Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis usługi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Stosownie do art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości składa nową deklarację, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Nie jest dopuszczalne złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma się ww. terminu lub nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą rady gminy lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Zgodnie z art. 6o ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.

Wymagane dokumenty

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odbiorca usługi


Właściciele nieruchomości zamieszkałych, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządy wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.

Termin załatwienia sprawy
Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

 • Opłata - Brak opłaty
 • Tryb odwoławczy - Nie dotyczy
 • Skargi i wnioski - Nie dotyczy

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Podatki i opłaty lokalne
 2. Usługi dla instytucji, urzędów - Podatki i opłaty lokalne

Słowa kluczowe: deklaracja, odpady komunalne, gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jak możesz złożyć deklarację

 1. Bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres urzędu. (Sprawy są rozpatrywane w pokoju nr 16. Kontakt tel. 25 756 25 36
 2. Przesłać wypełnioną elektronicznie deklarację (wersja w formie edytowalnej - word dostępna jest w załączniku poniżej) na adres e-mail urzędu gminy: gmina@minskmazowiecki.pl. Przesłana deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym. 
 3. Złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej.  

Elektroniczne składanie deklaracji za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej

Jak złożyć elektroniczną deklarację?
Zaloguj się na stronie Platformy Usług Administracji Publicznej dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl

Składanie elektroniczej deklaracji w 6 prostych krokach:

Krok 1: Z zakładki "Katalog spraw" wybierz "Ochrona środowiska"
Krok 2: Wybierz kategorię spraw jako: "Prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami"
Krok 3: Wybierz opcję dokumentu jako: "Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Krok 4: Wyszukaj instytucję, do której kierujesz dokument jako: "Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki"
Krok 5: przejść do ikony – "Załatw sprawę"
Krok 6: Wypełnij dokument i wyślij

Ważne!
Deklaracja składana w formie dokumentu elektronicznego musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 364 ze zm.).

Załączniki:

 • Deklaracja obowiązująca dla zdarzeń mających miejsce od stycznia 2021 r. - Plik PDF (PDF)
 • Deklaracja obowiązująca dla zdarzeń mających miejsce od stycznia 2021 r. (DOC)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...