Menu

Nawigacja

Treść Strony

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/BGR_2020/logo_bgr2020_160.jpgLogo Krus zielonyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

        Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 r. we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.
 Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.
W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:

 • 17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
 • 29.05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
 • 22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 29.06-17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Strona organizatora konkursu

Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach
ul. Brzeska 39, tel. 25 640 46 17
e-mail: siedlce@krus.gov.pl

Załączniki:

 • Plakat konkursu - Plik PDF (PDF)
 • Regulamin konkursu - Plik PDF (PDF)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup wyposażenia do Stacji Uzdatniania Wody

5 marca 2020 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podpisał umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup wyposażenia do SUW (Stacja Uzdatniania Wody)”

Gmina Mińsk Mazowiecki uzyskała dofinansowanie w kwocie 192 490,00 zł.
Jest to ponad połowa kosztów, jaka jest potrzebna na zrealizowanie inwestycji.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup wyposażenia do SUW.

W ramach przedsięwzięcia, zostaną wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

 • Kolonia Janów
 • Osiny
 • oraz zostanie zakupione dodatkowe wyposażenie na Stację Uzdatniania Wody w Zamieniu

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zdjęcia z wydarzenia

 • Zdjęcie z oficjalnego podpisania umowy
 • Zdjęcia z oficjalnego podpisania umowy

„STOP pożarom traw”! Jedna zapałka może zmienić wszystko

Problem wypalania traw nadal funkcjonuje w społeczeństwie.
Dzieje tak dlatego, że nadal istnieje powszechne przekonanie -  MIT ! -  jakoby wypalanie traw użyźniało glebę.

Praktyka ta, niestety bezpowrotnie niszczy faunę i florę. Odbudowa lasu po pożarze trwa dziesiątki lat, natomiast spalone torfowiska potrzebują setek lat.

Pamiętajcie również, że wypalanie traw zagraża życiu i zdrowiu. Pożar łatwo może  wymknąć spod kontroli - wystarczy duża prędkość wiatru i nagła zmiana kierunku aby ogień przeniósł się na pobliskie zabudowania.

Alarmujemy – praktyka wypalania traw jest nie tylko niebezpieczne ale również prawnie zabroniona.

„Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. W sytuacji spowodowania pożaru, w którego wyniku zostanie zagrożone życia i zdrowia ludzkie jest to kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Więcej informacji na stronie kampanii:

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:36940

Plakat informacyjny:

 • Plakat informacyjny STOP wypalaniu traw

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mińsk Mazowiecki

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1,  art. 40,  art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamia 

o podjęciu przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki Uchwały VII.72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki zmienionej uchwałami Nr XIII.111.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwałą Nr XV.144.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r.

Granice obszarów objętych zmianą Studium określają załączniki graficzne do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,  tel. +48 25 756 25 11 lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

na adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,  tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

W przypadku pytań w sprawie, proszę o kontakt: +48 25 756 25 11

Załączniki:

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
 2. Uchwały Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mińsk Mazowiecki

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1,  art. 40,  art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamia 

o podjęciu przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki Uchwały VII.72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki zmienionej uchwałami Nr XIII.111.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwałą Nr XV.144.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r.

Granice obszarów objętych zmianą Studium określają załączniki graficzne do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,  tel. +48 25 756 25 11 lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

na adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,  tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

W przypadku pytań w sprawie, proszę o kontakt: +48 25 756 25 11

Załączniki:

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
 2. Uchwały Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

Komunikat w sprawie zamknięcia urzędu.

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną od 2 listopada br. Urząd, GOPS, GZGK, GZOEAs są zamknięte do odwołania dla bezpośredniej obsługi mieszkańców. Urząd i w/w wymienione jednostki organizacyjne są czynne, ale pracujemy w ograniczonym zakresie, część pracowników pracuje zdalnie. Wszelkie Państwa sprawy będziemy załatwiać jak do tej pory ale bez osobistego kontaktu. Prosimy kontaktować się z Urzędem za pomocą platformy epuap, telefonicznie oraz mailowo.

Numery telefonów do pracowników  Urzędu można sprawdzić TUTAJ

Przepraszam Państwa za niedogodności

Sekretarz Gminy
Jolanta Damasiewicz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...