Menu

Nawigacja

Treść Strony

Uwaga !
od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy numer rachunku bankowego za odpady komunalne:

32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

Stawki opłat i terminy płatności za odpady

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 roku dokonała wyboru nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miesięczna opłata jest stała, niezależnie od ilości zebranych odpadów i od 1 stycznia 2021 r. wynosi:

24 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane).
72 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (odpady nie są segregowane tzn. wszystkie odpady są wrzucane do jednego pojemnika),

Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty tj. 1,00 zł miesięcznie od jednej osoby - po złożeniu Deklaracji. 

* W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zostanie zawiadomiony o wysokości opłaty.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać raz na kwartał opłatę, w terminach:

 • za I kwartał  do 31 marca,
 • za II kwartał do 30 czerwca,
 • za III kwartał do 30 września,
 • za IV kwartał do 31 grudnia,

z możliwością zapłaty z góry za kolejne kwartały danego roku.

Opłatę za odbiór odpadów można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki lub na niżej podany rachunek bankowy Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: 32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 

 • autor: Anna Stosio-Sielska

Wyjaśnienie przyczyn zwiększenia stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych

Wszystkich mieszkańców zastanawia podwyżka cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wzrost opłaty wynika w znacznej mierze z

 • rosnących kosztów unieszkodliwiania odpadów,
 • wzrostu opłaty środowiskowej za składowanie odpadów,
 • cen paliwa,
 • energii oraz płacy minimalnej,
 • konieczności spełnienia wyższych wymogów recyklingowych,
 • nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa,
 • kontroli składowisk i magazynowania odpadów

Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , koszty administracyjne systemu, koszty opłaty marszałkowskiej, a także koszty edukacji ekologicznej.

Wynika z tego prosta zależność tj. im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania tym większe opłaty będą ponosić mieszkańcy. Rosnąca ilość odpadów wpływa w największym stopniu na koszty funkcjonowania systemu. Gmina od 1 stycznia 2021 roku będzie płaciła podmiotowi odbierającemu odpady za każdą tonę odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Natomiast mieszkańcy uiszczają stałą opłatę, niezależną od ilości wyprodukowanych śmieci. Jeżeli w ciągu kliku miesięcy funkcjonowania systemu okaże się, że rzeczywiste koszty przewyższają dochody z opłat to te opłaty będą musiały zostać podwyższone.

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...