Menu

Nawigacja

Treść Strony

Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Opis usługi
Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 1. Wójt wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku), niezgodne ze stanem faktycznym;
 2. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 3. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 

Termin załatwienia sprawy
7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłata

 • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru)
 • 25 zł - opłata skarbowa za dokonanie zmiany wpisu (dotyczy tylko przypadku rozszerzenia zakresu działalności)
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
 • 17 zł – opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • osobiście w kasie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pok. nr 19
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek

Miejsce złożenia wniosku:

 • osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pok. nr 102
 • za pośrednictwem poczty, na adres Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • autor: Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - Kamila Andrasik

Załączniki:

 • Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru - Plik PDF (PDF) 184.03kB
 • Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru - Plik DOCX (DOCX) 17.08kB
 • Wniosek o wpis do rejestru - Plik PDF (PDF) 367.38kB
 • Wniosek o wpis do rejestru - Plik DOCX (DOCX) 22.96kB
 • Wniosek o wykreślenie - Plik PDF (PDF) 371.94kB
 • Wniosek o wykreślenie - Plik DOC (DOC) 39kB
 • Wniosek o zmianę - Plik PDF (PDF) 441.98kB
 • Wniosek o zmianę - Plik DOC (DOC) 40.5kB
 • autor: Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - Kamila Andrasik

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...