli Duckiej P.P.U.H LEKARO Jolanta Zagórska
 • Ziemia Polska Sp. z o.o. instalacja do przetwarzania odpadów w Bogumiłowicach
 • Ziemia Polska Sp. z o.o. instalacja do przetwarzania odpadów w Bielicach
 • PWMNS Instalacja do pryzmowego kompostowania odpadów biodegradowalnych

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazano do następujących składowisk:

 • Instalacja do składowania odpadów komunalnych w Końskich (PGK w Końskich Sp. z o.o.)
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starych Lipinach (MZO w Wołominie Sp. z o.o.)
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Lubiejewie (ZGKiM w Ostrowii Mazowieckiej Sp. z o.o.)
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o.)
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchożebrach (ZUO Sp. z o.o.)
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mińsk Mazowiecki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2022 roku

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  trafiły do następujących instalacji komunalnych:

 • FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krynicznie
 • Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • MPK Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Rzekuniu
 • Remondis Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • P.U.H LEKARO Jolanta Zagórska - . instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Woli Duckiej
 • Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji przekazano do:

 • FB Serwis Wrocław Sp. z o.o. – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krynicznie
 • Przedsiębiorstwo Wsparcia Ekologicznego Skarżysko-Kamienna sp. z o.o. Instalacja biologicznego przetwarzania

Odpady ulegające biodegradacji przekazano do :

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • PWMNS Instalacja do pryzmowego kompostowania odpadów biodegradowalnych

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazano do następujących składowisk:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrołęce
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (Bartoszyce)
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieńsku (FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.)
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie
 • Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Spacerowa 145, 26-200 Końskie
 • Składowisko Odpadów MZO Wołomin Sp. z o.o. w Lipinach Starych
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ruszczynie
 
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2021 roku

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  trafiły do następujących instalacji komunalnych:

 • EkoPartner Recykling Sp. z o.o. Instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Lubinie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • P.U.H LEKARO Jolanta Zagórska instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Woli Duckiej
 • Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią pryzmową w Woli Suchożebrskiej
 • FCC Tarnobrzeg instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Balinie
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku
 • FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krynicznie
 • Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Zakurzewo
 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji przekazano do FB Serwis Wrocław Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krynicznie

Odpady ulegające biodegradacji przekazano do :

 • Kompostowni odpadów P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska w Woli Duckiej gm. Wiązowna
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSROL Polak Waldemar Instalacja do przetwarzania odpadów

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazano do następujących składowisk:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” 47-126 Kielcza
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie
 • Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. - Składowisko Odpadów w Starym Lubiejewie
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej
 • ITOŚ Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto – Park Sp. z o.o.
 • Cofinco Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdroju
 • BPK Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakurzewo 39a, 86-300 Grudziądz
 • PWK Górna Odra Sp. z o.o. - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Spacerowa 145, 26-200 Końskie
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” z o.o.
 • Składowisko Odpadów MZO Wołomin Sp. z o.o. w Lipinach Starych
 • Zakład Utylizacji Odpadów składowisko odpadów Wola Suchożebrska
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ruszczynie

 

 • autor: Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - Kamila Andrasik, data: 2022-11-24

następna strona »

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...