Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Opis usługi
Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania ze środowiska w następstwie złożenia kompletnego wniosku, który powinien zawierać dane o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

Opłata skarbowa

 • za zgłoszenie - 120 zł, za pełnomocnictwo –17 zł.
 • zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podstawa prawna: art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Obowiązek zapłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę skarbową uiszcza się

 • w gotówce w kasie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki
  Pokój nr 19 (parter)
  Godziny otwarcia podane w zakładce Kontakt
 • bezgotówkowo na rachunek Urzędu: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: nr konta 86 92260005 00008035 20000010

Miejsce złożenia
Sekretariat Urzędu Gminny Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102(I piętro)

Miejsce odbioru
Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, pokój nr 11 (parter)

Termin odpowiedzi
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska
 • Rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 • autor: Inspektor do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Ewa Klukiewicz

Załączniki:

 • Wniosek - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (PDF)
 • Wniosek - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (DOC)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...