Menu

Nawigacja

Treść Strony

Oferta pracy w Referacie Inwestycyjnym na stanowisku ds. ochrony zwierząt i przyrody

1). Wymagania:

a) wykształcenie

 • wyższe

b) wymagany staż pracy:

 • 1 rok na stanowisku o podobnych charakterze w administracji publicznej

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) obywatelstwo polskie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
g) prawo jazdy kat. B.
h) oświadczenie o gotowości podjęcia pracy od dnia 15.10.2021 r. (wzór oświadczenia poniżej).

2). Zakres obowiązków:

 • Sprawdzanie lokalizacji i pomiar drzew oraz krzewów przewidzianych do wycięcia.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów wraz z określeniem wysokości opłat i kar.
 • Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy.
 • Wydawanie, prowadzenie ewidencji i kontrola zezwoleń na zjazdy z nieruchomości na drogi gminne.
 • Wydawanie, prowadzenie ewidencji i kontrola lokalizacji ogrodzeń w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Opiniowanie wniosków w kwestii lokalizacji ogrodzeń
 • Wykonywanie zadań należących do zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
 • Prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt oraz spraw wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt,
 • Przygotowywanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi,
 • Przygotowywanie decyzji na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną i prowadzenie ewidencji tych psów,
 • Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
 • Przygotowywanie uchwał w sprawie warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt,
 • Koordynacja działań związanych z deratyzacją,
 • Współpraca ze służbami weterynaryjnymi.
 • Zorganizowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.
 • Podejmowanie czynności interwencyjnych w zakresie zadań należących do Gminy poprzez przekazywanie informacji o zaistniałych nieprawidłowościach odpowiednich służb.
 • Prowadzenie całości spraw z zakresu ochrony przyrody np. pomników przyrody.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.
 • Przyjmowanie wniosków związanych z gospodarką lokalami komunalnymi, socjalnymi i towarzyszącymi im lokalami użytkowymi.
 • Udostępnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji o środowisku i jego ochronie – wynikających z zakresu stanowiska.
 • Prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa.
 • Współpraca z kołami łowieckimi, opiniowanie rocznych planów łowieckich.
 • Planowanie i organizacja transportu zbiorowego, a w szczególności:
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych przez przewoźników,
 • Prowadzenie opłat administracyjnych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w pasach drogowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego   pracownika, w wymiarze pełnego etatu,
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy,
 • Możliwość osobistego rozwoju.

Miejsce składania ofert pracy:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać, w zamkniętej kopercie z dopiskiem którego stanowiska dotyczy aplikacja, do urny mieszczącej  się na parterze Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres:                              

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki; Józefa Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki w terminie do dnia 5 października 2021. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Życiorys zawodowy (CV) proszę opatrzeć zgodą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Załącznik:

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...