Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Uwaga !
zmiana dotycząca wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w Kasie Urzędu Gminy lub przelewem na przypisany do każdego odbiorcy indywidualny numer konta bankowego.

Stawki opłat i terminy płatności za odpady

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zawiadamia, iż w związku z podjęciem w dniu 27 października 2022 r. uchwały nr XLV.394.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, od dnia 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła będzie 23,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 69,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, będą mogli skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty tj. 2,00 zł miesięcznie od jednej osoby - po złożeniu Deklaracji. 

Uchwałą Nr XLV.395.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została zmieniona wysokość zwolnienia dla rodzin wielodzietnych. Kwota zwolnienia od 1 stycznia 2023 r. wynosiła będzie 4,00 zł miesięcznie od jednej osoby.

* W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zostanie zawiadomiony o wysokości opłaty.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać raz na kwartał opłatę, w terminach:

 • za I kwartał  do 31 marca,
 • za II kwartał do 30 czerwca,
 • za III kwartał do 30 września,
 • za IV kwartał do 31 grudnia,

z możliwością zapłaty z góry za kolejne kwartały danego roku.

 

 • autor: Anna Stosio-Sielska

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...