Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • Mazowiecki e-bazarek
 • Powiat Miński Stolicą Kultury Mazowsza 2021
 • logotyp gminy

Nawigacja

Treść Strony

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) zniesiono obowiązek regionalizacji w gospodarowaniu odpadami. Wskutek tego zmianie uległa także definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Pojawił się nowy element, jakim jest wpis instalacji komunalnej na listę marszałka.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 35 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701), instalacją komunalną jest „instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

 • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
 • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.”.

Konsekwencją powyższych zmian jest nałożenie na marszałków województw obowiązku prowadzenia w BIP-ie listy funkcjonujących, a także planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji, instalacji komunalnych. Zgodnie z art. 38b ustawy o odpadach, „Marszałek województwa w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzi listę:

 1. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6;
 2. instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.”.

Lista ta jest aktualizowana na bieżąco, a wpisu dokonuje się na pisemny wniosek prowadzącego „instalację komunalną”, do którego (w odniesieniu do instalacji funkcjonującej) dołącza się dokumenty potwierdzające zakończenie budowy i oddanie do użytkowania instalacji komunalnej oraz kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów w tej instalacji.

Ścieżka dostępu do List prowadzonych przez Marszałków Województw:

 

 

 

 • autor: Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - Kamila Andrasik, data: 2021-05-14

następna strona »

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...