Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o jego braku oraz Informacja o obszarach przeznaczonych do rewitalizacji lub obszarach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Opis skrócony

 1. Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.
 2. Informacja o objęciu terenów uchwałą Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji stosownie do zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Informacja o obszarach przeznaczonych do rewitalizacji lub obszarach Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 2. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 3. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,

Informacja dodatkowa
we wniosku należy wskazać miejscowość, numer ewidencyjny działki oraz sposób przekazania dokumentu,

Opłata skarbowa

 • 50,00 zł, za wypis
 • 20,00 zł, za wyrys
 • 17,00 zł, za zaświadczenie o braku planu
 • 0,00 zł,   za informację o braku planu oraz Informacja o obszarach przeznaczonych do rewitalizacji lub obszarach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Opłatę skarbową uiszcza się:

 • w gotówce w kasie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki
  Pokój nr 19 (parter)
  Godziny otwarcia podane w zakładce Kontakt
 • bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki:  Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: nr konta 86 92260005 00008035 20000010

Miejsce złożenia
Sekretariat Urzędu Gminny Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102 (I piętro)

Miejsce odbioru
Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, pokój nr 11 (parter)

Termin odpowiedzi
Do 1 miesiąca. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Tryb odwoławczy
Brak

Załączniki:

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...