Menu

Nawigacja

Treść Strony

Oferta pracy w Referacie Inwestycyjnym na stanowisku ds. inwestycyjnych

 1. Wymagania:

a) wykształcenie

 • minimum średnie techniczne umożliwiające wykonywanie pracy na danym stanowisku;
 • wyższe związane z budownictwem, planowaniem przestrzennym, geodezją

b) wymagany staż pracy:

 • przy wykształceniu średnim - 1 rok na stanowisku o podobnych charakterze w administracji publicznej lub firmie projektowej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) obywatelstwo polskie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
g) prawo jazdy kat. B.
h) oświadczenie o gotowości podjęcia pracy od dnia 15.10.2021 r. (wzór w Załączniku).

Zakres obowiązków:

a) Prowadzenie procesów inwestycji gminnych:

 • Weryfikacja dokumentacji projektowych niezbędnych dla realizacji zadania
  z uwzględnieniem wymagań wynikających z ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
 • Uzgadnianie przebiegu inwestycji liniowych z właścicielami działek, pozyskiwanie stosownych zgód, udział w wyłożeniach dokumentacji,
 • Uzgodnienia, w tym udział w ZUDP,
 • Prowadzenie spraw związanych z: uzyskaniem pozwoleń na budowę, zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, rozpoczęciem i zakończeniem robót budowlanych
 • Realizacja inwestycji, których inwestorem jest Gmina Mińsk Mazowiecki - nadzór i koordynacja nad realizacją inwestycji – współpraca projektantami, inspektorami nadzoru oraz wykonawcami,
 • Reprezentowanie inwestora na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę,
 • Organizowanie odbiorów końcowych – również w zakresie przygotowywania dokumentacji, przekazywania obiektów do użytkowania,
 • Sporządzanie dokumentów związanych z przejęciem inwestycji jako środek trwały wspólnie ze Skarbnikiem Gminy,
 • Prowadzenie rozliczeń inwestycji,
 • Sporządzanie niezbędnych sprawozdań z prowadzonych inwestycji,
 • Zakładanie po zakończeniu inwestycji gminnych oraz przekazywanie właściwym użytkownikom obiektów do prowadzenia książek obiektów budowlanych,
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją sanitacji  gminy – realizowanie postanowień i obowiązków wynikających z KPOŚK,
 • Współpraca z osobą odpowiedzialną za przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych – przekazywanie opisów przedmiotu zamówienia, wymogów dotyczących zamówienia,
 • Współpraca z osobą odpowiedzialną za składanie wniosków o dofinansowania, kredyty, pożyczki – przekazywanie informacji o inwestycjach, współtworzenie wniosków, sprawozdań
 • Nadzór przeprowadzania okresowych przeglądów gwarancyjnych obiektów budowlanych, których właścicielem jest gmina ( z wyłączeniem obiektów drogowych).
 • Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami.
 • Udzielanie informacji z zakresu prawa budowlanego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, w wymiarze  pełnego etatu,
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy,
 • Możliwość osobistego rozwoju. 

Miejsce składania ofert pracy:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać, w zamkniętej kopercie z dopiskiem którego stanowiska dotyczy aplikacja, do urny mieszczącej  się na parterze Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres:                              

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki; Józefa Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki w terminie do dnia 5 października 2021. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Życiorys zawodowy (CV) proszę opatrzeć zgodą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Załącznik:

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...