Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica

Nawigacja

Treść Strony

Uwaga !
zmiana dotycząca wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w Kasie Urzędu Gminy lub przelewem na przypisany do każdego odbiorcy indywidualny numer konta bankowego.

Stawki opłat i terminy płatności za odpady

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII.199.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, obecne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 24 zł za miesiąc w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane).
 • 72 zł za miesiąc w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (odpady nie są segregowane tzn. wszystkie odpady są wrzucane do jednego pojemnika),

Podane stawki naliczane są za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Miesięczna opłata jest stała dla ospadów selektywnych, niezależnie od ilości zebranych odpadów.

Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty tj. 1,00 zł miesięcznie od jednej osoby - po złożeniu Deklaracji. 

* W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zostanie zawiadomiony o wysokości opłaty.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać raz na kwartał opłatę, w terminach:

 • za I kwartał  do 31 marca,
 • za II kwartał do 30 czerwca,
 • za III kwartał do 30 września,
 • za IV kwartał do 31 grudnia,

z możliwością zapłaty z góry za kolejne kwartały danego roku.

 

 • autor: Anna Stosio-Sielska

Wyjaśnienie przyczyn zwiększenia stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych

Wszystkich mieszkańców zastanawia podwyżka cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wzrost opłaty wynika w znacznej mierze z

 • rosnących kosztów unieszkodliwiania odpadów,
 • wzrostu opłaty środowiskowej za składowanie odpadów,
 • cen paliwa,
 • energii oraz płacy minimalnej,
 • konieczności spełnienia wyższych wymogów recyklingowych,
 • nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa,
 • kontroli składowisk i magazynowania odpadów

Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , koszty administracyjne systemu, koszty opłaty marszałkowskiej, a także koszty edukacji ekologicznej.

Wynika z tego prosta zależność tj. im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania tym większe opłaty będą ponosić mieszkańcy. Rosnąca ilość odpadów wpływa w największym stopniu na koszty funkcjonowania systemu. Gmina od 1 stycznia 2021 roku będzie płaciła podmiotowi odbierającemu odpady za każdą tonę odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Natomiast mieszkańcy uiszczają stałą opłatę, niezależną od ilości wyprodukowanych śmieci. Jeżeli w ciągu kliku miesięcy funkcjonowania systemu okaże się, że rzeczywiste koszty przewyższają dochody z opłat to te opłaty będą musiały zostać podwyższone.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...